KAHOSe kohaselt tuleb kinnisasja avalikes huvides omandamisel saavutada sama olukord, kus maaomanik oleks siis, kui tema vara ei oleks ära võetud ehk kus talle materiaalset kahju ei teki. Selle poole on võimalik püüelda kahel moel: esiteks kokkuleppel kinnisasja omanikuga ning teiseks sundvõõrandamisega, kui kokkulepet kinnisasja omanikuga ei saavutata. Nii kokkuleppe kui ka sundvõõrandamise otsuse sisuks on tasu maksmine maaomanikule omandi kaotuse eest.