On loomulik, et tööandjal on soov kontrollida, kas töötaja täidab kohusetundlikult oma töökohustusi. Samas tuleb tööandjal silmas pidada, et töötajal on õigus privaatsusele.

Arvuti ekraani pidev salvestamine kujutab endast olulist privaatsuse riivet, kuivõrd ekraani salvestamise ajal võib tööandja teada saada töötaja isiklikku teavet, mida töötajal on õigus hoida privaatsena. Samuti on liigne kontroll töösuhtes töökorraldusega seotud tegur, mis võib mõjutada töötaja vaimset tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi. Tööandjal on aga kohustus tagada töötajale ohutu töökeskkond, sh ennetada psühhosotsiaalsetest ohuteguritest tulenevaid riske.

Seega võib töötaja arvuti ekraani jälgimine kogu tööpäeva vältel kujutada endast töötaja õiguse rikkumist privaatsusele, minna vastuollu tööandja kohustusega tagada töötajale ohutu, sh stressivaba töökeskkond ning osutuda ebaproportsionaalseks ka isikuandmete töötlemise vaatest.

Selleks, et teha kindlaks, kas töötaja oma töökohustusi täidab, on olemas vähem riivavaid ja efektiivsemaid meetodeid. Näiteks, kui tööandja soovib saada ülevaadet konkreetsetest tegevustest, millega töötaja parasjagu tegeleb, on võimalik paluda töötajal üles märkida oma tööülesanded töökalendrisse (kuhu ka tööandjal on juurdepääs). Samuti on võimalik konkreetsetele ülesannetele seada mõistlikud tähtajad. Lisaks võib periooditi või vastavalt vajadusele pidada meeskonnaga üldisi koosolekuid, kus arutatakse, kes millega on näiteks käesoleval nädalal tegelenud ja millised on järgmise nädala tegevused. Arvestades töö eripära saab tööandja valida sobivaima meetodi.

Tööandjana tasub sätestada reeglid, mis annaksid ülevaate, millega konkreetne töötaja tööajal tegeleb ning paika panna mõõdikud, mille alusel on võimalik hinnata, kas soovitud tulemus on saavutatud.