Linnaosavalitsus: pargis asuvaid hooneid võib rekonstrueerida vaid olemasolevas mahus

2011. aasta mai alguses toimus Nõmme linnaosa valitsuses koosolek, millest võtsid osa projekteerija, omaniku, linnaosavalitsuse, halduskogu ja Nõmme seltside esindajad. Koosolekul leiti, et hoonete kasutamata seismine halvendab nende tehnilist seisukorda järjepidevalt.

Hoonete ümberehitamine korterelamuteks ei ole välistatud, kuid neid võib rekonstrueerida vaid olemasolevas mahus. Esmalt soovitati aga omanikul uurida, kas näiteks Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet ei soovi kolmekorruselist haiglahoone kasutusele võtta linnale vajaliku sotsiaalobjektina.

Lahendada tuli pargi hooldamine pärast pargialale eraldi krundi (kruntide) moodustamist. Välja tuli ka selgitada liikluskoormuse kasvu mõju olemasolevale tänavavõrgule ning selle mõju leevendamise võimalused.

Nõmme linnaosa valitsus saatis 5. septembril 2011. aastal Tallinna linnaplaneerimise ametile seoses endise Hiiu tuberkuloosisanatooriumi ala ja seda ümbritseva Sanatooriumi parkmetsa detailplaneeringu algatamisega kirja.

Linnaosavalitsus nõustus detailplaneeringu algatamisega järgmiste märkustega:

  • Hoonestamine võib toimuda ainult olemasoleva hoonestuse mahus.
  • Ümbruskonna tänavate läbilaskevõime ei ole piisav, kogu planeeritaval territooriumil ei tohiks ette näha rohkem kui 50-60 korterit.
  • Amortiseerunud garaažide asemele korterelamut ehitada ei ole soovitav.
  • Soovitav on Põllu tn 61 hoonele jätta sotsiaalfunktsioon, elamuks ümberprojekteerimise korral esitada eskiislahendus.

Sanatooriumi pargiala eskiislahenduse maketiga saab tutvuda Nõmme linnaosa valitsuse teenindussaalis Jaama tn 1.

Sanatooriumi pargis olevate hoonete korrastamisega seotud plaane tutvustavad reedel, 14. märtsil kell 17 Nõmme kultuurikeskuses (Turu plats 2).AS Infortari ja projekteerija esindajad. Sanatooriumi park ja seal olevad hooned veebruaris 2014.

Omanik: Sanatooriumi pargi hoonestus vajab korrastamist

AS Infortar

Hiiu endise tuberkuloosisanatooriumi hoonete korterelamuteks renoveerimise projekt on jõudnud detailplaneeringu algatamise faasi. Tondilossidena seisvatesse hoonetesse on plaanis rajada 64 eeskätt noortele peredele mõeldud korterit, 120-kohaline lasteaed ja Nõmme kodanikuühenduste kasutusse antav seltsimaja.

AS Infortar ostis Hiiu endise tuberkuloosisanatooriumi hooned ja pargi Põllu, Sihi ja Pargi tänava vahelisel alal juba 2007. aastal, et teha olemasolevatesse hoonetesse perearstija taastusravikeskus. Vahepealse majandussurutise tõttu loobus projektis osalemisest meie tervishoiuteenuseid pakkuv koostööpartner, mis tõmbas meie plaanidele kahjuks kriipsu peale. Oleme alates sellest ajast otsinud uusi sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid pakkuvaid koostööpartnereid, kes oleks huvitatud olemasolevates hoonetes avama sotsiaalse suunitlusega asutusi. Oleme pöördunud ka Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti poole pakkumisega leida hoonetele sihtotstarbeline kasutus, kuid kahjuks kõik meie ettepanekud on jäänud positiivse vastukajata. On ka mõistetav, et praeguses majandusolukorras ja elanikkonna sissetulekute juures pole võimalik leida niivõrd suurtele hoonetele mõistlikku sotsiaalfunktsiooni, samuti ei sobi sellesse piirkonda äri- või tööstushooned. Samal ajal on tõusuteel nõudlus uute elamispindade järele.

Viimastel aastatel oleme nii linnaosavalitsuselt kui ümberkaudsetelt elanikelt saanud hulga märkusi hoonete seisukorra ja sinna ümbrusesse kogunevate noortekampade tegevuse kohta. Selleks et muuta sisuliselt mahajäätud ja ümbritsevatele elanikele probleeme tekitav ala uuesti kvaliteetseks, Nõmmele sobivaks elukeskkonnaks, tegime ettepaneku moodustada pargialale eraldi ja hoonestusele eraldi kinnistu ning ehitada olemasolevad hooned ümber korterelamuteks. Alustasime pargiala detailplaneeringu algatamise taotlemiseks eskiislahenduse koostamist.

Kui projekti algusfaasis oli juttu 124 korterist, siis pärast linnaosavalitsuse, halduskogu ja Nõmme elanikke esindavate organisatsioonidega peetud konsultatsioone oleme plaane kõvasti kärpinud ja nüüdseks on kavas rajada mahajäetud hoonetesse 64 eeskätt noortele peredele mõeldud korterit. Oluline on see, et olemasoleva hoonestuse mahtu ei muudeta ehk teisisõnu: midagi uut juurde nendele kinnistutele ehitada plaanis ei ole. Samuti on kokku lepitud rida muid tingimusi, mida arendaja peab detailplaneeringut koostades arvestama ümberkaudsete elanike huvidega. Näiteks ei tohi pargiala aiaga piirata, et see jääks Nõmme elanikele avalikuks kasutuseks.

