Edaspidi hüvitatakse ohvri abivahenditele ja isiklikele esemetele tekitatud kahju alampalga ulatuses ilma kulutšekke või arveid esitamata. 2023. aasta alampalk on 725 eurot. Kui kahju on suurem, tuleb seda ka dokumentidega tõendada.

Kui inimene vägivallakuriteo tagajärjel sureb, on õigus kuriteoohvri hüvitist saada näiteks tema lapsel või vanemal. Enam ei arvestata ülalpeetavate hüvitisest maha toitjakaotuspensioni.

Kui varem arvestati kuriteoohvri matusekulude kompenseerimisel maha kohaliku omavalitsuse toetus, siis enam seda ei tehta. Matusekulud hüvitatakse alampalga (725 euro) ulatuses.

Ka saavad pere- ja seksuaalvägivalla ohvrid traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi sõltumata süüteomenetlusest. Seaduse järgi tagatakse traumast taastumist toetav vaimse tervise abi kriminaalmenetluse tunnistajatele samadel alustel kui ohvrile endale.

Paremaks abistamiseks saab sotsiaalkindlustusamet õiguse kõrge riskiga täisealiste perevägivalla ohvrite puhul vahetada andmeid teiste ohvrit abistavate asutuste ja spetsialistidega.

Uues ohvriabi seaduses on sõnastatud ka seksuaalvägivalla kriisiabi, vägivallast loobumise toetamise teenus, psühhosotsiaalne abi kriisijuhtumi korral ja ohvriabi põhiteenus. Täiendatud on naiste tugikeskuse, taastava õiguse ja inimkaubanduse ohvritele osutatavaid teenuseid ning traumast taastumist toetava vaimse tervise abi sisu ja tingimusi.