Viimsi vald toetab valla laste ja noorte sporditegevust Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007 määruse nr 12 "Spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise kord" alusel. Sel aastal (2011) toetatakse kokku 1294 Viimsi valla 7-19-aastase lapse ja noore sporditegevust, kes on treenimas väga erinevatel aladel Viimsis ning samuti Tallinna linnas asuvates spordiklubides. Iga lapse ja noore treeningrühmas osalemise eest saab vastav spordiklubi või spordikool valla poolt kehtestatud toetussumma, nn pearaha. Igal sügisel teevad spordiklubid ja -koolid vormikohased rahataotlused järgmise kalendriaasta (sel sügisel vastavalt 2012. aasta) tegevustoetuste saamiseks.

Uus digitaalne arvestussüsteem

Viimsi vald läheb sel sügisel üle digitaalsele arvestussüsteemile ja hakkab alates 2012. aastast oma igapäevatöös kasutama pearaha arvestuse infosüsteemi (PAI), mis on spordiklubidesse registreeritud õpilaste infosüsteem pearaha arvestuseks. PAI-süsteem on välja töötatud tarkvara firma AS Spinteki Tallinna Spordi- ja Noorsooameti tellimusel. Tallinna linn kasutab infosüsteemi oma töös alates 2006. aastast ning süsteem haldab ca 20 000 Tallinna lapse ja noore sporditegevuse rahalist toetamist.

Viimsi vald ei ole seni oma töös sporditegevuse korraldamisel digitaalset arvestussüsteemi kasutanud. Kuid arvestades Tallinna linna ja Viimsi valla spordiklubide integreerumise ulatust - näiteks ülalnimetatud 1300 Viimsi lapsest treenib 670 last Tallinna klubides ja samalaadne "liiklus" toimub ka vastupidisel suunal Tallinn - Viimsi ehk juba aastaid toimib nn omavalitsuspiiriülene koostöö, kus spordiklubi töö toimub n-ö mõlemal pool. Seetõttu on täiesti praktiline vajadus edaspidi andmed ühildada ning kasutada ühist infosüsteemi ja sünkroniseerida vastavalt ka sporditegevuse toetuse korda Viimsi vallas suhtes Tallinna linna korraga.

Lapsevanema kinnitus on tähtis

Halvad, õigemini ebamugavad küljed uue süsteemi juurutamisel on, et iga uue süsteemi käivitamisel tuleb asjaosalistel õppida ära teatud toimingud andmebaasi kasutamisel: valla kultuuri- ja spordiameti ametnikel, spordiklubide treeneritel ning lapsevanematel. Eriti vajab rõhutamist viimati nimetatud osapool - sest just lapsevanema otsusest elektroonilise kinnitusena sõltub päeva lõpuks, kas lapse rahaline toetus jõuab spordiklubini või mitte. Elektroonilise kinnituse andmine eeldab arvuti ja internetiühenduse kasutusvõimalust. Kui puudub igapäevane ligipääs arvutile/internetile, siis on võimalik vajalikud toimingud teostada Viimsi valla kultuuri- ja spordiametis, kus kohapeal tehtud kirjalike nõusolekute, taotluste vms alusel teeb volitatud ametnik vajalikud toimingud andmebaasis. Samuti saab spordiklubi treener või esindaja, kes vajab abi, seda vallavalitsusest seoses vajalike andmete sisestamisega või muude küsimustega andmebaasi kasutamisel. Siinkohal palume nii spordiklubide treeneritelt kui ka lapsevanematelt mõistlikkust ja kannatlikust vallaametnike suhtes, kes ka ise süsteemi kasutamist õpivad.

Olgu siinkohal veel kord mainitud, et spordipearahade toetusi saavad ja neid kasutavad sihtotstarbeliselt spordiklubid.

