Internetireklaami (edaspidi reklaam) tellimus vormistatakse tellija ja Maaleht ASi (edaspidi ML) vahelise lepingu või tellija garantiikirja (sisaldab lauset: "Tasu garanteerime 10 päeva jooksul pärast reklaamikampaania lõppu"; allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt) alusel, mille võib saata posti või faksi teel või tuua ML reklaamiosakonda.

Tellimiskirjal on nõutav ära märkida reklaami tellija ja maksja kohta järgmised andmed: juriidilise isiku ärinimi, kontaktisiku nimi, aadress, telefon, faks, postiindeks ja registrikood. Tellitava reklaami kohta järgmised andmed: kuvamise kuupäevad, täpsed mõõdud, reklaampinna asukoht, reklaampinna maksumus (teenuste korral nende maksumus), informatsioon kauba/teenuse kohta, mida soovitakse reserveeritaval pinnal reklaamida.
Tellija vastutab tema poolt tellitud reklaami vastavuse eest õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Maaleht ASil on õigus keelduda reklaamitellimuste vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või kahjustab otseselt ML ärihuve (kahjustab ML mainet, annab maaleht.ee lugejatele ML-st vale informatsiooni, kahjustab ML kaubamärke jms).

Reklaampindu saab tellida kuni 1 aasta enne reklaami kuvamise algust.

Reklaamide annulleerimine

Reklaame saab annulleerida ainult kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne reklaami kuvamise algust. Kui reklaami soovitakse annulleerida ülaltoodud tähtajast hiljem, tuleb tasuda 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Materjalide esitamise tähtajad

Tellija esitab valmis reklaamfailid ML-ile testimiseks vähemalt 2 tööpäeva enne nende avaldamist, FLASH- ja HTML-reklaamid vähemalt 4 tööpäeva enne nende avaldamist.

Erilahenduste puhul on materjalide esitamise tähtajad vastavalt kokkuleppele.

Reklaamide eest tasumise kord

Reklaami eest tuleb tasuda Eestis registreeritud juriidilistel isikutel 10 päeva jooksul pärast arve väljastamist. Viivis on 0,05% iga hilinenud päeva eest. Eestis mitteregistreeritud juriidilistel ja füüsilistel isikutel on tasumine ettemaksuna.

Reklaamitellimusi võetakse vastu klientidelt, kelle eelnevad maksekohustused Maaleht ASi ees on täidetud. Reklaampinna eest tasumisel tuleb lähtuda reklaami kuvamise ajal kehtivast hinnakirjast.

Pretensioonide esitamise kord

Reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse pretensioone vastu ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult 5 päeva jooksul pärast avaldamist.

Pretensioone valmisreklaamide tehnilise kvaliteedi kohta võetakse vastu ainult juhul, kui reklaami valmistamisel on järgitud ML poolt ette antud tehnilisi tingimusi.

ML ei vastuta tarkvarade mitteühildumisest tulenevate probleemide pärast.

Pretensioone ei saa esitada reklaamide kohta, mis on ML-le saadetud materjalide esitamise tähtaegadest hiljem (vt "Materjalide esitamise tähtajad"). Pretensioonid arvete kohta tuleb esitada kirjalikult 7 päeva jooksul pärast arve väljastamist. Hiljem esitatud pretensioone ei rahuldata.

Info bänneripindade ja erilahenduste kohta maaleht.ee-s
Ken Leinus
Veebireklaami projektijuht
AS Eesti Ajalehed
Tel +372 661 3336
GSM +372 521 5874
e-post ken.leinus@maaleht.ee
www.maaleht.ee