President on kuulutanud välja veeseaduse muutmise seaduse, muudatused vähendavad bürokraatiat ja riigiasutuste töökoormust, samuti täpsustatakse veekogu mõistet ning muudetakse nitraaditundlikul alal piirangud selgemaks.

Veeseadusest jäetakse välja vedelsõnniku laotamise plaani esitamise kohustus, mis puudutas umbes 40 suuremat piimakarja- ja seakasvatajat. Ära jääb ka veekaitsevööndis karjatamise teatise esitamise kohustus, mida seni on pidanud veekaitsevööndis karjatamiseks esitama üle 10 loomühiku loomi karjatavad loomakasvatajad (10 loomühikut on näiteks 17 lihaveist, 48 lammast või kitse).

Selgitusena tuuakse, et keskkonnaametile esitatakse aastas umbes 300 teatist veekaitsevööndis karjatamise kohta. Ka on veeseaduse teiste sätetega kehtestatud vedelsõnniku väetisena kasutamise ja veekaitsevööndis karjatamise nõuded, lisaks kantakse andmed ka põlluraamatusse ja riigil on andmed olemas.

Tasuta esmane õigusabi


HUGO.legali juristid pakuvad koostöös justiitsministeeriumiga tasuta esmast õigusabi kõigile Eestimaal elavatele inimestele, kelle brutosissetulek jääb alla 1200 euro kuus. Lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades kehtib piirmäärana brutosissetulek kuni 1700 eurot.

Eesti Juristide Liit korraldab tasuta õigusabi tudengite abiga Tallinna elanikele, samuti õigusapteeke koostöös kohalike omavalitsustega.