Vallavanem Riivo Noor:

Anija vald ei ole teinud annetusi ja hetkel ei ole ka otsust raha eraldamiseks. Annetuste kogumisega on tegelenud Anija vallas MTÜd.

Vald on valmis vastu võtma sõjapõgenikke ja majutama neid meie ruumidesse. Selleks on ettevalmistused tehtud ja ootame esimesi saabujaid.

Antsla vald

Abivallavanem Kurmet Müürsepp:

Annetasime läbi Punase Risti valla poolt 10 000 eurot.

Oleme valmis vastu võtma mitukümmend sõjapõgenikku, vajadusel ka rohkem.

Meie valla ettevõttes töötava ukrainlase naine ja laps jõuavad Ukrainast siia iga hetk. Ettevõte annab perele korteri.

Elva vald

Vallavanem Priit Värv:

Elva vald ei ole otsustanud rahaliselt Ukrainat hetkel toetada. Küll aga oleme saatnud toetusavalduse meie sõpruslinnale Baykovetsk-le.

Elva valla Naiskodukaitsjate eestvedamisel on alustatud ülevallaline humanitaarabi kogumiskampaania mis on olnud väga edukas. Vallavalitsuse poolt oleme pöördunud kohalike ettevõtjate poole, jagamaks sõjapõgenikega seotud migratsiooniinfot juba siin töötavatele ukrainlastele ning nende lähedastele.

Täna pole riigi poolt ühtegi vihjet selles osas, kuidas kaetakse põgenikega seotud kulutused. Vähemalt esialgu peab KOV arvestama sellega, et erakorralised kulutused peame katma enda elarvest. Kui suured need saavad olema - sõltub Elva valda saabuvate põgenike arvust. Hetkel ei oska keegi seda prognoosida. Loodame sellises erakorralises olukorras siiski ka solidaarsele riigipoolsele abile.

Ole kaardistanud meie vallas olevaid võimlaikke vabasid elamispindasid. Elamispindadega on meil suur defitsiit. Oleme ühendust võtnud majutust pakkuvate turismiettevõtjatega, et leida koosöövõimlaused sõjapõgenike majutamiseks. Samuti oleme valmis mõelnud plaani ja lahendused, et vajadusel saaks kiiresti aktiveerida piirkondlikud evakuatsioonikeskused, sõjapõgenike esmaseks vastuvõtuks.

Minule teadaolevalt on tänaseks meie valda jõudnud ca kümme ukrainlast. Need põgenikud on naised väikeste lastega. Hetkel on nad majutatud tuttavate poolt kes nad siia kutsusid. Vallalt on küsitud abi nende inimeste Eesti kontaktide poolt.

Meeleavaldus Ukraina toetuseks Vabaduse väljakul, 26.02.22

Haljala vald

Avalike suhete spetsialist Kent Kerner:

Meie praegune suund on toetada Haljala valda saabuvaid Ukraina inimesi, mistõttu rahaliselt Ukrainat toetada pole plaanis. Tarbeesemete kogumisaktsiooni korraldamist me hetkel läbi ei vii, oleme otsustanud, et kui Ukraina inimesed meie valda jõuavad, siis läheneme tarbeesemete jm osas vajaduspõhiselt.

Oleme kaardistanud majutuskohad ja sõlminud selles osas kokkulepped, määratud on valla kontaktisikud selle teema osas ja paika on pandud ülesannete jaotus. Hoiame tihedat suhtlust Rakvere staabiga, kes maakonnas sõjapõgenike vastuvõtmist korraldab ning ka kohaliku PPA-ga. Haljala valda on esimesed sõjapõgenikud juba saabunud.

Harku vald

Vallavanem Erik Sandla:

Oleme organiseerinud annetuste kogumise nii vallaelanikelt kui vallavalitsuse töötajatelt - kogume Punase Ristiga kooskõlastatud nimekirjade järgi esmatarbevahendeid Harku Sotsiaalkeskusesse, kust vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond need reede lõunal Punase Risti kesklattu toimetab. Lisaks kogume Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse uusi ja vähekasutatud esemeid, et olla valmis sõjapõgenikke seal vastu võtma. Rahalist abi me hetkel Ukrainale osutanud ei ole.

Tänase seisuga ei ole sõjapõgenikke Harku valda veel jõudnud, kuid oleme nende vastuvõtmiseks valmis.

Oleme vallas kaardistanud kohad, kuhu oleme valmis vajadusel vastu võtma sõjapõgenikke. Neist üks on näiteks Meriküla Spordi- ja Õppekeskus. Lisaks oleme valla kriisikomisjonis arutanud põgenike toitlustamis- ja transpordiküsimusi ning kuidas neile muid esmatasandi teenuseid pakkuda.

Hiiumaa vald

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja:

Hiiumaa vald ei ole rahaliselt annetanud. Aga oleme koostöös vabatahtlike ning vabatahtlike organisatsioonidega abivahendeid (voodipesu, hügieenitarbed jms) kogunud ja 3. märtsil viime need mandrile Punase Risti kogumispunkti.

Hiiumaa vallavalitsus on üle vaadanud võimalikud elamispinnad ajutise eluruumi pakkumiseks. Aga mõelnud ka sellele, kuidas muud vajalikku tuge pakkuda - alates info jagamisest kuni kooli- ja lasteaiakohtadeni.

Häädemeeste vald

Abivallavanem Ants Järv:

Häädemeeste vallavalitus ei ole hetkel rahaliselt toetanud ega näe hetkel ka seda võimalust teha. Vald ise ei ole ametlikult veel kogumispunkte määranud aga sellega tegeletakse. Mõtleme natuke pikemalt ette kuna kriis on pikemaajalisem, siis mõtleme selles suunas, et me suudaks pakkuda abi pikaajaliselt ja suudaksime abi pakkuda ka kohapeal. Vallas on küll eraalgatuslikult juba kogumisega alustatud.

Kogunenud on Häädemeeste valla kriisikomisjon ja arutanud seda teemat. Oleme välja selgitanud kuhu ja kui palju põgenikke on võimalik meie valla asutustes kiirkorras vastu võtta. Oleme soetanud tekke, patju ja hügieenitarbeid. Meile teadaolevalt ei ole ühtegi sõjapõgenikku meie valda siiani tulnud. Meil hetkel puudub info isikute kodumajutustes võimalikest sõjapõgenikest.

