CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100 Scanpix

KOFS-i järgi koosneb eelarve järgmistest osadest:

  • põhitegevuse tulud;

  • põhitegevuse kulud;

  • investeerimistegevus;

  • finantseerimistegevus;

  • likviidsete varade muutus

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on maksutulud ning tulud kaupade ja teenuste müügist. Maksutulud on füüsilise isiku tulumaks, millest laekub vallale 11,4% ja maamaks, mis laekub 100% valla eelarvesse.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on vallale laekuv riigilõiv ja teenitud tulud majandustegevusest. Majandustegevus on valla asutuste üüri- ja renditulud ning koolikohamaksud teistelt valdadelt.

Saadud toetused tegevuskuludeks. Tasandusfond on ette nähtud toetus nõrgema tulubaasiga omavalitsustele. Eelarvete tasandusfondi eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste võimalusi avalike teenuste osutamisel. Lisaks eraldatakse toetusfondi kaudu summad konkreetsete tegevuste katteks - hariduskulude toetuseks (koolijuhtide palgad, õpetajate palgad, koolilõuna, pedagoogide koolitus, õppevahendite soetus jms), toimetulekutoetuste väljamaksmiseks. Muud saadud toetused tegevuskuludeks on riigi poolt eraldatavad summad teede korrahoiuks, kirjanduse soetamiseks raamatukogudele, töötajate õppelaenude kustutamiseks, koolipiima-ja puuvilja toetus. Muud tegevustulud on tulud loodusressursside kasutamise eest (vee erikasutustasu, saastetasu).

Põhitegevuse kulud

Ambla valla eelarves põhitegevuse kulude osas on arvesse võetud eelkõige kulutused omavalitsustele seadustega pandud kohustuste täitmiseks ning lepinguliste kohustustega seotud kulutused.

Antavad toetused tegevuskuludeks üheks osaks on füüsilistele isikutele antavad toetused (toimetulekutoetus, sünnitoetus, puuetega inimeste toetused jne). Sihtotsatarbelised toetused tegevuskuludeks on Ambla valla MTÜ-dele antavad toetused. Mittesihtotstarbelised on toetused, mis makstakse liikmemaksudena. Muud tegevuskulud on hallatavate asutuste personali- ja majandamiskulud.

Investeerimistegevus ja finantseerimistegevus

Investeerimistegevusena on 2012. aasta eelarves põhivara soetuse real summad ehituse garantiitöödeks Aravete Keskkoolis, riigipoolne koolide investeeringutoetus ja valla teede teehoiukava koostamine. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on AS Järvamaa Haigla uue korpuse ehituse kaasfinantseerimine. Osaluste soetus on AS Paide Vesi aktsiate ostmine osalemiseks ühtekuuluvusfondi projektis Aravete ja Käravete veevärgi renoveerimisel.

Finantskulude alla on planeeritud laenugraafikute järgi kolme Swedbanki ja ühe SA Keskonnainvesteeringute Keskuse (KIK) laenu intresside maksmine.

Finantseerimistegevuse hulka kuuluvad laenude ja muude kohustuste võtmine, mis suurendavad finantskohustusi ning laenude ja muude kohustuste põhiosa tagasimaksmine, mis vähendavad finantskohustusi. Kohustuse võtmine 2012. aastal on aktsiate ostmiseks võetav järgmine osa KIK-i laenust. Selle laenu tagasimaksed hakkavad 2014. aastast. Kohustuste tasumine 2012. aastal on planeeritud kolmelt olemasolevalt Swedbanki laenult.

Likviidsete varade muutus on aastavahetuse jääk, mis osaliselt on suunatud kulude katteks, kuid sisaldab ka 2011. aastast ületulevaid summasid.