Vastab Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Sõltumata sellest, millist tööd on uus töötaja varem mujal teinud, on tööandjal kohustus korraldada töötajale enne tööle asumist juhendamine ja väljaõpe. Juhendamine peab hõlmama muuhulgas tehtava töö ja kasutatava töövahendi ohutusnõudeid.

Kui töötajal on varasemast kogemus samalaadsel tööl, võtab juhendamine ja väljaõpe tavaliselt vähem aega, kuid neid üldse tegemata jätta ei ole õige. Uues ettevõttes ei pruugi olla täpselt samasugused masinad ja erinev võib olla näiteks materjalide kohale toomise ja toodangu äraviimise viis. Üks näide, kus õnnetus lõppes töötaja sõrme amputatsiooniga, oli põhjustatud olukorrast, kus uues ettevõttes tuli masina seiskamist teha teisiti, kui töötaja oli eelmises töökohas teinud.

Juhendamine tuleb teha ka siis, kui töötajal tuleb hakata kasutama uut töövahendit. Kui töötaja pole varem kahveltõstukiga töötanud ja uues ettevõttes on vaja seda vahetevahel teha, peab tööandja korraldama põhjaliku juhendamise ja seejärel ka praktilise osa. Tööandja peab nii juhendamise kui ka väljaõppe toimumise kuupäeva ja sisu kirjalikult registreerima, et vajadusel oleks võimalik seda tõendada.

Tööandja võib töötaja lubada tööle alles siis, kui on veendunud, et ta oskab ohutuid töövõtteid praktikas rakendada. Nii tööandja kui töötaja peavad olema kindlad juhendamise ja väljaõppe piisavuses, sest lisaks töötajale endale võivad ohtu sattuda ka kolleegid. Kui töötaja tunneb, et töö tegemine ilma juhendamise ja väljaõppeta seab ohtu tema või teiste isikute tervise, on tal õigus tööst keelduda teatades sellest viivitamata tööandjat või tema esindajat.