Järva vald

Vallavanem Toomas Tammik:

Järva vallas on toimunud mitu Ukraina olukorraga seotud kriisikomisjoni koosolekut. Esimese asjana alustati abi kogumist: Punase Risti kaudu jõuavad Ukrainasse ka Järva valla elanike toodud tekid-padjad, voodipesu ja hügieenitarbed. Abi koguti Järva valla teeninduskeskustesse, Koigi ja Peetri kooli ning seda on toodud palju. Järva vallas kogusid abi veel Sõrandu Vabatahtlik päästekomando ja Ervita külaselts. Koostöös naiskodukaitsjatega korraldame selle transpordi Tallinnasse. Saadetis pannakse teele 4. märtsil.

Suudame kohe peavarju pakkuda umbes 50 inimesele. Oleme kaardistanud nii meie valla vabad majutuspinnad kui ka majutuettevõtete ja eraisikute poolt pakutud pinnad. Kui võtta arvesse valla ja majutusettevõtete pinnad, siis suudame ära mahutada ka näiteks 200 inimest.

Vald on tellinud majutamiseks vajalikud tekid-padjad ja voodipesu.

Esmaspäeval saatis vallavalitsus laiali ka kirjad ettevõtjatele palvega anda teada vabadest töökohadest.

Vald on valmis vastu võtma valla ettevõtetes töötavate ukrainlaste peresid kui ka teisi abivajajaid, pakkuma neile peavarju ja muud abi. Mõned Ukraina sõjapõgenikud, kes on tulnud oma lähedaste juurde, on Järva valda juba jõudnud.

Jõelähtme vald

Vallavanem Andrus Umboja:

Vallavalitsuse poolt ei ole rahalist annetust tehtud, küll oleme saatnud üleskutseid vallakodanikele Ukraina inimesi toetada. Lisaks oleme kutsunud üles ka tegema materiaalseid annetusi ja kogumispunktideks on neli valla kultuurimaja.

Vallavalitsusel on sotsiaalmajas viis korterit, kus saame sõjapõgenikke majutada. Sõjapõgenikke veel meieni jõudnud ei ole.

Jõhvi vald

Vallavanem Maris Toomel:

Oleme saatnud meie sõpruslinnadele toetuskirjad ning küsimused, kuidas nad meie abi vajaksid.

Hetkel pole sõjapõgenikke meile jõudnud. Oleme kaardistanud meie majutusvõimalused ning on olemas kogumispunkt annetusteks Jõhvi gümnaasiumis.

Kadrina vald

Vallavanem Kairit Pihlak:

Kadrina vald ei ole seni teinud rahalisi annetusi. Hetkel keskendume valmisolekule võimalikult paljude põgenike vastuvõtuks ja sellega seotud kulude katmiseks. Oleme valmis 50-60 inimese majutamiseks sisse seadma Undla mõisa. Meie valla päästeamet koos vabatahtlike päästjate ja Tuletõrjeseltsi naissalgaga on korraldanud esemete kogumist Punasele Ristile.

Kambja vald

Vallavanem Argo Annuk:

Vald pole rahalisi annetusi teinud. Meie vallas toimub abi kogumine neljas punktis, mis edastatakse Punase Risti Tallinna keskusesse 5.märtsil.

Oleme kaardistanud võimalikud majutuspinnad ja vajadusel koolikohad. Hetkel meie juurde veel ukrainlasi jõudnud pole.

Kanepi vald

Kultuuri ja avalike suhete spetsialist Kerli Koor:

Kogume annetusi kaheksas erinevas kohas üle valla. Täna toimetasime osa annetusi Põlvasse, kust see Eesti Punase Risti kaudu Ukraina abivajajateni jõuab.

Sõjapõgenike vastuvõtmiseks oleme kaardistanud valla vabad pinnad. Valla kodulehel asuva vormi kaudu koondame elanike ja ettevõtjate infot elukohtade, töökohtade, keeleoskuse ja muude võimaluste pakkumiste kohta. Veel pole meieni sõjapõgenikke jõudnud.

Kastre vald

Vallavanem Priit Lomp:

Kastre vald ei ole rahalist annetust hetkel teinud. Tegemist on pikaajalise kriisiga ning omavalitsuse kulud kindlasti suurenevad pikema aja vältel. Samuti tuleb meil arvestada sellega, et rahalist abi vajab Ukraina kogukond mitte ainult sõja esimestel päevadel vaid ka järgneva, palju pikema perioodi jooksul. Kindlasti otsustab vallavolikogu kriisipiirkonda toetada.

Oleme kohalikke elanike teavitanud, et kogume tarbeesemeid siis, kui tekib kohapealne vajadus konkreetsete vahendite (mööbliesemed, koolitarbed, köögitarbed, riided jne) järele.

Kaardistatud on majutusvõimalused, lasteaiakohad, koolikohad. Lisaks oleme volikoguliikmetega jooksvas suhtluses, et vajadusel muuta meie eelarve sh investeeringute prioriteete jooksval aastal.

Kehtna vald

Hariduse-ja sotsiaalala abivallavanem Katrin Velleste:

Kehtna Vallavalitsusele teadaolevalt on meie valla territooriumile jõudnud viis peret, kokku 20 inimest. Valmisolek vastu võtta ukrainlasi on olemas. Pakume abi nendele peredele, kellel on siin juba keegi ees olemas, kas mees või keegi lähisugulane siin asuvas ettevõttes tööl.

Vajalike esemete kogumise ja perede toetamisega tegeleme juhtumipõhiselt siis, kui inimesed kohal ja selgub, millised on nende vajadused.

Rahalist tuge oleme samuti valmis pakkuma siia saabuvatele inimestele, omavalitsus annetusi teinud ei ole ja praegu ei planeeri ka.

Inimestel, kes soovivad tarbeesemeid Ukrainasse saata, oleme soovitanud pöörduda Eesti Punase Risti poole.

Kohila vald

Vallavanem Allar Haljasorg:

Toimub koostöö erivate asutuste ja organisatsioonidega (nt Punane Rist). Täna on veel ebaselge, millised ülesanded ja kohustused jäävad KOVile ja kuidas toimub rahastamine, seetõttu ei ole vallavalitsus vastavat rahastamise otsust tehtud.

