„Tingimused on seatud, et tagada riigimetsa hea majandamine, mille eelduseks on, et töötajad läbivad kutseeksami ja omavad kutsetunnistust. Oleme juba aastaid teinud head koostööd maksu- ja tolliametiga maandamaks riske, et RMK tehingupartnerina ei tegutseks ettevõte, kes on jätnud tööjõumaksud tasumata ning võib tekitada sellega ebavõrdse konkurentsiolukorra,“ selgitas RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.

Töövõtulepingu sõlmimisega on töövõtja andnud nõusoleku RMK ja MTA vaheliseks infovahetuseks ning RMK edastab lepingute andmed MTA-le kontrolliks.

MTA maksuauditi üksuse juht Airi Lepassar: „Oleme jälginud lepingutingimustest tulenevate maksuandmete õiguspärasust ning pöördunud nende ettevõtete poole, kus on kõrvalekaldeid lepingutingimustest, kus ei ole vajalikul hulgal raietöölisi või kus RMK-le teatatud raietöölised ei kajastu töötamise registris ega maksudeklaratsioonidel.“

„Kahjuks peab tõdema, et oma maksuandmeid ei tõtanud korrastama mitte kõik ettevõtted, kuhu pöördusime. Seepärast alustasimegi sellest sügisest ühiseid käike lankidele just selliste töövõtjate juurde, kes maksukäitumist ei muutnud,“ lisas Lepassar.

Oktoobris toimusid esimesed kontrollkäigud Pärnumaal. Kahel raielangil töötas kuus välismaalast, kellel puudus kanne töötamise registris. Neist kolmel puudus ka seaduslik alus Eestis töötamiseks. Maksuseaduste täpne rikkumine, sh tööjõumaksude varjamine, selgitatakse välja menetluste käigus. Rikkumise tuvastamisel määratakse ka karistused.

Kontrollkäikudel selgus samuti, et töövõtjad olid kasutanud enda lepinguliste kohustuste täitmiseks alltöövõttu, mis oli RMK-ga kooskõlastamata. Alltöövõtt ilma RMK nõusolekuta on keelatud. RMK-l puudub lepinguline suhe nende alltöövõtjatega. „Töövõtulepingu rikkumised on fikseeritud ning töövõtjatele esitatakse tähtajad puuduste kõrvaldamiseks ja tegevuse vastavusse viimiseks lepinguga,“ sõnas Väät.

MTA ja RMK leppisid kokku edasises andmevahetuses ning ühiste kontrollkäikude jätkamises. Kui lepingutingimused ei vasta nõuetele, siis edastab MTA andmed RMK-le, kus kontakteerutakse partneritega ning jälgitakse, et tingimusi täidetaks.