Urmas Reinsalu Foto: Ester Vaitmaa
Kuni novembrini 2013 (kohalike valimisteni) oli endisel vallavanemal võimalus tõsta lasteaiatöötajate palka peaaegu 14 aastat, kuid vaatamata lasteaiatöötajate korduvatele pöördumistele ei suudetud seda teha. 2009 oli kõrgharidusega lasteaiaõpetaja palk 639 ja keskeriharidusega lasteaiaõpetaja palk 543 eurot.

2010. aastal alandati kõikide valla allasutuste töötajate töötasusid, sealhulgas ka lasteaiatöötajatel.

Töötasud vastavalt 511,29 ja 434,60. 2012. aasta teise poole lõpuks oli töötasu vastavalt 600 ja 510. Aastal 2013 vastavalt 600 ja 525.

Tegelikult suurenes käesoleval aastal kõrgharidusega lasteaiaõpetajate ja koolidelasteaedade tugispetsialistide töötasu 630 euroni kuus. Keskeriharidusega lasteaiaõpetajate töötasu tõusis 600 euroni. Eelarve laekumine ja töötasude suurendamise võimalused vaadatakse uuesti üle teisel poolaastal.

Nüüd, kus uus võimuliit on olnud otsustaja pisut üle nelja kuu, on meie hinnangul - ja loodame, et ka lasteaiatöötajate poolt tajutav -, et endise vallavanema kirjatükk on populistlik ja küüniline. Seda enam, et endine vallavanem oli juba enne uue eelarve vastuvõtmist teinud volikogu otsuseta selle arvelt ett e kulutusi.

Tänase võimuliidu prioriteediks olid, on ja jäävad investeeringud eelkõige inimestesse, kuid seejuures ei saa jätt a ka võetud kohustusi täitmata ja arveid tasumata.

Vello Jõgisoo volikogule esitatud loetelu eelarve kokkuhoiuvõimalustest ei ole realistlik, sest planeeritud kulutusi ei saa ega tohi edasi lükata (näiteks Ardu kooli investeeringute vähendamine). Ardu koolimajja on planeeritud suvevaheajal paigaldada tuletõkkeuksed, et viia hoone vastavusse päästeameti ett ekirjutusega, mille tähtaeg oli 31.12.2013. Kindlasti on kõigil meeles Haapsalu traagiline põleng, mille tõtt u kaotasid elu ka kaks endise Kõue valla last. Olgu öeldud, et praegune võimuliit ei kavatse jätkata varasemat praktikat, mil vald pigem maksis riigile nõuete täitmata jätmise eest sunnirahasid (trahve) ja lükkas laste ohutuse arvel kohustuste täitmist pidevalt edasi. Tuleohutuse tagamine ei ole "lennukilt raha loopimine". Ka lasteaedades tuleb esimesel võimalusel paigaldada tuletõkkeuksed.

Kummaline on lugeda, kuidas Vello Jõgisoo vastandas Ardu vee- ja kanalisatsioonitöid Kose-Uuemõisa omadega, sest Ardu töid fi nantseeritakse endise Kõue valla ja Kose-Uuemõisa töid endise Kose valla ühinemistoetuse osast. 150 000 euro suurust ühinemistoetuse summat, mis oli mõeldud Kose Kultuurikeskuse renoveerimiseks, oli vallavanem Vello Jõgisoo ainuisikulise otsusega (ilma vallavolikogu otsuseta) ületanud 80 000 euro võrra. Sellest ca 55 000 euro suurune kulu oli tingitud projekteerija vigadest.

Siinkohal olgu öeldud, et teostati ka projekti ekspertiis, mis viga ei tuvastanud.

Veast tingitud kahju vallavalitsus süüdlastelt sisse ei nõudnud, kuigi hanke tingimuste ja lepingu kohaselt oli selleks õigus. Eeltoodu põhjal võib öelda, et just endine vallavanem tõmbas Kose-Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitöödele eelarves kriipsu peale. Uus koalitsioon pidi leidma lisavahendeid Kose-Uuemõisa veeprojekti rahastamiseks, aga endine vallavanem väidab ajalehes, et "meil õnnestus koalitsiooni veenda" selle projekti vajalikkuses!

Suurima püsikulu (palgad+ majanduskulud) kasvu Kose valla 2014. aasta eelarves eelmise aasta omaga võrreldes tingivad kulutused Kose Kultuurikeskusele
- 192 002 eurot, Kose valla lasteaedadele (palgatõus ja kaks uut rühma)
- 166 422 eurot ja seltsitegevuseks
- 24 687 eurot.

Pangalt võetud laenude tagasimaksete tähtaegu on volikogu otsusega pikendatud mitmel eelneval aastal. Need otsused muudavad laenu lõppsumma suuremaks. Laenud on võetud investeeringute katt eallikaks ja laenude maksepuhkuse tõtt u on võimalik eelarvest katt a valla igakuiseid püsikulusid. Kuid lõputult ei saa võtt a juurde uusi laene ja lõputult ei saa lükata edasi laenude tagasimaksmist. Eelnevate aastate otsused on viinud valla eelarvelised püsikulud nii suureks, et täna on vaja leida täiendavaid võimalusi tulude suurendamiseks ja kulude vähendamiseks, seda selleks, et oleksime võimelised maksma oma töötajatele elamisväärset töötasu, tegema hädavajalikke investeeringuid ja tasuma püsikulude arveid.

Nüüd on volikogu opositsioon ja koalitsioon saanud ajalehe kaudu rahvale oma seisukohad öelda. Koalitsioon (tänane võimuliit) kutsub volikogu teist poolt üles konstruktiivsele koostööle. Kui erimeelsused välja jätt a, siis on ju kõigi soov korraldada elu vallas parimal moel.


Volikogu koalitsioon: valimisliit "Meie vald Kose" ja SDE