Kuigi vallas on juba toimunud tarbeesemete kogumist, siis hetkel oleme kommunikeerinud, et eelastatud on rahaline otseannetamine, mis on ka kuluefektiivsem.

Oleme kaardistamas valla majutusasutuste võimekust. Vallal ei ole täna andmeid, et sõjapõgenikud on jõudnud Kohila valda.

Rakvere Spordihoone, Ukraina sõjapõgenike vastuvõtukeskus

Kose vald

Vallavanem Demis Voss:

Rahalist toetust valla eelarvest antud hetkel me ei ole arutanud, panustame majutusvõimekuse loomisse hetkel.

Jagame riigi poolt soovitatud kanaleid rahalise ja mitterahalise abi kogumiseks (MTÜ Pagulasabi, ukrainaheaks.ee, Punane Rist). Eesmärk on vältida dubleerimist ja infokillustatust. Vallas on kohalik partner Punasele Ristile Alansi Vabatahtlik Päästeselts, kes kohapealset kogumist koordineerib.

Valla kriisikomisjonis on kokku lepitud, et tekitame võimekuse pakkuda ajutist elamist (esmalt kolm kuud) 50 majutuskohaga vallale kuuluvas hoonekompleksis koos toitlustuse korraldamisega. See võimekus on mõeldud eelkõige Kose valla ettevõtjate toetamiseks. Oleme kaardistanud suuremad tööandjad, kellel on Ukraina tööjõudu ja küsinud, millist abi, kui paljudele ja millal on vaja. Hetkel tegelevad ettevõtted ise aktiivselt selle info täpsustamisega. Hetkeseis on segane, sest on mehi, kes soovivad naasta kodumaale, piiriületuste järjekorrad on pikad ja põgenetakse viimasel võimalusel.

Meile teadaolevalt ja läbi Kose valla ei ole meile põgenikke jõudnud.

Kohtla-Järve linn

Sotsiaalteenistuse abilinnapea Evelyn Danilov:

Kohtla-Järve linnavalitsusel on valmisolek vastu võtta 40 inimest, kellele leiaksime kiiremas korras elamisvõimalused.

Samuti pöördusime linnaelanike poole palvega teavitada eluruumidest, mida on võimalik ajutiselt pakkuda Ukraina inimestele.

Hetkel käivad läbirääkimised ka ühe hosteliga erinevatest koostöö võimalustest. Hetkel on saabunud kaks perekonda, kellest üks suundus Poola tagasi. Üks pere peaks saabuma täna. Saabujad omavad siin sugulasi ja peatuvad nende juures.

Linn avas koostöös Eesti Punase Risti seltsiga Ukraina inimeste abistamiseks kogumispunkti Kohtla-Järve Noortekeskuses.

Kiili vald

Vallavanem Aimur Liiva:

Kiili Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku eraldada päästeliidule 25 tuhat eurot, mille eest nad saavad hankida Ukrainasse saatmiseks päästjatele mõeldud riideid ja erivarustust. Vallamajja saab tuua neid asju, mida Punane Rist on öelnud ja lisaks veel ka väikelastele mõeldud toitu, mille me siis neile edasi organiseerime.

Meile ei ole sõjapõgenikke jõudnud ja kahjuks puuduvad vallal selleks ka igasugused püsivad majutusvõimalused, ainus variant oleks spordihoone põrand. Aga Harjumaal on õnneks omavalitsusi, kellel on võimalused olemas. Kui osutub vajalikuks, siis katame tekkivaid kulusid solidaarselt. Omavalitsusliidus oleme sellest ka juba rääkinud.

Lääneranna vald

Avalike suhete spetsialist Raahel Apsalon:

Omavalitsusena me rahalist annetust ei ole teinud. Annetuste kogumine (Punase Risti nimekirja põhjal) on meil toimumas juba esmaspäevast (28.02) saadik nii vallamajas kui ka valla erinevates keskustes (k.a koolimajad) ning Pärnusse oleme viinud juba ka esimesed autotäied annetatud asju.

Põgenike vastuvõtuks oleme kaardistanud valla majutusvõimalusi valla eri piirkondades ning meile on laekunud infot ka ettevõtetelt, kes oleks valmis saabuvaid inimesi vajadusel tööle võtma.

Lisaks suhtleme ettevõtetega, kus töötab praegusel hetkel ukrainlasi ning oleme valmis vajadusel igakülgset abi pakkuma (nii majutuse kui muu toe ja asjaajamisega).

Esimesed põgenikud jõuavad loetud päevade jooksul meie valda (keskuslinna Lihulasse) ning oleme nende vastuvõtmiseks valmis - neile on valmis pandud korter ning soovi korral saame lapsed kohe lasteaeda paigutada.

Lääne-Harju vald

Kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi:

Vallavalitsus oma nimel annetust pole teinud, kuid oleme kõikjal kommunikeerinud annetamise võimalustest. Asjade kogumise oleme korraldanud Punase Risti kaudu, meil on Paldiskis oma esindus ka. Puudust meil asjadest ei tule, sest koostööpartnereid ja abipakkujaid on palju, oluline on seda kõike teha koordineeritult.

Meie vallas töötab ja elab 129 ukrainlast ning me peame olema valmis selleks, et nende lähedased sõjategevuse eest siia tulevad. Tänaseks oleme välja selgitanud kõik võimalused nende vastu võtmiseks ning siinse eluga kohanemiseks. Lääne-Harju vallavalitsus on valmis vastu võtma hetkel kuni 190 põgenikku, seda koostöös kohalike elanike ja ettevõtjatega. 190 põgenikule oleme valmis tagama majutuse, toitlustuse ja muu eluks vajaliku, sealhulgas on pakutud ka töötamise võimalusi. Põgenike lastele leitakse kohad valla koolides ja lasteaedades. Lisaks on olemas eelkokkulepped tööandjatega, kes on valmis põgenikele pakkuma kohe ka tööd. Vallas on tegus vabatahtlike kogukond ning samuti sõiduvalmis bussid põgenikke ära tooma. Samuti on vald valmis vastu võtma põgenikke koos nende lemmikloomadega.

