Lembit Int elab 1992. aastast Soomes ja saab nüüd pensioni nii Eestist kui Soomest.

Int ja ka paljud teised eakad eestlased Soomes pidid tulumaksuseaduse muudatuse tõttu alates 2005. aastast osa oma Eestist saadud pensionist tulumaksuks loovutama.

Euroopa Kohus nõudis võrdset kohtlemist

Selline seis kestis seitse aastat, kuni tänavu 10. mail tuli Euroopa Kohtu otsus, millega selline pensionäride ebavõrdne kohtlemine lõpetati.

Int lisab, et kaebuse esitas keegi Soomes elav pensionär Euroopa Komisjonile juba mitu aastat tagasi. Kaebuse järgi asus Eesti kodanik tööle Soomes, hakates hiljem saama pensioni nii Eestist kui Soomest. Kaebaja tõi kaebuses esile, et talle ei kohaldatud maksuvaba tulu piirmäära pensioni eest nii nagu pensionäridele Eestis.

“Kui Eesti ei lõpetanud pensionäride ebavõrdset kohtlemist, siis Euroopa Komisjon andis ise asja Euroopa Kohtusse, seda arutati mitu aastat,” räägib Lembit Int.

Tänavu 10. mail tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-39/10 (Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik), mis puudutab mitteresidendist pensionäride pensioni tulumaksustamist Eestis.

Ebaõiglaselt võetud tulumaks antakse tagasi

“Maksuametist öeldi, et viimase kolme aasta kinni peetud raha võib nüüd tagasi saada,” on Lembit Int rõõmus.

“Mina saan Eestist pensioni 200 eurot ja sealt võeti kogu aeg tulumaksu maha. Nüüd sain korraga tagasi viimase kolme aasta eest kinni peetud tulumaksu, kokku üle 1000 euro,” on kohtuotsusega rahul Vantaas elav eestlasest pensionär Andu Virkala.

“Minul on tulumaksu tagasi saada ühe aasta eest,” räägib Helsingis elav Jaan Leichter. Tema pensioniarvestus on Soomes veidi teistsugune. Nimelt sai mees Eestist pensioni 75%, ülejäänu oli tal Soome rahvapension 44 eurot kuus.

Temalt võeti algul ära tulumaks 21%, hiljem sai ta selle vastava deklaratsiooni alusel tagasi. Tulumaks jäeti osaliselt tagastamata alles siis, kui mees hakkas saama uut liiki pensioni, garantiipensioni, sest selle järgi suurenes Leichteri kogu pension umbes 700 euroni, nii et Eestist saadu oli nüüd väiksem kui 75%.

Edaspidi saab raha tagasi tuludeklaratsiooniga

“Eesti ja Soome vahel on sõlmitud tulu- ja kapitalimaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (maksuleping). See maksuleping annab Eestis makstava pensioni maksustamise õiguse ainult Eestile,” selgitab sotsiaalkindlustusameti pensionide ja toetuste osakonna juhataja asetäitja Merle Sumil-Laanemaa.

Ta toob esile, et see kord ei ole muutunud ning sotsiaalkindlustusamet peab Soome residentidele makstavatelt pensionidelt kinni tulumaksu 21% ilma maksuvabastust rakendamata.

Iga aasta lõpus on pensionäridel aga õigus taotleda maksu- ja tolliametilt tagasi enam kinni peetud tulumaks. Euroopa Kohtu otsuse põhjal on maksu- ja tolliamet muutnud tänavu kevadel ka tulumaksu tagastamise korda.

“Tulenevalt Euroopa Kohtu lahendist saavad tõepoolest nüüd ka Soomes elavad Eesti pensionärid Eesti tulumaksusoodustusi kasutada,” teatab maksu- ja tolliameti (MTA) maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Liivamägi kinnitab, et sellest muutusest on teadlikud väga paljud Soomes elavad pensionärid, kes on esitanud tuludeklaratsiooni ning saanud ka raha tagasi. Kohtulahend puudutab ka 2011. aastast varasemaid aastaid, seega deklaratsioone on võimalik esitada 2009. ja 2010. aasta kohta, teatatakse maksu- ja tolliametist.

“Peamiselt mõjutabki see teema Soomes elavaid Eesti pensionäre, ülejäänud riikidega sõlmitud maksulepingutes Eestil pensionide maksustamise õigus üldjuhul puudub,” lisab maksude osakonna juhataja Liivamägi.

Soomes on alammäär 700 eurot

Eestis on keskmine pension praegu 309 eurot.

Kuigi Soomes oli see juba enne kõrgem, kehtestati seal 2011. aastast uus pensioniliik – nn garantiipension ehk tagatispension, mille kohaselt Soome tagab kõigile oma pensionäridele miinimumpensioni, mis on umbes 700 eurot.

Kui kõik teised pensionid jäävad alla selle määra, korrigeerib puudujääva osa garantiipension.

“Soomes tasub nüüd tõesti pensionipõlve pidada, sest garantiipension annab võimaluse ära elada,” räägib Jaan Leichter, kelle pension tõusis tunduvalt.

Lembit Int selgitab, et garantiipensioni abil saavad kõik Soomes elavad eakad vähemalt 700 eurot pensioni rahvusest hoolimata, kui nad on vähemalt 65 aastat vanad ja elanud alaliselt Soomes vabariigis vähemalt viis aastat.

Jaan Leichter lisab, et kuigi eestlased töötavad meelsasti Soomes, on paljud eelistanud siiski pensionipõlve Eestis pidada.

“Soome tööpensioni saab Eestisse kaasa võtta, aga garantiipensioni ei saa,” märgib Leichter, lisades, et nüüd võivad mitmedki eakad eestlased ümber mõelda Soome kasuks.

Nii on üle lahe elavatel eakatel tähistada korraga kaks võitu – Soomes suurendati pensioni ja ka Eestis makstakse kopsakas summa mitme aasta tulumaksu tagasi.VÕRDLUS

Pensionid Eestis ja Soomes  

- Eestis on keskmine pension 309 eurot, pensionäril on maksuvaba tulu 336 eurot kuus. Maksuvaba tulu avaldus tuleb esitada Eestis elukohajärgsele pensioniametile.

- Soome keskmine pension on meestel 1530 eurot, naistel umbes 1200 eurot, mõlemast moodustavad maksud kuni 40%.

- 2011. aastal kehtestati Soomes garantiipension, mis tagab Soomes elavale inimesele miinimumpensioni umbes 700 eurot kuus.

- Eesti riigilt saab praegu pensioni umbes 400 000 inimest.

- Välismaal elab ca 6000 inimest, kes saavad Eestist pensioni. Neist üle 2700 elab Soomes, üle 1400 Lätis, alla 1000 Saksamaal ja Leedus.

- Soome riigilt saab pensioni üle 500 eestlase, neist rohkem kui 300 tööpensioni, alla 100 töövõimetuspensioni ja perepensioni (makstakse noortele või leskedele).

- Keskmiselt maksab Soome riik eestlastele pensioni 781 eurot kuus.

Allikas: sotsiaalkindlustusamet, Kansaineläkelaitos, internet