Lasteaia töötajad streigi ajal grupitööd tegemas

1) kehtestada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele atesteerimisel omistatavate ametijärkude kaupa üleriigilised töötasu alammäärad võrdselt põhikooli- ja gümnaasiumi õpetajate alammääradega;2) võrdsustada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele puhkus teiste õpetajate puhkusega (56 kalendripäeva).

Streigi päeval kogunesid streigis osalenud töötajad hommikul lasteaeda, et ühiselt arutleda streigi sügavama tähenduse üle. Jänesselja lasteaia töötajad ei streikinud mitte ainult EHLi nõudmiste rahuldamise toetuseks, vaid meie eesmärk oli laiem. Nimelt soovisime toetusstreigiga juhtida üldsuse kaudu valitsuse tähelepanu sellele, et erinevatesse dokumentidesse kirja pandud plaanid tuleb ka ellu viia. Eesti õpetajahariduse strateegia 2008-2013 sätestab paljude muude oluliste õpetajaks olemist puudutavate punktide seas: 1) õpetajal on ühiskonnas väärikas positsioon; 2) riik tagab õpetajate palgataseme konkurentsivõime. See on küll meelevaldne väljavõte nimetatud dokumendist, kuid kummaski punktis nimetatu saavutamiseks pole valitsus just ülemäära palju pingutanud, kui mitte öelda, ettehtud pole midagi. Tänapäeva reaalsus on ju selline, et õpetajana tööle minna ei soovita (kuigi sedaeriala on kõrgkoolis õpitud), ju siis on õpetaja ameti väärtustamise osas puudujääke. Seetõttu ongi tarvis süsteemis midagi muuta, et me ei oleks tulevikus olukorra ees, et lasteaedades ega koolides polegi õpetajaid, kes järeltuleva põlve arengu toetamiseks soodsaid tingimusi looks.

Streigi päev algas aruteluga, milliseid ettepanekuid Jänesselja lasteaia töötajad võiksid omalt poolt nö valitsejatele teha, et õppe-jakasvatustegevust just koolieelses lasteasutuses toetada ning et meietegevus ei jääks pelgalt virisemise tasemele. Ühistööna valmis 11st ettepanekust koosnev märgukiri, milles sätestatu osas said kaasa rääkida lisaks lasteaia töötajatele ka meie direktor ning vallavanem.Tänaseks päevaks on märgukiri haridusministrile ka edastatud.

Järgmisena astus meie ette NLP Instituudi koolitaja Viive Einfeldt, kes püüdis juhtida meid selleni, kuidas leida eelkõige endaga kooskõla ning nii füüsilist,vaimset kui hingelist heaolu. Sest kui inimene on enesega kooskõlas, siis suudab ta ka teistega parimal viisil koostööd teha. Selleks vaatasime üht huvitavat, kuid vastakaid arvamusi tekitavat filmi, arutlesime filmis nähtu üle ning tegime erinevaid grupitöid. Grupitööde tulemusena valminud taiesed on välja pandud Jänesselja lasteaia kunstitoas (kus hetkel on näitus ka lasteaia laste ühistöödest).

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi töötajatele oli see esimene kokkupuude streigist osavõtmisel, möödus päev edukalt - saime ise targemaks, tunnetasime koostegemise jõudu ning adusime, et oleme ikkaõige asja eest väljas, olgu hoiakud ühiskonnas millised tahes.

Eriti tahame tänada kõiki lastevanemaid, kes meid streigi päeval toetasid ning lapsi lasteaeda tooma ei pidanud. Aitäh!