Lüganuse vald

Vallavanem Maarja-Liisa Veiser:

Oleme alustanud mitu annetuste kogumise aktsiooni - kogume hügieenitarbeid, samutivoodipesu, tekke, patju, mis edastatakse Eesti Punase Risti vahendusel abivajajateni. Samuti oleme alustanud vallas majutatavatele põgenikele eluks vajaliku kogumisega. Kogumisaktsioonide läbiviimiseks on vallavalitsusel kuus kogumispunkti valla erinevates piirkondades, et inimestel oleks mugavam ja lihtsam annetatud esemed kogumispunkti toimetada. Lisaks koguvad Lüganuse vallas annetusi Everest Hostel ja Purtse Vabatahtlik Pääste (viimase kaks koguvad Punase Risti vahendamisega).

Lüganuse vallavalitsusel on valmisolek koheselt vähemalt 50 põgeniku vastuvõtmiseks (siia ei ole veel arvestatud allpool toodud majutusasutusi). Oleme teinud üleskutse vabatahtlike leidmiseks, kes saaksid vallale abiks olla põgenike abistamisel. Tänaseks on registreerinud juba 15 inimest. Oleme koolide ja lasteaedadega koostöös välja selgitanud lasteaia-ja koolikohtade arvu, mida valda saabuvate põgenike lastele pakkuda saaks.

Majutamiseks on võimalik kohe pakkuda vallale kuuluvat Maidla Hostelit (Maidla mõisa kompleks), mille juures on tagatud nii toitlustus (sh nädalavahetustel) kui kooli-ja lasteaiakohad.

KOV-il on pakkuda neli korralikku korterit, kuhu oleme komplekteerimas mööblit. Lisaks oleme pidanud läbirääkimisi kohalike majutusasutustega (kaasa on löömas hetkel 5 majutusasutust)

Teeme koostööd Toiduabiga. Lisaks räägime läbi toitlustusasutustega (sh kogume annetustena kuivaineid, konserve jne vt punktis 1.)

Oleme suhelnud kohalike ettevõtetega põgenikele töökohtade pakkumiseks. Hetkel on endast teada andnud 5 ettevõtet, kellel kokku oleks pakkuda üle 30 töökoha. Lisaks oleme teinud ettevõtjatele üleskutse vallavalitsust teavitada, kui neil on informatsiooni nende Ukraina päritolu töötajate Eestisse, eeskätt Lüganuse valda saabumise kohta.

Rakvere Spordihoone, Ukraina sõjapõgenike vastuvõtukeskus.

Luunja vald

Vallavanem Aare Anderson:

Hetkel ei ole rahalise toetuse osas otsust veel teinud, see on kaalumisel. Tarbeesemete kogumine on meie valla poolt korraldatud, kokkuleppel Eesti Punase Ristiga oleme avanud kogumispunkti Luunjas. Sõjapõgenikke meie valda jõudnud pole. Põgenike vastuvõtmiseks seame valmis valla omandis olevaid eluruume, oleme rääkinud läbi võimalused laste õpetamiseks meie valla koolis, samuti uurime ettevõtjate võimalusi töökohtade pakkumisel.

Märjamaa vald

Abivallavanem Villu Karu:

Vallavalitsuse eestvõttel on organiseeritud koostöös Eesti Punase Ristiga humanitaarabi kogumine (erinevad hügieenitarbed, beebimähkmed, voodipesu, magamiskotid jm.) ja edastamine sõjas kannatanutele. Samuti kogub vallavalitsus infot erasektorist ja eraisikutelt sõjapõgenike majutusvõimaluste kohta Märjamaa vallas.

Oleme sõlminud kokkuleppeid omavalitsuse mõjualas oleva sihtasutusega ja vallas tegutseva ametikooliga sõjapõgenike majutamiseks. Esimesed sõjapõgenikud on ka kohale jõudnud, seni on majutanud neid erasektor kuid valla ametnikud on põgenikega kontaktis, et pakkuda neile vajalikku abi ja teavet edasise elukorralduse osas.

Muhu vald

Vallavanem Raido Liitmäe:

Oleme arutlenud omavalitsuse poolt rahalise toetuse andmist - Muhu on väikene vald ja ka eelarve tagasihoidlik, aga soovime anda oma väikesegi panuse ja näidata üles meie hoolivust. Kommunikeerime erinevate abiorganisatsioonide kontakte ja Muhus on kogumiskeskuse töö korraldamise enda peale võtnud Muhu Liha Tulundusühistu, kes koostöös Eesti Punase Ristiga võtab Nõmmkülas nende tegevuskohas vastu uusi esmavajalikke esemeid: voodipesu, tekid-padjad, magamiskotid jms. Lisaks hügieenitarbed. Oleme nendega pidevas kontaktis ja vajadusel aitame näiteks kogutu transpordiga Tallinnasse.

Muhus ei ela ukrainlasi ega tööta hetkel ukraina tööjõudu ja seega ilmselt ei satu v suunata siia ukrainlaste lähedasi. Loomulikult aga oleme mõelnud sellele, kuidas võimalike sõjapõgenikega käituda: oleme kokku leppinud vallasüsteemis ja ka ühe ettevõtjaga esmased võimalikud majutuskohad. Mõned ettevõtjad oleks valmis põgenikele ka tööd pakkuma.

Mustvee vald

Vallavanem Terje Rudissaar:

Mustvee Vallavalitsus ei ole arutanud Ukraina erinevatele organisatsioonidele annetamist. Küll oleme üle vaadanud valla eelarve võimalused sõjapõgenike abistamiseks kohapeal. Mustvee vallas kogutakse Ukrainasse saatmiseks esmatarbevahendeid ja muud vajaminevat Mustvee ja Avinurme Kultuurikeskuses koostöös MTÜ Pagulasabiga.

Mustvee Vallavalitsuse kriisikomisjon on kaardistanud valla vabad elamispinnad ja räägime läbi haridusasutuste ja tugikeskusega kuidas on võimalik tagada õpilastele ja lasteaialastele teenuste pakkumine vallas. Samuti oleme ette valmistanud võimaluse koheselt eraldada põgenikele toetusrahasid hakkamasaamiseks. Samuti oleme leidmas inimesi, kes aitavad ja juhendavad abivajajaid esimestel päevadel.

Nõo vald

Avalike suhete spetsialist Liia Sirel:

1. märtsil toimunud istungil tegi Nõo vallavalitsus otsuse annetada Urkaina riigile toetust 4381 eurot.
Vallavalitsus asus seisukohale, et toetuse suuruseks on summa arvestusega üks euro iga Nõo valla elaniku kohta. Annetus kantakse Eesti Punane Rist MTÜle Ukraina elanike toetuseks.