Projekti käigus on plaan rekonstrueerida olemasolevad haiglahooned ja paviljonid eluhooneteks. Majandushoone asemele kavandame samas mahus ehitisena 120-kohalist lasteaeda. Olemasolev hoone Põllu ja Sanatooriumi tänava nurgal on kavandatud rekonstrueerida sotsiaalhooneks, kus võiks hakata paiknema näiteks seltsimaja, millest saaks nõmmekate vabaühendustele mõnus kooskäimise paik. Hoonete renoveerimisel eluruumideks järgime kõiki muinsuskaitselisi ja pargi kaitse-eeskirjade nõudeid.

Eraldi tähelepanu oleme pööranud liiklusküsimustele. Tellitud liikluskoormuse analüüs näitab, et lisanduv liikluskoormus on piisavalt väike ja puudub vajadus tänavate praeguse liiklusskeemi muutmiseks. Parkimiskohtade loomiseks ei ole vaja maha võtta ühtegi väärtuslikku puud.

Kindlasti vajab märkimist, et Infortari eesmärk ei ole olemasoleva pargi kahjustamine ega tallamiskoormuse suurendamine. Vastupidi, koostöös Tallinna linnavalitsuse, Nõmme linnosa valitsuse ja Nõmme elanikega oleme valmis arendama Sanatooriumi parkmetsast Nõmme jaoks meeldiva puhkeala. Amortiseerunud hoonete renoveerimise käigus muutub kogu parkmets turvaliseks ja Nõmme elanike jaoks meeldivaks vaba aja veetmise paigaks. Avalikuks kasutuseks mõeldud pargialale näeme ette rajada jalutusrajad koos laste mänguväljakuga.

Samas on igati mõistetav, et iga uuendus tekitab kogukonna liikmetes põhjendatud kõhklusi ja küsimusi. Usume, et meie eesmärk on siin ühine: pargis olevad tondilossid peavad korda saama. Arendajana oleme võtnud endale projekti elluviimisel sihiks avatud suhtlemise ja koostöö kohaliku kogukonnaga. Sanatooriumi pargi detailplaneeringu algatamise eskiis ja muud selle eskiisiga seotud dokumendid on peagi kõigile kättesaadavad linnaosavalitsuse avalikes kanalites. Loodame, et paljude osapoolte koostööna valminud lahendused on ümberkaudsetele elanikele sobilikud ja oleme ka edaspidi igati avatud koostööks kinnistute detailplaneerimise plaanide väljatöötamisel ja hoonete renoveerimiseks vajalike kooskõlastuste saamisel.

Nõmme Seltside Koostöökoja seisukohad Sanatooriumi pargiala planeeringust

Nõmme Seltside Koostöökoja nimel Ülle Mitt

Nõmme Seltside Koostöökoda on tähelepanelikult jälginud Sanatooriumi pargiga seotud arenguid. Veel enam, Nõmme Tee Selts ja Nõmme Heakorra Selts on Sanatooriumi metsa teemaga tegelenud aastaid. Kuna Sanatooriumi metsa näol on tegemist igat Nõmme elanikku puudutava probleemiga, peame vajalikuks rõhutada järgmist: - Sanatooriumi park on kaitse all mitte lihtsalt ühe rohelise kohana, vaid Nõmmele iseloomuliku männimetsana. Väärtuslik männik ei talu metsateadlaste hinnangul tallamis- ega liikluskoormuse suurendamist. Nii suure arvu korterite ehitamine ja seega inimeste asumine kaitsealusesse metsa toob aga koormuse suurenemise paratamatult kaasa;

 - elamute ümber on vajalik õuepind ja selle tekitamine lõhub metsamiljöö;

 - Nõmme Seltside Koostöökoda on teinud ASile Infortar ettepaneku pargiala lahenduse osas, kus paneme ette rajada lasteaed kultuurimälestisena kaitse all olevasse haiglakorpusesse (Põllu 63), täpselt nii suure kohtade arvuga, kui hoone seda võimaldab. Tegemist oleks sotsiaalobjektiga, mis jääb suhteliselt lähedale ka olemasolevale tänavale ja ei tekita seega täiendavat liikluskoormust pargi sisemuses. Kunagiste garaažide ala aga rekultiveerida pargiks või haljasalaks;

 - ASil Infortar peab lähtuma oma tegevustes Nõmme linnaosa valitsuse poolsetest märkustest 5.09.2011.

 - AS Infortar peab järgima oma tegevuses kõiki maa-alale seatud piiranguid. Tallinna Linnavolikogu poolt 2001. aastal kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohaselt on tegemist miljööväärtusliku ühiskondlike ja puhkeehitiste alaga, mis on põhiliselt mõeldud haridus, teadus, tervishoiu, kultuuri või spordi jm asutustele; samuti samalaadsete teenustega või vaba aja veetmisega seonduvatele ettevõtetele. Nõmme linnosa ehitusmääruse järgi on tegemist VI ehituspiirkonnaga ehk alaga, kus hoonestamine on lubatud ainult olemasolevas mahus. Ala on tunnistatud miljööväärtuslikuks piirkonnaks ka Nõmme ehitusmäärusega, st tegemist on linna struktuuri seisukohalt olulise parkmetsaga. Valitsuse 19. juuli 2007 määrusega nr 190 on looduskaitseseaduse §10 lg 1 alusel kaitse alla võetud Sanatooriumi parkmets, mis hõlmab ala mõlemalt poolt Sanatooriumi tänavat.

 - park võeti kaitse alla Nõmme kodanike algatuse tulemusel, see on praegu seadusega kaitstud ning referendumi korraldamine on omaaegse rahvaalgatuse suhtes ebademokraatlik. Korraldades referendumit, näitavad selle korraldajad, nagu pargi kaitse alla võtmine olnuks vale otsus.