Maalehe veebiväljaande reeglid kasutajale


Reeglid AS Eesti Ajalehed väljaannete artiklite kasutamiseks

Maaleht.ee-s, Aialeht.ee-s ja ajalehes Maaleht avaldatud materjalid kuuluvad ASile Maaleht või nende litsentsiandjale. Materjale võib kasutada vaid AS Maaleht kirjalikul nõusolekul.
Maaleht.ee-s, Aialeht.ee-s ja ajalehes Maaleht avaldatud artiklite avaldamine kolmandate isikute kodulehtedel on lubatud alljärgnevatel tingimustel:

• Kui soovitakse kasutada uudistelindina kõiki Maalehe netiväljaandes ilmunud lugusid, siis tuleb lahendusena kasutada Maaleht.ee RSS-väljundit http://feeds2.feedburner.com/maaleht, mille baasil saab kuvada Maaleht.ee uudiste pealkirju ja avalauset, sellele klikkides avaneb uudis veebilehel www.maaleht.ee.

• Kui soovitakse kasutada uudiseid valikuliselt (nt teatud rubriigi omi), siis on lubatud seda teha järgmistel tingimustel:
- artikli juures peab olema nii autori kui väljaande nimi,
- kasutada võib uudise ühte lauset. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti.
- seejärel tuleb lugeja juhtida Maaleht.ee või Aialeht.ee netisaidil www.maaleht.ee asuva uudiseni, lisades lause alla lingi.

• Artiklite refereerimisel paberväljaandes, raadios või televisioonis, tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimise ka link refereeritavale materjalile.
Nimetatud reeglid kehtivad ka juhul, kui meie väljaannetest pärinev materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.

• Kui on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma väljaandja kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, on väljaandjal õigus küsida tasu vastavalt refereeritud artikli mahule ning reeglite rikkumisele järgneva hinnakirja alusel:
Ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine - 195 eurot.
Korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine - 320 eurot iga korra eest.
Juhime tähelepanu, et autoriõiguste rikkumine on kriminaalkorras karistatav tegu.

Reeglid veebiväljaandes artiklite kommenteerijatele

• Ei tasu imestada, kui toimetaja kustutab solvava, ropu, tarbetult isiklikult ründava või ilmsel valel tugineva kommentaari. See ei ole tsensuur, vaid toimetaja õigus ja isegi kohustus, et hoida Maaleht.ee keskkond aruka mõttevahetuse kohana.
• Hea tava on arvustada inimeste mõtteid, mitte isikuid endid.
• Soovitavalt võiks diskussioonides osaleda oma nime all.
• Iga kommenteerija vastutab oma kommentaari sisu ees.
• Teata kindlasti toimetusele sobimatust kommentaarist veeb@maaleht.ee
• Maaleht.ee kommentaarikeskus on tehniline vahend, mis võimaldab kasutajatel avaldada oma kommentaare. Maaleht.ee ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
• Maaleht.ee ei vastuta ühegi kasutaja poolt lisatud kommentaari ega selle sisu, samuti kommentaari kaudu kättesaadavaks tehtud internetilehtede sisu eest.
• Maaleht.ee ei vastuta oma kodulehel olevate lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada.
• Kuritegude ja seaduserikkumiste õigustamine ning neile õhutamine on keelatud.
• Keelatud on lisada kommentaaridesse reklaamlinke ja -tekste. Lubatud on viidata konkreetsele artiklile.
• Kommentaari lisamisel tuleb täita kõik kastid. e-posti aadressi avalikult ei kuvata.

Maaleht.ee foorumi kasutusjuhend

Maalehe eesmärgiks on jagada professionaalset nõu ja kutsuda kõik inimesed vahetama kogemusi foorumiteemadel, et aidata igaühel leida see õige ja sobiv lahendus enda jaoks. Maaleht ei vastuta foorumis avaldatud nõuannete ja soovituste järgimisel tekkinud kahjude eest ning igaüks peab ise hindama, kas soovitus tasub proovimist. Maaleht teeb kõik endast oleneva, et Maalehe foorumis avaldatakse vaid asjakohaseid soovitusi ning jätab endale õiguse ebakohased soovitused ja arvamused kustutada.

Loe veel

• Foorumi teemasid saavad kõik lugeda, kuid küsimuste esitamiseks, teemade algatamiseks ning vastamiseks peab olema kasutajaks registreerunud. Seda saab teha siit.
• Kasutajanimi võib koosneda nii tähtedest kui numbritest, kuid ei tohi kasutada täpitähti.
• Parool koosneb nii tähtedest kui numbritest ning vahet tehakse nii suurtel kui väikestel tähtedel.
• Palume kõigil kinni pidada heast suhtlemistavast, arvestada teiste kasutajatega ning pidada meeles, et kõigil on õigus oma arvamusele.
• Kasutajal ei ole lubatud postitada sündusetuid, solvavaid, viha õhutavaid, ähvardavaid, seksuaalseid või muid materjale, mis võivad olla vastuolus kehtivate seadustega. Seda eirates võib saada kohese ja alatise sisenemiskeelu. Iga postituse IP aadress salvestatakse, et aidata neid tingimusi täide viia.
• Administraatoritel ja moderaatoritel on igal ajal õigus eemaldada, muuta, liigutada või sulgeda iga teemat, kui nad seda vajalikuks peavad.
• Kasutajana nõustud sa, et sinu informatsioon talletatakse andmebaasis. Ilma kasutaja nõusolekuta ei jagata seda informatsiooni kõrvalistele isikutele, kuid foorumi meeskond ei ole vastutav potentsiaalsete häkkimiste eest, mille kaudu võib info lekkida.