Nõo Priitahtlik Päästeselts ja Nõo noortekeskus koguvad annetusi Ukrainale, mis vahendatakse abivajajateni Eesti Punase Risti abil. Vastu võetakse uusi esemeid: kasutamata hügieenitarbeid, voodipesu, tekke, patju, magamiskotte, rätikuid.

Nõo vallavalitsus on kaardistanud ja kokkuleppeid sõlminud kohalike majutusettevõtjatega, kes on valmis Ukrainast saabujaid majutama. Oleme vaadanud üle ka oma võimalused ning valmisolek ajutist majutust pakkuda on ka Nõo päevakeskusel ja Meeri külaseltsi majas.

Nõo vald koostöös kohaliku ettevõtjaga on juba pakkunud majutust valla korteris kolmelapselisele perele, kes saabusid Ukrainast 1. märtsi öösel. Ema lastega saabus Eestisse oma abikaasa juurde, kes töötab kohalikus ettevõttes.

Oleme olnud ka infovahetuses kohalike ettevõtetega, kus ukrainlased töötavad. Ettevõtjad on olnud väga tublid ja toetanud igakülgselt oma töötajate peresid. Ukrainast saabujaid on varustatud toidu ja esmatarbekaupadega ning otsitud on saabujatele üürieluasemeid.

Nõo Püha Laurentsiuse kogudus ja kohalik kultuurirahvas Nõo kultuurimaja eestvõttel on otsustanud Ukraina rahva teotuseks viia läbi heategevuslikud sündmused 2. ja 4. märtsil. Sündmustest saadud tulu läheb Ukraina rahva toetuseks.

Otepää vald

Vallavanem Jaanus Barkala:

Otepääl toimub korraldatud abi kogumine taarapunkti juures, kustkohast toimetatakse see edasi. Vallavalitsus on eraldanud reservist 10 000 eurot põgenike vastuvõtuks ja abistamiseks Otepää vallas.

Oleme valmis sõjapõgenikke majutama ja igati abistama. Hetkel ei ole meie juurde veel kedagi jõudnud. Oleme suhelnud ka sõprusomavalitsusega Ukrainas avaldanud toetust ja selgitanud meie võimalusi abistamiseks. Oleme teinud üleskutse kõigile Otepää kodanikele ja ettevõtjatele, et saada teada võimalikud abistajad. Loodud on eraldi meiliaadress ukraina@otepaa.ee kuhu saavad kõik pöörduda.

Põltsamaa vald

Vallavanem Karro Külanurm:

Põltsamaa vald ei ole rahaliselt toetanud. Arutelu on olnud, kindlat plaani veel ei ole. Üleskutse seoses annetamistega sai jagatud sotsiaalmeedias.
Oleme kaardistanud Põltsamaa valla võimalused põgenikke aidata. Võimalikud elamispinnad kaardistatud, sh ka need, kus vaja midagi veidi kohendada (nt pesemisvõimaluste parandamiseks). Meie kontaktidel on ka mitmed teada andnud nii tõlkimise abistamisel, töökohtade pakkumisel jne. Järgmisena läheb mööbli jm kogumise üleskutse. Samamoodi oleme koolides-lasteaedades teinud ettevalmistusi. Esimesed Ukrainast tulijad peaksid jõudma neljapäeva öösel.

Peipsiääre vald

Abivallavanem Peeter Kiuru:

Neljapäeva hommikul toimub vallavolikogu erakorraline istung, kus arutatakse Ukraina toetamist.

Oleme kaardistanud võimalikud majutuskohad ja toitlustusvõimalused, lasteaia- ja koolikohad. Kohalikud elanikud on teada andnud, et soovivad osaleda majutuskohtade pakkumises.

Esimesed kolm sõjapõgenikku ( 2. ja 9. klassi poisid ühest perest, vanemad töötavad vallas tegutsevas ettevõttes ja üksik naisterahvas) saabuvad valda iga hetk. Vallavalitsus saatis neile järele valla üheksakohalise väikebussi koos kahe valla töötajaga ja kahe ettevõttes töötava Ukrainlasest emaga. Ukraina- Poola piiri ületas ainult üks ema kahe pojaga, teise ema laps otsustas siiski jääda Ukrainasse. Tema asemel tuli üksik naisterahvas. Nende majutuse organiseerib ettevõtja.

Põhja-Sakala vald

Vallavanem Jaak Raie:

Rahalisi annetusi hetkel plaanis teha pole. Annetusi tarbeesemete näol koguvad meie valla raamatukogud koostöös Punase Ristiga. Samuti on plaanis koguma hakata annetusi (tarbeesemeid) siia jõudvatele sõjapõgenikele.

Oleme kaardistanud ära kõik valla majutuskohad, kellel on võimalik majutust pakkuda; töötanud välja ankeedi, mis siia jõudnud sõjapõgenikel on tarvis ära täita; samuti valmistanud ette avaldusi isikukoodi saamiseks ning suhelnud valla haridusasutustega, et oleks võimalik laste saabudes neile kooli- ja lasteaiakohti pakkuda. Tänase seisuga on meile jõudnud üks laps, kuid lähipäevil on veel ukrainlasi jõudmas.

Humanitaarabi kogumine Ukraina heaks Punases Ristikus

Põhja-Pärnumaa vald

Vallavanem Rein Kontus:

Oleme algatanud kolmes kohas uute asjade vastuvõtmise inimestelt ja toimetame need edasi nt Punase Risti kogumis/vastuvõtu punktidesse.

Hetkel on meil määratud evakuatsioonipunktiks Pärnu-Jaagupi Spordikeskus.

Raasiku vald

Vallavanem Raul Siem:

Kriisikomisjoni hinnangul on rahaline toetamine sellises olukorras kindlasti vajalik. Toetuse summa suuruse osas teeb otsuse vallavalitsus esmaspäevasel istungil.

Tulenevalt kriisiabi koguvate organisatsioonide tagasisidest, mille kohaselt nad tarbeesemete näol abi enam ei oota, siis me ei ole nn humanitaarabi vormis tarbeesemeid elanikelt koguma hakanud. Vastavalt nende soovile, eelistame abistamist rahaliselt. See on ka mõistetav, kuna annab abiorganisatsioonidele suurema paindlikkuse. Siiski on meie kohalik vabatahtlik päästekomando edastanud otsest ainelist abi - kuus kasutatud, kuid korraliku päästekostüümi. Tegemist siis spetsiifilise ja kindlasti vajaliku varustusega sõjapiirkonnas.

