Foto: Sven Arbet

Volikogule andis ülevaate eelarve projektist pearaamatupidaja Ülle Sizask. Esimeseks lugemiseks kokku seatud eelarveprojekt lähtub suures osas eelmise aasta eelarvest ja selle täitmisest. Käru valla 2012. a. eelarve projekti põhitegevuse tulud on 526 853 eurot. Sisazki sõnul on riigieelarvest saadav tasandusfond võrreldes eelmise aastaga suurenenud 4 353 euro võrra, toetusfond (pedagoogide palgavahendid, koolituskulud, koolilõuna, toimetulekutoetus) on aga samas vähenenud 4 662 euro võrra.

Tunduvalt on vähenenud võrreldes eelmiste aastatega teistelt omavalitsustelt saadav põhikooli kohamaksu summa , seda seetõttu, et 2011. aastal kehtestas riik õppekoha tegevuskulude piirmäära ja vähenenud on meie koolis käivate Kehtna valla õpilaste arv.

Põhitegevuse kulud (personali- ja majandamiskulud) eelarve projektis on 563 245 eurot, investeerimistegevus (põhivara müük ja soetus) 29 643 eurot ja finantseerimistegevus (laenude põhiosa tasumine) 23 424 eurot. Erilist muutust kulude osas pearaamatupidaja sõnul võrreldes eelmise aastaga ei ole.

Volikogu otsustas lugeda eelarve I lugemine lõpetatuks ja suunata 2012. aasta eelarve 2. lugemisele ning määras ettepanekute esitamise tähtajaks 20. veebruari 2012. Ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele kirjalikult.

Vald müüb korteri

Volikogu arutas vallavalitsuse ette-panekut võõrandada vallale kuuluv korteriomand aadressil Viljandi mnt 8-16 otsustuskorras, kuna 3. jaanuariks 2012 väljakuulutatud kirjalikule enampakkumisele ei esitatud ühtegi ostusooviga pakkumist. Toosikannu OÜ juhatuse liige Leo Kass esitas 6. veebruaril avalduse, milles soovitakse osta Toosikannu OÜ-le vallale kuuluv korteriomand hinnaga 5500 eurot. Volikogu nõustus korteri müügiga OÜ-le Toosikannu.

Märtsist muutuvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Sotsiaalnõunik Riina Hunt selgitas volikogule eluruumi alaliste kulude piirmäärade tõstmise vajadust, mis on tekkinud seoses pideva hinnatõusuga energiale, eluasemele ja esmatarbekaupadele. Piirmäärade muutmise eesmärgiks on Hundi sõnul perekondade toimetuleku toetamine. Toimetulekupiiri tõsteti 1. jaanuaril 2011, kuid alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad on jäänud samaks. Toimetulekutoetuse avaldusi saab esitada jooksva kuu eest 20. kuupäevaks vallavalitsusele, kus taotleja alaliselt või püsivalt elab. Teatud tingimustel, mis on määratletud Sotsiaalhoolekande seaduse § 22³ lg 3, võib vallavalitsus jätta ka toimetulekutoetuse määramata.

Volikogu otsustas muuta senikehtinud piirmäärasid.

Nimetati audiitorid

Arutati Käru valla 2011. a majandus-aasta aruande auditeerimiseks esitatud pakkumisi. Pakkumise esitas AMC Audit OÜ auditeerimishinnaga 921,60 eurot (koos käibemaksuga), mis on jäänud samale tasemele, mis eelmistel aastatel ja OÜ Demos-Audit audiitor Ille Randjärv auditeerimishinnaga 840,00 eurot (koos käibemaksuga). Volikogu otsustas kinnitada Käru valla 2011.a. majandusaasta aruande auditeerijaks AMC Audit OÜ.

AS Käru Hooldusravi Keskuse 2011. a majandusaasta aruande auditeerimiseks esitas pakkumise vaid OÜ Demos-Audit audiitor Ille Randjärv ja see pakkumine ka volikogu poolt kinnitati.

