Reeglina küsib Tervisekassa raviraha tagasi kehavigastuse tekitamise eest kriminaalkorras süüdi tunnistatud inimestelt. „Peamiselt on tegu omavaheliste suhete, joomingu või perevägivalla käigus tekitatud vigastustega,“ selgitas Kont.

Kuna arstiabi on väga kallis, on need summad suured, ulatudes mitmekümne tuhande euro suuruste summadeni.

„Raviraha on mõeldud ravimiseks, puhuks kui tervisehädasid pole võimalik ette näha. Selle alla ei käi kindlasti olukord, kus üks inimene meelega ründab teist ja seetõttu vajab kannatanu abi. Kannatanu peab abi saama, aga ründajal tuleb kogu raviks kulunud summa hiljem kinni maksta. Kuna arstiabi on väga kallis, on need summad suured, ulatudes mitmekümne tuhande euro suuruste summadeni,“ tõdes Kont. Inimene, kes on teisele tekitanud tervisekahju, peab hüvitama kannatanu raviarved, ajutise töövõimetuse hüvitised ja ravimid.

Kui nõudeavalduse saaja keeldub ravikulude hüvitamisest, pöördub Tervisekassa kahju tekitaja vastu kohtusse. Peale kohtulahendi saamist tegeleb nõudega edasi kohtutäitur. Hetkel on Tervisekassal kohtutäiturite juures sundtäitmisel üle tuhande nõude.

„Kehavigastuste tekitajad peavad arvestama sellega, et kehavigastustega tekitatud kahju hüvitamisest ei päästa ka pankrotimenetlus, sest võlgniku kohustustest vabastamisega ei lõpe tahtlikult tekitatud tervisekahju hüvitamise kohustus,“ nentis Kont.

Kui nõudeavalduse saaja keeldub ravikulude hüvitamisest, pöördub Tervisekassa kahju tekitaja vastu kohtusse. Peale kohtulahendi saamist tegeleb nõudega edasi kohtutäitur.

Tervisekassa jälgib eraldi ka liiklusõnnetustes kannatada saanud inimestele ravimisele tehtud kulutusi (raviarved, retseptide soodustused, töövõimetushüvitised). Selliste kulude kandmise kohustus on seadusega pandud liikluskindlustuse pakkujatele, seega on Tervisekassal õigus ka siin tagasinõudeid esitada. 2022. aastal esitas Tervisekassa kindlustusandjatele üle 670 tagasinõude ligi 572 000 euro eest.

„Üldiselt esitame tagasinõudeid kindlustusseltsidele, aga juhul, kui liiklusõnnetuse põhjustajaks oli joobes sõidukijuht ja kindlustus keeldub kulusid hüvitamast, nõuame liiklusõnnetuses kannatada saanud inimese ravikulud tagasi liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhilt,“ rääkis Kont, kelle sõnul tulevad ka sellised tagasinõuded paljudele üllatusena.