Sõjapõgenikke pole hetke seisuga veel meile jõudnud aga tegeleme aktiivselt olukorra ja võimaluste kaardistamisega (sh ettevõtjatega koostöös), et olla valmis ajutiselt täitma esmast sotsiaalhoolekande kohustust. Raasiku valla enda võimalused on muidugi võimalike sotsiaalpindade näol väga kasinad.

Rapla vald

Vallavanem Gert Villard:

Tänase seisuga Rapla Vallavalitus veel otseseid annetusi teinud ei ole, kuid arutame seda järgmise nädala esmaspäeval, kui toimub järjekordne valituse istung. Hetkel oleme tarbeesemete kogumist vallas teinud koostöös Eesti Punase Ristiga, kes omakorda teeb koostööd Rapla Selveriga ning esimesed saadetised on ka teele läinud. Täpselt sama koostööd oleme soovitanud Rapla valla kodulehe kaudu teha ka erinevatel aktivistidel, kes on korraldanud erinevaid kogumiskampaaniaid. Sellisel juhul toimub protsess koordineeritult ja organisatsiooni kaudu, kes selleks on ellu kutsutud, saanud vastava väljaõppe ning omab kogu vajalikku taristut kui ka tarneahelat abi andjast kuni abi saajani. Eesti Punase Ristil on see oma igapäevane tööülesanne, mis KOVidel jälle selles spetsiifilises valdkonnas puudub ning seda hetkel juurutama hakata poleks mõistlik.

Alustasime esmaspäevast majutusasutuste kaardistamist, nende majutusvõimalusi nii munitsipaal kui ka erapindadel, kus tuleb tuvastada kohtade arv, olmetingimused nende puudused ning täiendamise vajadused kui ka lemmikloomade vastuvõtmise võimalusega.

Mõnede töötajate naised ja lapsed on valda ka juba jõudnud ning nende majutamine läks sujuvalt. Kaardistatakse vallas tegutsevad ettevõtted, kellel töötajate hulgas on Ukraina kodanikke ning millised on nende tegevusplaanid ehk kas pered tulevad nende juurde või lähevad nad ise pigem kodumaad kaitsma või perede juurde. Samuti toimub toitlustusettevõtete kaardistamine, kellel on võimekus erinevates valla piirkondades toitlustust pakkuda kui ka ettevõtted, kes saavad põgenikele tööd pakkuda.

Rõuge vald

Vallavanem Britt Vahter:

Rõuge vald ei ole Ukraina organisatsioone rahaliselt ega muul moel toetanud ega korraldanud kohapeal annetuste kogumist. Oleme inimesi selle teemaga suunanud Võru linna, kus annetuste kogumist koordineerib Saagu Parem keskus.

Oleme saatnud oma elanikele, ettevõtjatele ja kogukondadele välja üleskutsed, millega kaardistame meie vallas pakutavaid vabasid elukohti ja võimalikke tööpakkumisi saabuvatele sõjapõgenikele. Selle nädala jooksul alustame ka lasteaia- ja koolikohtade võimaluste analüüsimist koostöös valla koolide ja lasteaedadega.

Läbi valla ega riigi evakuatsioonikeskuste pole meie valda seni sõjapõgenikke saabunud, aga on infot iseseisvalt siia saabunud Ukraina kodanike pereliikmete kohta.

Rakvere vald

Valla kultuuritöötaja Reelika Kirsipuu:

Rakvere vald ei ole omavalitsuse poolt rahalist toetust otseselt Ukraina toetamiseks teinud. Küll aga oleme kaardistanud kõik ettevõtete ja eraisikute poolt pakutavad majutuskohad koostöös maakonna omavalitsusliiduga. Lisaks tegime valla elanikele üleskutse, et kaardistada elanike poolt pakutavat mööblit, kodutehnikat, madratseid jne.

Koostöös Punase Ristiga oleme vallas avanud viis annetuste kogumispunkti, kuhu vallaelanikud saavad tuua tekke, patju ning hügieenitarbeid. Rakvere valla kogumispunktide annetused transpordib, pakendab ja viib Punase Risti peastaapi Tallinnas, MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk ja Kadrina Vabatahtlik Pääste.

Tänase seisuga ei ole Rakvere valda veel sõjapõgenikke saabunud, kuid oleme valmis neid koheselt vastu võtma, majutama, toitlustama. Oleme teadlikud meie vallas elavatest ukraina keelt kõnelevatest isikutest, keda saame vajadusel kaasata tõlkidena.

Rakvere linn

Linnapea Triin Varek:

Rakveres reageeriti sõjas kannatava Ukraina rahva toetamiseks väga kiiresti. Juba reede hommikul (s.o 25. veebruaril ehk sõja teisel päeval) võttis Rakvere Spordikeskus ühendust Punase Ristiga, pakkudes abi piirkondliku kogumispunkti avamise ja transpordi osas, et võimalikult paljud Lääne-Virumaa inimesed saaksid omalt poolt kokku panna vajalikud tarvikud Ukrainasse saatmiseks. Kogutakse uusi hügieenitarbeid.Spordikeskuse fuajees asuv kogumispunkt on avatud 25. veebruarist kuni 13. märtsini iga päev kella 9-21. Spordikeskus aitab kogutud asjad transportida Tallinnasse Punase Risti lattu, kus need transporditakse Ukraina kriisipiirkondadesse.

Annetusi on toodud väga palju, eile saadeti Rakverest juba esimene koormatäis kogutud esemeid Rae valda, Omniva lattu, kust liigub see edasi juba Ukraina poole.

Rakveresse saabuvate põgenike vastuvõtuks on loodud staap ja evakuatsioonipunkt Kastani puiesteel asuvasse spordihalli.

Linn on kaardistanud arvukalt vabatahtlikke, kes on valmis pakkuma oma abi erinevates tegevustes. Lisaks eraisikutele on oma abi pakkunud Karmeli kogudus, Kaitseliidu Viru Malev, Kolmainu kogudus, Rakvere Teater jt. Oleme saanud ka telefonikõnesid ja kirju kohalikelt elanikelt, kes on valmis pakkuma sõjapõgenikele elamispinda. Suur tänu kõigile, kes on valmis aitama!

