Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!
Detailplaneeringu koostamine ei ole nõutav ehitusseadustikus sätestatud ajutise ehitise püstitamiseks (PlanS § 125). Ehitusseadustiku järgi on ajutine ehitis lühemaks kui viieaastaseks kasutamiseks mõeldud ehitis, mis lammutatakse selle ajavahemiku möödumisel. Küll aga võib tähtsust omada kohaliku omavalitsuse üldplaneering, millega määratletakse valla või linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtted