Lugejal on kaks küsimust – kas looduskaitse all olevale maale tohib ehitada ja kas maatulundusmaale tohib ehitada. Looduskaitsealadel on ehitustegevus piiratud looduskaitseseadusega. Seaduse § 14 kohaselt ei või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta kehtestada detailplaneeringut, muuta kõlvikute sihtotstarvet, ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sh lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda, anda projekteerimistingimusi jne. Loodusobjekti valitseja on tavaliselt keskkonnaamet.