Kolmapäeva lõunaks oli Rakvere staabis registreeritud 16 Ukraina sõjapõgeniku saabumine, kes on juba majutatud nii Lääne- kui Ida-Virumaale.

Räpina vald

Vallavanem Enel Liin:

Räpina vald alustas esmaste hädavajalike kaupade kogumist juba 27. veebruaril meie valla kahes piirkonnas, Räpinas ja Verioral. Juba ühe päevaga annetati märkimisväärne kogus eluks tarvilikke uusi asju. Selle kogumiskampaania tegime koostöös Punase Ristiga. Hetkel uurime, kas oleks vajadus korrata kogumiskampaaniat.

Meie valla SA Räpina Inkubatsioonikeskus alustas raha kogumist meie sõpruspiirkonnale Tsernigovi oblastis, Kulikovka rajoonile.

Räpina vallavalitsus on ette valmistanud esimesed elamispinnad valla erinevates piirkondades. Abivajajate saabumisel saame nad eeldatavasti kõik edukalt ära paigutada.

Lisaks on meile tehtud pakkumusi elanikkonna poolt oma vabade elamispindade näol, oleme ka need andmed kokku kogunud ja vajadusel võtame pakkumused vastu.

Hetkel ei ole meie andmetel Ukraina põgenikke meie valda saabunud, vähemalt ei ole meilt abi palutud.

Saaremaa vald

Vallavanem Madis Kallas:

Oleme Saaremaal valmis Ukrainale ja Ukraina inimestele abi pakkuma, kuid lähtume eelkõige riigilt saadavatest suunistest. Seni oleme valla infokanalite kaudu jaganud infot erinevate toetusvõimaluste kohta. Saaremaa Gümnaasiumis oli koostöös Eesti Punase Ristiga avatud kogumispunkt Ukraina inimeste toetuseks, kuhu saarlased tõid aktiivselt esmatarbevahendeid.

Valmistume põgenike vastuvõtmiseks ja kaardistame võimalikke majutuskohti Saaremaal. Tegime üleskutse anda majutusvõimalustest teada Saaremaa vallale ja oleme inimestelt juba mitmeid pakkumisi saanud.

Teeme Saaremaal ettevalmistusi, et olla valmis Ukrainast saabuvate inimeste vastuvõtmiseks ja nende abistamiseks. Kuna Ukrainas toimuv sõda tähendab pikaajalist ja laiaulatuslikku kriisolukorda, peame arvestama sellega, et Ukraina ja Ukraina inimesed vajavad meie toetust tõenäoliselt pikka aega. Oleme Saaremaal valmis kaasama lisajõudu ja eraldama vahendeid selleks, et sõja eest põgenevad inimesed vastu võtta ning neile siin koostöös riigiga igakülgset abi ja toetust pakkuda.

Humanitaarabi kogumine Ukraina heaks Punases Ristikus

Saku vald

Abivallavanem Tanel Ots:

1. märtsi hommikul sündis volikogu eelarvekomisjonis ettepanek eraldada Ukraina põgenike toetuseks 50 000 eurot. Tegemist saab olema reservfondiga, mida võib kasutada nii Eestis põgenike aitamiseks kui vajadusel Ukrainas abi korraldava organisatsiooni toetamiseks.

Oleme kaardistanud kõik majutusasutused meie vallas ja küsinud nende valmisolekut. Üks suur majutusüksus on ka meie vallas juba riigi poolt broneeritud. Sellele lisaks saame arvestada 100 hotellitüüpi voodikohaga, kus on võimalik pikemaajaliselt elada. Reservis on vee 50-kohaline ja korraliku köögiga laagrikeskus.

Oleme vahendanud valla infoallikates esmatarbekaupade korjanduskampaaniate teavet, mida on korraldanud Saku Priitahtlikud Pritsimehed ning Sakus tegutsevad kaubandusketid.

Tartu linn

Abilinnapea Mihkel Lees:

Tartus on annetuste kogumine väga aktiivselt käimas tänu paljudele organisatsioonidele ja eraisikutele. Tartu linnavalitsus on keskendunud eelkõige Tartusse tulevate sõjapõgenike abistamisele ja eraldi kogumisaktsiooni ei kavanda. Oleme Tartu kodulehele koondanud kättesaadava info erinevate annetuste kogumisaktsioonide kohta.

Oleme Tartus teinud hulgaliselt ettevalmistusi põgenike tulekuks. Meil on ette valmistatud ajutine peatuskoht Turu tänava spordihoones olukorraks, kui Tartusse peaks korraga saabuma suurem hulk põgenikke, ja läbi on räägitud erinevate majutusteenuste pakkujatega, kes saaksid tulijatele ajutist peavarju pakkuda. Lisaks on meil mitmed lasteaiad ja koolid valmis vastu võtma sõjapakku saabunud perede lapsi.

Praeguseks on Tartusse saabunud mitmeid peresid, kellele Tartu linn on majutuse korraldanud.

Tartu vald

Vallavanem Jarno Laur:

Tartu vald ei ole veel rahaliselt toetanud Ukrainat. Praegu oleme võtnud eesmärgiks panustada maksimaalselt põgenike vastuvõtmise korraldamisse ja seeläbi anda oma panus. Annetuste kogumisega ja Ukrainasse transpordiga tegeleb Eestis praegu palju erinevaid organisatsioone ja tundus mõistlikum läbi meie enda kanalite võimendada nende infot/tegevusi, kui ise koguma hakata.

Oleme ette valmistamas maksimaalselt vallale kuuluvaid pindasid, kuhu ajutiselt või pikemaajaliselt oleks võimalik sõjapõgenikke majutada. Samuti oleme suhelnud vallas asuvate majutusasutustega ja kaardistanud nende vastuvõtmise võimekuse. Tegime valla elanikele üleskutse, kus valla elanikud saavad teada anda enda valmisolekust pakkuda sõjapõgenikele elamispinda või töökohta, samuti kutsume appi ukraina keelt oskavaid inimesi tõlkimiseks ja muus kujus suhtlemiseks.

Tartu valda on juba sõjapõgenikke jõudnud. Siiamaani on tegemist inimestega, kes on tulnud läbi tutvuste. Oleme juba jaganud ka esimesed vajalikud asjad neile.

