Pärnu maantee äärne piirkond on ka uue üldplaneeringu järgi ärimaa, viimase poole aasta jooksul on arendustegevus selles kandis jõuliselt kasvanud, detsembris avati Rimi kaubakeskus, veebruaris Bauhofi kaupluse laiendus Koduvald

Uue üldplaneeringu eesmärgiks on värskendada hetkel kehtivat 2005. aastal kehtestatud üldplaneeringut, kusjuures põhilahendust muudetud ei ole. Üldplaneeringu kaardile on sisse viidud vahepealsel ajal kehtestatud õigusaktidega (sh riiklikud otsustused, valla arengukava muudatused jm) ning koostatud planeeringutega (sh maakonna teemaplaneeringud, naaberomavalitsuste üldplaneeringud, Saue valla üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud) ette nähtud maakasutuse ja ehitusõiguse, loodus- ja muinsuskaitsealuste objektide, mitut omavalitsust läbivate joonobjektide jms üldplaneeringu kaardil kajastatud info uuendused või täpsustused. Üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud maakasutuse muutmise ning ehitusõiguse andmise reeglid on muudetud selgemaks, seletuskiri on üles ehitatud planeerimisseaduse kohase struktuuri alusel.

Saue Vallavalitsus kaasas üldplaneeringu koostamisse erinevaid huvigruppe, samuti naaberomavalitsusi, riigiasutusi ning suuri infrastruktuuriettevõtteid, küsides neilt planeeringu eskiisi koostamisel ettepanekuid. Planeeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi tutvustamiseks korraldas vallavalitsus avalikud üritused valla kolmes kohalikus keskuses. Harju maavanema poolt planeeringu kooskõlastajaks määratud asutused on andnud oma kooskõlastuse, sh osaliselt märkuste ja tingimustega. Märkuste ja parandusettepanekute kohaselt on planeeringu kaarti ja seletuskirja täpsustatud ja täiendatud. Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on koostatud vastavalt Keskkonnaameti poolt heakskiidetud KSH programmile ning eksperdi poolt täiendatud vastavalt Keskkonnaameti poolt selle eskiisile esitatud märkustele.

Üldplaneering koostatakse arvestusega, et pärast kehtestamist on seda võimalik kasutada nii paberkandjal kui eelkõige digikujul.

Saue vald osaleb Siseministeeriumi pilootprojektis, mille tulemusel 2012. aasta jooksul valmib kohaliku omavalitsuse ruumilise planeerimise infosüsteem, mis muu hulgas võimaldab kõigile huvilistele internetipõhise juurdepääsu planeeringutele (sh üldplaneeringule).

AVALIK ARUTELU JA VÄLJAPANEK
Saue Vallavalitsus teatab Saue Vallavolikogu 29.03.2012 otsusega nr 30 vastu võetud Saue valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust ning avalike arutelude toimumisest. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kehtiva üldplaneeringu (eelkõige seletuskirja) uuendamine, kusjuures pole kavas muuta selle põhilahendust. Võrreldes kehtiva üldplaneeringuga, on uue planeeringu keskkonnamõju positiivne. Üldplaneeringu kehtestaja on Saue Vallavolikogu, koostab Saue Vallavalitsus (vastutaja: ehitus-, planeerimise ja maaosakonna juhataja Kalle Pungas, e-post kalle.pungas@sauevald.ee, tel 654 11 32), strateegilist keskkonnamõju hindab ekspert Tõnu Oja (e-post toja@ut.ee, tel 50 37 049). Üldplaneeringu kaardi, seletuskirja, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande jm materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 18.04-15.05.2012 Saue valla veebilehel www.sauevald.ee (vt rubriik Uudised), samuti tööaegadel Saue Vallavalitsuses (Veskitammi 4, Laagri alevik), Ääsmäe Põhikoolis (Kasesalu 16, Ääsmäe) ja Vanamõisa Seltsimajas (Allika tee 10, Alliku küla). Küsimused, ettepanekud ja vastuväited eelnimetatud dokumentide kohta palume esitada Saue Vallavalitsusele (Veskitammi 4, Laagri alevik 76401; e-post info@sauevald.ee) hiljemalt 15.05.2012.

Avalikud arutelud toimuvad
21.05.2012 kl 18.00 Ääsmäe Põhikoolis,
22.05.2012 kl 18.00 Vanamõisa Seltsimajas
24.05.2012 kl 18.00 Saue valla Kultuurikeskuses (Veskitammi 8, Laagri alevik).