Meie soov on, et Misso valla aastapäev saaks tra­dit­­si­oo­­­niks ning oodatud ürituseks kogu Misso val­la rah­va­le. Selle eesmärgini jõuame aga loo­de­ta­vas­ti Teiega koos­töös, hea Misso valla rahvas. Kuna vas­­tuvõtul vii­bis vaid ca 10% Misso valla rahvast, siis edastan siin­ko­hal väljavõtte oma kõnest, sest pean seda oluliseks:

“Millele me peaksime täna mõtlema?

Kui 2000-ndal aastal oli vallas elanikke 900, kellest ku­­ni 19-aastaseid oli 206, siis täna on vallas 710 ela­nikku, kel­lest kuni 19-aastaseid on 103 ehk täp­selt poole vä­hem. Kümme päeva tagasi alustas Mis­so koolis õppe­tööd üle viiekümne lapse, järgmisel aas­tal aga on 1. sep­tembril koolipinki istumas 27 ko­halikku last, kahe aas­ta pärast ei ole esimest klas­si vaja avada, sest koo­li­mi­nejaid tänase seisuga ei ole. Misso vallas ei ole üh­te­gi korteriühistut, ma­jan­duse madalseis on räsimas meie et­te­võtlust ning töö­kohti on koondatud oluliselt. Tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne on hetkel miinuses 7%-ga.

Mille üle peaksime rõõmu tundma?

Meie kolmas sektor on arenenud kiiremini kui Ees­tis kes­kmiselt, samuti on kasvanud et­te­võt­lus­ak­tiiv­sus olu­li­selt kiiremini kui Eestis keskmiselt. Meie kol­mas sek­tor on võtnud endale olulise rolli elu eden­damisel ja mit­mekesistamisel. Setomaa Val­da­de Liit on meid jõud­salt aidanud – alates teede re­mon­di raha riigilt välja aja­mi­sest kuni inimeste ha­ri­miseni, nad on meid ühen­da­nud, piltlikult öeldes on nad meid meie naabrimeestega tut­tavaks teinud.

Valla arendamine ei ole kindlasti mitte ainult val­la­­va­ne­­ma, volikogu ja vallavalitsuse kätes – vaid pal­justki Teie kätes, hea Misso valla rahvas. Kui meie inimesed ei pane oma lapsi Misso kooli, siis meie vallavalitsuses peame vormistama kooli sul­ge­mise. Ei saa ju jääda meie vastutuseks laste juur­de sünnitamine kooli õpilaste miinimumarvu säi­li­ta­miseks. Küll on meie rolliks tagada kvaliteetne ha­ridus – samas kui laste arv on väike, siis ra­ha­li­sed eraldised vähenevad, koormused õpetajatele lan­gevad, palk väheneb, motivatsioon õpetajal siin õpe­tada väheneb jne jne. Ainult Teie abiga saame säi­litada oma kooli.

Millele me võime täna valla 18-ndal aastapäeval ta­gasi vaadata, küsite. Meie vastame – olulised val­la hooned on täna mõõdistatud, nende munitsipaali taot­lemise protsessid on lõppemas. Novembri lõpuks hakkab Misso aleviku vesi jälle üle pika aja pu­has­tusfiltritest läbi käima – valmib uus pum­ba­ma­ja. Septembri lõpuks saab valmis katlamaja re­no­veerimise 1.etapp. Töös on aleviku vee- ja ka­na­li­satsioonisüsteemi renoveerimise teise etapi et­te­val­mistamine, mille elluviimine hakkab jaanuarist 2012. Esitatud on taotlused EASi lisarahastuse saa­mi­seks õpilaskodu renoveerimise 1.etapi teos­ta­mi­seks ja lasteaia mänguväljaku rajamiseks. Oleme alus­tamas Misso aleviku detailplaneeringut. Si­su­li­selt oleme peaaegu aasta närinud läbi bürokraatiast, mis on vajalik, et kaasata väljastpoolt lisaraha oma ees­märkide elluviimiseks. Oleme löönud käed Võ­ru­maa Arenguagentuuriga uue arengukava koos­ta­mi­seks.

Lisaks oleme riigi tasandil ära kaardistanud oma va­jadused ning edastanud need riigikogu komisjonidesse: lairiba internet peab jõudma Mis­soni, Vene piiri ületamine peab minema kiiremaks, riik võiks Riia-Pihkva mnt äärde rajada riikliku töös­tusala piirimajanduse elavdamiseks, õpilaskodu ehi­tus koos hooldekoduga peaks toimuma riigi eest­võt­tel, ettevõtlus peaks piirialadel ole­ma mo­ti­vee­ri­tud – nt tol­mu­va­ba tee iga ettevõtteni, kus on 10 või enam töökohta”.

Loodan, et me koos suudame mõelda ja hinnata val­la olukorda kainelt ning seeläbi planeerida ja viia ellu arendustegevusi, mis pikas perspektiivis pa­randavad meie elujärge.

Soovin Teile kaunist sügist ja korralikku saaki – vas­tavalt teie tegevusvaldkonnale, kas salve, pähe või …