Tapa vald

Vallavanem Valdo Helmelaid:

Esemeliste annetuse kogumist on korraldanud MTÜ, muutuvat olukorda arvestades on kõige otstarbekam rahaline annetus otse abiorganisatsoonidele või Ukraina relvajõududele, kes teavad kõige akuutsemaid vajadusi.

Oleme kaardistanud KOVi pinnad ning erasektori võimalused sõjapõgenike majutamiseks ning toitlustuse korraldamiseks. Ootame ka riigipoolset otsust abi rahastamise osas.

Hetkel organiseeritult ei ole põgenikke meile saabumas, teame et valla inimestele on saabumas sugulasi ja kohalikel ukraina töötajatel pereliikmeid.

Toila vald

Vallavanem Eve East:

Toimub asjade kogumine. Hetkel on valla enda poolt kaardistatud võimalikud majutuskohad. Sõjapõgenikke veel ei ole valda tulnud.

Ukraina sõjapõgenikud, Pärnu

Tori vald

Kommunikatsiooninõunik Katriina Vaabel:

Hetkel oleme annetuste teemat vaid arutanud, kuid annetuseni pole veel jõudnud. Kogume annetusi elanikelt, mille anname Punasele Ristile.

Oleme valmis sõjapõgenikke vastu võtma ja hetkel infot meie valda saabunute kohta veel ei ole. Oleme pakkunud välja võimaluse meie vallas töötavatele ukrainlastele, et nende lähedasi Poolast tuua Eestisse.

Meie valda on sisse kirjutatud 107 ukrainlast. Oleme teinud oma kodulehele ka koha neile esmase info jagamiseks ning saadame sama sisulise info ka tööandjatele.

Tõrva vald

Avalikem suhete juht Marianne Sokk:

Tõrva vallal asub Ukrainas sõprusomavalitsus Baranivka, kes pöördus meie poole abipalvega.

Tõrva Vallavalitsus otsustas reservfondist eraldada Baranivka omavalitsusele 10 000 eurot ning tegime üleskutse elanikele soovi korral samuti neid rahaliselt toetada.

Põgenike vastuvõtmiseks on valla kriisikomisjon kaardistanud sobivad ruumid nende majutamiseks ning tehtud on üleskutse elanikele, kellest mitmed on avaldanud soovi pakkuda saabuvatele põgenikele elukohti, tööd ja tarbeesemeid. Abipakkumisest teada andmiseks on loodud eraldi e-posti aadress kriis@torva.ee.

Hetkel teadaolevalt Tõrva valda sõjapõgenikke saabunud veel ei ole.

Valga vald

Vallavanem Monika Rogenbaum:

Olen esitanud eelnõu, mille sisuks on Eesti Punase Risti kaudu toetada Ukrainat eraldades selleks reservfondist 5000 eurot. 4. märtsil toimuval istungil saab Valga vallavalitsus otsuse vastu võtta. Abi me Ukrainasse saatmiseks koguma ei hakka, sest eeldatavalt on seda lihtsam ja odavam piiriäärselt alalt soetada ja kindlasti on Eesti Punane Rist selleks pädev ja kogemustega organisatsioon.

Küll aga oleme Valga keskraamatukogu ja selle maapiirkondades asuvate haruraamatukogude kaudu asunud vajalikke tarbeesemeid koguma mõeldes eelkõige just siia saabuvatele sõjapõgenikele, kes ilmselt vajavad samuti esmaseks toimetulekuks abi, kuna nad tulevad riigist, kus elatustase pole kuigi kõrge.

Oleme kaardistanud võimalikke elamis- ja evakuatsioonipindu. Ka esimesed eraisikud on juba teada andnud oma võimalustest elamispinnaga sõjapõgenikke aidata. Üle saja inimese majutuskohad on meile praeguseks selged.

Vallavalitsusele teadaolevalt on Valga valda jõudnud kolm peret, kes on vastuvõtjate poolt majutatud ja kelle esmavajadused on kaetud.

Vinni vald

Abivallavanem Eerik Lumiste:

Vallas on koostöös Eesti Punase Ristiga kohalike kogukondade poolt avatud kolm kogumispunkti: Roelas, Viru-Jaagupis ja Laekveres.

Oleme kaardistanud nii tasulisi kui ka tasuta majutuskohti. Kohalikud tööandjad on endast märku andnud pakkudes nii elamispinda kui ka töökohti. Tänase seisuga on valda jõudnud kümme ukraina sõjapõgenikku.

Viljandi vald

Avalike suhete juht Martin Raid:

Viljandi vallavolikogu tegi ettepaneku toetada Ukrainat 30 000 euroga ning lähiajal kinnitab vallavalitsus annetuse saaja. Samuti oleme teinud üleskutse annetada esemeid (nt magamiseks vajalikud asjad, hügieenivahendid, köögivahendid, mööblit) ja toiduaineid. Me ei saada annetatud esemeid Ukrainasse, vaid kogume neid inimestele, keda majutatakse Viljandi vallas. Annetusi kogume Viljandi valla rahva- ja külamajades.

Oleme kaardistanud Viljandi valla majutusvõimalusi nii lühi- kui pikaajaliselt. Vaatame üle valla pinnad ning samuti tegime üleskutse ettevõtjatele ja elanikele, kes on andnud vallale oma majutamisvõimalustest teada.

Meie teada pole hetkel Viljandi valda sõjapõgenikke jõudnud.

Ukraina sõjapõgenikud, Pärnu

Väike-Maarja vald

Vallavanem Indrek Keskküla:

Meie vallas on juba Ukrainlasi ka varasemalt. Hetkel tegeleme lasteaiakoha võimalusega ühele Ukraina perele, kes ei hakka hetkel Ukrainasse tagasi minema. Esimesed sõjapõgenikud peaksid meie valda jõudma paari päeva jooksul. Meile teadaoleva info kohaselt tulevad nad oma tuttavate juurde sõja eest pakku.

Võru vald

Vallavanem Kalmer Puusepp:

Annetuste, tarbeesemete kogumise ja nende kohaletoimetamisega tegeleb maakonna keskuses asuv MTÜ Saagu Parem. Rahalist annetust alles arutatakse. Valmistame ette evakuatsioonikohti ning kogume infot pikemaajaliste majutusvõimaluste kohta.