(foto: Delfi, Scanpix) Eestielu

Kõige enam on 2011. aasta eelarve koostamist mõjutanud kindlasti uue põhikooli ja gümnaasiumiseadusega vabariigi valitsuse poolt õpilaskoha maksumuse piirmäära kehtestamine. 2011. aastaks on kinnitatud piirmääraks 74 eurot kuus. Käru Põhikoolis maksis õpilaskoht eelmisel aastal aga 107,44 eurot kuus. Kuna Käru Põhikoolis õpib teiste valdade lapsi sel aastal 17, jääb vallal kehtestatud piirmäära tulemusena saamata 6800 eurot ehk 107 000 krooni.

Vähenes riigi poolne pedagoogide palgavahendite summa

Tuntavalt, 14,6% ehk 145 000 krooni võrra, on vähenenud sel aastal ka riigi poolt eraldatavate pedagoogide palgavahendite summa. Sel aastal ei eralda riik enam ka 2009. ja 2010 aastal eraldatud uuele õppekavale ülemineku kompensatsiooni, mis eelmisel aastal oli 101 000 krooni. Pedagoogide palgamäärad tuleb aga säilitada ja kool üleval pidada. Seega tuleb vallal leida umbes 246 000 krooni ehk 15 722 eurot oma eelarvest.

Vallavalitsuse ametnikest suurendati sotsiaalnõuniku töökoormust 0,25 ametikoha võrra. 2010. aastal oli nõuniku kohta vallas 0,5, 2011. aastast 0,75.

Eelarve läheb II lugemisele 16. veebruari istungil.

Kinnitati jaoskonnakomisjon riigikogu valimisteks

Volikogu kinnitas seoses 6. märtsil toimuvate riigikogu valimistega valla-sekretär Liia Tõnismäe ettepaneku moodustada 7-liikmeline jaoskonnakomisjon koosseisus: Tiiu Gross, Imbi Hiis, Riina Kalvet, Maigi Leenurm, Eva Seera, Ilme Säde, Astrit Vainsalu ning kinnitada kaks asendusliiget: Aivar Saarpere ja Lily Tuisk. Jaoskonnakomisjoni esimeheks nimetati Eva Seera. Kõik jaoskonnakomisjoni liikmed on suulise nõusoleku komisjoni töös osalemiseks andnud.

Nimetati audiitorid

Käru valla 2010. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks esitasid pakkumise AMC Audit OÜ auditeerimishinnaga 920,33 eurot (koos käibemaksuga), mis on jäänud samale tasemele, mis eelmistel aastatel ja OÜ Mercur-Audit audiitor Ille Randjärv auditeerimishinnaga 1150,41 eurot. Volikogu otsustas kinnitada Käru valla 2010.a. majandusaasta aruande auditeerijaks AMC Audit  OÜ.

AS Käru Hooldusravi Keskuse 2010. a majandusaasta aruande auditeerimiseks esitas pakkumise vaid OÜ Mercur-Audit audiitor Ille Randjärv, kes auditeeris hooldusravikeskuse 2009. aasta aastaaruannet ning kellega sujus koostöö hästi. Volikogu otsustas kinnitada Käru Hooldusravi Keskuse 2010. aasta majandusaasta aruande auditeerijaks Mercur-Audit OÜ.

Valiti rahvakohtunikud

Käesoleva koosseisu rahvakohtunike volitused lõpevad 13.04.2011. Kohtute seaduse § 106 lõike 2 alusel valitakse rahvakohtunikukandidaadid kohaliku omavalitsusüksuse volikogu poolt. Sama seaduse §-des 102-113 on sätestatud rahva-kohtunikestaatus, nende valimise kord ja osalemine õigusemõistmises. Pärnu Maakohtu esimees määras Käru vallavolikogu rahvakohtunike arvuks kaks. Vallavolikogu esimees Riina Kalvet tegi ettepaneku valida rahvakohtunikukandidaatideks Astrit Vainsalu ja Ilme Säde, kes volikogu poolt ka ühehäälselt valituks osutusid.

Muudeti volikogu esimehe vastuvõtuaega

Seoses vallavolikogu esimehe Riina Kalveti tööülesannete muutumisega otsustati Kalveti ettepanekul muuta valla-volikogu reglementi. Nüüdsest võtab volikogu esimees vallavalitsuses kodanikke vastu igal esmaspäeval kell 13.00-17.00. Volikogu istungid toimuvad iga kuu viimase täisnädala kolmapäeval.

Vallavanem Elari Hiis andis volikogule ülevaate lumetõrjest valla teedel.

Raudteeäärse terviseraja III etapi tööde projekt on esitatud LEADER'isse. III osa projekt hõlmab terviseraja valgustust ja mänguväljakute väljaehitamist.

Lastaiahoone energiatarbimist vähendava investeeringu finantseerimise lepingu eelnõu on ülevaadatud ja lisatud Käru valla poolsed parandused. Lepingu eelnõu järgi peaks tööd valmis olema sügiseks.