Kuni 22. aprillini saab taotleda piirangute toetusi, mida makstakse piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal (mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses) kuni 60 eurot/ha ning sihtkaitsevööndis 110 eurot/ha aasta kohta. Natura 2000 võrgustiku alade toetuse eelarve on 5,015 miljonit eurot, väljaspool Natura 2000 alade puhul võimaldab eelarve rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused.

Toetusõiguslike metsaalade kaardiga saab tutvuda Maa-ameti geoportaali kaardirakenduste all.

Kuidas taotleda?

Taotluse saab esitada ainult elektroonilisel kujul e-PRIA portaalis Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusega samas kohas. Erametsaomanik esitab e-PRIAs ühe taotluse ka juhul, kui sama omaniku maale jääb nii Natura 2000 erametsamaa toetuse kui ka piirangute toetuse toetusõiguslikke metsaalasid. Sellisel juhul jagab SA Erametsakeskus infosüsteem taotluse kaheks:

  • Natura 2000 erametsamaa hüvitamise toetuse taotlus,
  • väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse taotlus.

Taotluse juurde eraldi kaardifaili pole vaja lisada, hüvitise taotlemiseks piisab e-PRIAs metsaalade andmete lisamisest taotlusesse. Taotluse esitamise lihtsustamiseks sobib üldjuhul e-PRIAs eeltäidetud taotluse vorm, mis on tehtud toetusõiguslike metsaalade kaardi ja kinnistusregistri andmete alusel. Siiski vastutab taotleja esitatud andmete õigsuse eest ja tuleb kontrollida alad ja pindalad üle. Kui mõni ala puudub, saab selle lisada. Kui hüvitise nõuetele mittevastav ala või selle osa on kaardil, saab taotleja enne taotluse esitamist e-PRIAs metsaala ja pindala vähendada.

Natura 2000-ga sarnased toetuse tingimused

Toetusõigusliku metsaala nõuded ja toetuse andmise tingimused on sarnased Natura 2000 erametsamaa toetusega. Iga metsaala peab olema vähemalt 0,3 ha suurune ja kantud keskkonnaregistrisse.

Metsaalaks loetakse metsamaa või selle osa, muuhulgas kuni nelja meetri laiune tee, kraav, tuletõkestusvöönd ja elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa ning kuni 0,10 hektari suurune lagendik, mis asub ühe katastriüksuse ja piiranguvööndi, hoiuala või algatatud projekteeritava ala piires. Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks seda läbiv üle nelja meetri laiune tee, kraav, lagendik või muu ala.

Toetusõiguslike metsaalade kaart on loodud võttes aluseks 7. veebruari 2022 seisuga kaardikihte, mille järgi on piirangute toetuse metsaalasid kokku ligi 2 900 erineval katastriüksusel kogupindalaga ligikaudu 14 250 ha. Juhul, kui kaitse-eeskirjades ja katastrikihis toimuvad muudatused enne 22. aprilli ning sellise katastriüksuse osas tehakse toetuse taotlus, muudab Erametsakeskus toetusõigusliku metsaalade kaardikihti keskkonnaregistris tagantjärele. Hilisemate muudatuste korral saab esitada Erametsakeskusele avalduse metsaala või selle muudatuse kaardile kandmiseks ja toetust saab järgmisel kalendriaasta eest.

Kui vajad nõu taotluse esitamisel, siis saab abi küsida kohalikust metsaühistust või Erametsakeskusest aadressidel natura@eramets.ee, siseriiklik@eramets.ee või telefonidel 5668 3263, 5683 3428.

Jaga
Kommentaarid