Paberimajandus ühesuguseks

Head asjad uue süsteemi kasutuselevõtuga on, et paljud spordiklubid ja nende treenerid, kes treenivad täna ka Tallinna lapsi, on infosüsteemi juba mitu aastat kasutanud ja on sellega väga hästi kursis. Väga paljudele spordiklubidele, kes enne pidid taotlusi ja ka aruandlusi tegema ühtemoodi Viimsi vallale ja teistmoodi Tallinna linnale, muutub edaspidi paberimajandus ühelaadsemaks. Jah, küll säilib nõue teha eraldi taotlused ja aruanded Viimsi vallale ja Tallinna linnale, aga need saavad olema edaspidi sarnased ning andmed on koos ühes infosüsteemis.

Ka lapsevanema jaoks muutub pilt ülevaatlikumaks, kui nii Viimsi kui ka Tallinna spordiklubid on edaspidi ühes andmebaasis. Infosüsteemi kasutamise mõte on võimalikult täpselt ja ülevaatlikult pearaha toetuste üle arvestust pidada ning võimaldada (küll teatud määrani) paindlikkust, mis puudutab näiteks kalendriaasta jooksul toimuvaid muudatusi treeningrühmade nimekirjades. Edaspidi on võimalik, et pearaha liigub ka kalendriaasta sees lapsega kaasa - lapsevanem annab kalendriaasta jooksul andmebaasile infot, kui tema laps lõpetab treeningu ühes spordiklubis ning soovib jätkata teises klubis.

Hetkel on veel kinnitamata uus infosüsteemi kasutuselevõtuga kooskõlas olev "Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord" ning vastavad taotluse ja aruande vormid, kuid see on kavas kinnitada Viimsi Vallavolikogu poolt 8. novembril 2011. aastal.

Kõik uue korra materjalid saavad olema kättesaadavad Viimsi valla kodulehel: www.viimsivald. ee/sporditegevuse-toetamine.

Ettevalmistused üleminekuks

Spordiklubid esitavad 2012. aasta sporditegevuse taotlused täna Viimsi vallas kehtiva korra kohaselt, kuid üleminekuks andmebaasipõhisele arvestussüsteemile on juba praegu vajalikud ettevalmisavad tegevused. Kõik spordiklubid (nii Viimsis kui ka Tallinnas), kes täna juba kasutavad oma töös http://pai.tallinn.ee/ keskkonda, saavad oma klubi treeningrühmade nimekirjadesse sisestada ka neis osalevad Viimsi valla lapsed ja noored.

Hiljem on spordiklubil taotluse esitamiseks vaja vaid teha väljatrükid. Andmebaas võimaldab nimekirjad väljastada nii, et tekivad eraldi nimekirjad: Tallinna linnale ja vastavalt Viimsi vallale esitatavad.

Kõigil spordiklubidel, kes ei kasuta nimetatud andmebaasi, palume esimesel võimalusel võtta ühendust Viimsi valla kultuuri- ja spordiametiga, et saada juhised andmebaasi kasutamiseks ja treeningrühmade nimekirjade sisestamiseks! Siinkohal palve ja üleskutse kõigile Viimsi valla lapsi ja noori treenivatele spordiklubidele: palun sisestage Viimsi valla laste andmed oma treeningrühmade nimekirjadesse ning informeerige ja vajadusel juhendage lapsevanemaid, kuidas teha elektrooniline kinnitus oma lapse osalemise kohta spordi treeningrühmas!

Viimsi valla kodulehel www.viimsivald.ee/ sporditegevuse-toetamine/ asub otselink riigiportaali www.eesti.ee keskkonda lapsevanematele elektrooniliste kinnituse tegemiseks. Samas on ka muu oluline info seoses spordiklubide pearahatoetustega.

Kõik küsimused on väga teretulnud! Lisainfo: tel 606 6866 Marje Plaan, marje. plaan@viimsivv.ee; tel 606 6980 Tiia Tamm, tiia@viimsivald.ee; tel 606 6874 Ott Kask, ott. kask@viimsivv.ee
__________________________________

Tähtsad kuupäevad

Spordiklubide taotluste esitamise tähtaeg 01.11.2011 (sama mis Tallinnas)

Lapsevanemate elektroonilise kinnituse tegemise tähtaeg 01.10.-01.12.2011 (sama mis Tallinnas) läbi veebikeskkonna www.eesti.ee