Maamaksu piirmäärad arutuse all

Istungil arutati Käru valla maamaksu piirmäärade muutmist alates 2013. aastast. Maanõunik esitas mõned arvutused maamaksumäärade tõstmise ja saadava tulu kohta ning võrdlustabeli Raplamaa valdade ja naabervaldade maamaksumääradega.

Käru vallas kehtivad maamaksumäärad, mida pole aastaid muudetud, on järgmised:

üldine (ühtne) maksumäär 2,3%

haritava maa maksumäär 0,7%

Võrreldes Raplamaa valdadega on Käru vallas haritava maa maksumäär kõige madalam.

Rapla maakonna keskmised maamaksu-määrad olid 2011. aastal: ühtne maksumäär 2,16% ja haritava maa maksumäär 1,3%.

Kui suurendada haritava maa maksumäära praegu kehtivalt 0,7%-lt 0,9%-ni suureneks maamaksu laekumine ligikaudu 1000 euro võrra, kui suurendada maksumäära 1,2%-ni, ehk 0,5% võrra, suureneks maamaksu laekumine ligikaudu 2200 euro võrra.

Kui suurendada üldist maksumäära praegu kehtivalt 2,3%-lt 2,4%-le või 2,5%-le, jättes haritava maa maksumäära 0,7%-le (praegu kehtivale määrale), suureneks maamaksu laekumine vastavalt ligikaudu 3500 või 7200 euro võrra.

Järgmise aasta maamaksu mõjutab kindlasti 1. jaanuarist 2013 kehtima hakkav maamaksuseaduse muudatus, mis puudutab eluasemealuse maa maksuvabastust. Selle kohta momendil arvutused puuduvad.

Volikogu liikmetelt oodatakse ette-panekuid maamaksumäärade muutmise kohta järgmiseks istungiks.

Kinnitati kooli põhimäärus

Kuna Käru Põhikooli põhimääruse projekti kohta ei esitatud ühtegi parandus-ettepanekut, otsustas volikogu kinnitada Käru Põhikooli põhimääruse eelnõu ning välja anda vallavolikogu määruse nr 2 „Käru Põhikooli põhimäärus."

Taas arutati AS Käru Hooldusravi Keskuse põhikirjas muudatuste tegemist aktsiakapitali kroonidest eurodeks ümberarvutamise tõttu. Varasemad tehtud otsused ei sobinud kord äriregistrile ja teisel korral väärtpaberikeskusele. Kui aktsiakapitali ei suurenda ega vähenda, tuleb ümberarvutamisel kasutada lihtsustatud varianti ja nimiväärtusega aktsiate asemel võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. Ümberarvutatult on aktsiakapitali suuruseks on 25 564,66 eurot. Volikogu otsustas kinnitada põhikirja muudatuse.

Arutati Kädva seltsimaja kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmist Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks madalpingekaabli ja jaotuskilbi ehitamiseks, omamiseks ning majandamiseks. Koormatava maa kogupindala on 200 m2 ning otsustati see kasutusõigus seada.

Lasteaiahoones toimuvad remonditööd nii väljas kui sees

Vallavanema Elari Hiisi sõnul pikendati Lasteaiahoone soojustamise valmimistähtaega kuni 16. veebruarini 2012, kuid juba praegu võib öelda, et ka selleks tähtajaks ei lõpetata ehitustöid.

Väike remont käib ka vallamaja ruumides. Seinad saavad peale värske värvi ning elektrijuhtmed vahetatakse välja. Mööda seinaääri jooksvad lahtised juhtmed võetakse maha ja uued kaablid hakkavad jooksma aknalaua alt karbikutes. Remonditööde tegemiseks sõlmis vallavalitsus töö-lepingu Kaupo Kirsipuuga. Vajalikud elektritööd teeb Elfi Elekter OÜ.

Valla fekaaliauto on juba tükk aega katki. Praegu pakub teenust FIE Aavo Vest.

Vallavalitsusel on plaanis välja vahetada elektripaigaldiste käidukorraldaja, kuna praegune ei rahulda valla vajadusi. Pakkumise on praeguseks esitanud ainult Eesti Energia AS.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 8. märtsil.