Igal aastal viib komando Avinurme Tünnilaadal läbi tuleohutusalase infopäeva, korraldab kaks korda aastas komando lahtiste uste päevi. Tutvustatakse kõigile huvilistele päästetehnikat ning räägitakse ohutusest. Kogukonna turvalisuse tagamiseks käiakse nõustamas eluruumide omanike, paigaldatakse abivajajatele suitsuandureid, juhitakse tähelepanu ohutusele, valla territooriumile rajatakse liuvälju. Avinurme komando liikmed on kaardistanud kõik valla veevõtukohad ja teinud ettepanekuid veevõtukohtade võrgustiku korrastamiseks. Läbi erinevate projektide on täiendatud vabatahtlike varustuse kogust, sellega parandatud tulekustutusteenuse osutamise kvaliteeti. Vabatahtlike järelkasvu tagamiseks ja noorte harimiseks ohutuse alal juhitakse päästeala noorteringi tööd ja tehakse noortega tuletõrjesporti.

„Avinurme vabatahtliku päästekomando panus vabatahtliku pääste arendamisse ja kogukonna turvalisuse parandamisse on olnud meeletult suur,“ rääkis Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi, kelle sõnul on eriti tore see, et Avinurme päästekomando liikmed tegelevad aktiivselt ka noortega. „Avinurme Pritsimeeste Selts on oma lühikese tegutsemisaja jooksul suutnud olla aktiivne ohutussõnumite kandja oma kogukonnas juhtides tähelepanu ohutusele ja olles selles valdkonnas abiks vallale. Loodame, et tunnustus kinnitab veelgi nende tegevuse vajalikkust ja innustab uuteks kordaminekuteks“, lisas Suurkivi.

Priitahtluse edendamise eest Eesti päästealal antav rändauhind asutati ning selle juurde kuuluv statuut kinnitati Päästeameti peadirektori käskkirjaga 29. juunil 2005. aastal. Auhind loodi eesmärgiga tunnustada ja motiveerida päästealase vabatahtliku tegevuse eestvedajaid ning väärtustada ohutusalast kogukondlikku tegevust ja kodanikualgatust.

Rändauhind on "Pritsimeeste pasun", millel on kiri "Parim päästeala priitahtlik edendaja". Auhinnale graveeritakse igal aastal auhinna saaja nimi ja aastaarv. Ettepanekuid rändauhinna nominentide osas saavad komisjonile esitada nii Päästeamet kui ka mittetulundusühendused. Rändauhind antakse koos selle juurde kuuluva tunnistusega üks kord aastas mittetulundusühendusele, sihtasutusele, seltsingule või üksikisikule silmapaistvate saavutuste eest priitahtluse edendamisel päästealal.

Mullu pälvis rändauhinna Veikko Juusu Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsist.