Arstide liidu pöördumises leitakse, et

  • suuremale osale eriarstiabi voodipäevadest arsti minuteid ei lisatud;
  • hooldusravi voodipäevale minuteid ei lisatud;
  • ambulatoorsetest vastuvõttudest pikendati 5 minuti võrra ainult eriarsti esmast vastuvõttu ja psühhiaatri vastuvõttu aktiivravi perioodis; minutid on lisamata: mitmele psühhiaatri vastuvõtu liigile, õe ja ämmaemanda iseseisvale vastuvõtule;
  • haigekassa andmed minutite arvu kohta 2012.a ei lähe kokku sotsiaalministri määruse andmetega;
  • haigekassa esitas EAL-le võltsitud andmed: näitamaks, et vajalik arv minuteid on lisatud, vähendati 2012. a tegelikult kehtinud arsti ja õe tööaja minuteid voodipäevas;
  • suur osa rahast, mis oli ette nähtud minutite lisamisest tulenevaks hinnatõusuks, kulutati seni kehtinud vigaste piirhindade parandamiseks.

EAL leiab, et arstide liidule on esitatud valeandmeid, näidates 2012. aastal kehtinud minutite hulka väiksemana.

Arstide kinnitusel esitati haigekassa nõukogule sotsiaalministri määruse muutmise eelnõu, millega lisatakse 4 ja 17 minutit kõikidesse voodipäevadesse, sh hooldusravi, kuid elektroonilisel hääletusel haigekassa nõukogu ei otsustanud määruse muutmise poolt. Küsimus on uuesti arutusel nõukogu koosolekul 7. juunil.

"Sotsiaalminister ja haigekassa ei ole seni täitnud kollektiivlepingu tingimusi: tööaja komponenti ja sellele vastavat palgakomponenti vastuvõtus ja voodipäevas ei ole suurendatud," leiavad arstid oma pöördumises.

"Haiglate liiduga on kokku lepitud, et sel aastal läheb nn minutite raha täiendavalt palgatõusuks ja koormusi vähendatakse alates 2014. aastast. Praegu on need summad haigekassalt saamata, mistõttu on haiglatel raskusi palkade tõstmisega ja koormusi ei saa vähendada ka järgmisel aastal.

Tervishoiuteenuste loetelus (nn hinnakirjas) kehtestatakse piirhinnad ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalministri määruse alusel, mis määrab piirhindade arvutamise metoodika standardkulude (nn hinnamudeli) alusel. Kui täidetakse kollektiivlepingut, lisatakse minutid ja piirhind võrdsustatakse mudelihinnaga, siis on voodipäevade hindadesse vaja lisada kokku 7615 597 eurot, sealhulgas hooldusravile 3 618 325 eurot aastas. 10 kuu kohta (märts-dets 2013) on haigekassa haiglatele sisuliselt võlgu ca 6,6 miljonit eurot," on arstide seisukoht.