Vastuseks küsimustele:

Maamaksuseaduse 01.01.2013. a kehtima hakkavas redaktsioonis on § 11 järgi maamaksusoodustused järgmised:

  • Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

  • Maamaksu tasumisest on vabastatud hooneühistu elamumaa selliste füüsilisest isikust hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni osas, kelle elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele on sellel maal asuvas hoones 0,15 ha ulatuses linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal ja 2,0 ha ulatuses mujal iga nimetatud tunnustele vastava hooneühistu liikme kohta.

  • Kui maa on kaasomandis, on kaasomanikud maamaksu tasumisest vabastatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustel elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kokku 0,15 ha ning mujal kokku kuni 2,0 ha ulatuses. Käesolevas lõikes sätestatu ei kohaldu korteriomandite omanike suhtes.

  • Kohalik omavalitsusüksus võib täiendavalt vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses.

  • Kohalik omavalitsusüksus võib täiendavalt vabastada maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

Kodualuse maamaksu vabastuse saamiseks ei ole vaja esitada avaldust, välja arvatud juhul kui soovitakse saada maksuvabastust kui represseeritu või pensionär.

Meeldetuletuseks:

Maamaksukohustus tekib isikule, kes on 01. jaanuari seisuga Kinnistusraamatus märgitud maa omanikuna või kasutajana. Kohustus kehtib terve aasta. Seega, kui maa üleandmise leping on sõlmitud millalgi aasta lõpus, aga kinnistusraamatus on kanne tehtud aasta alguses (peale 1. jaanuari), jääb maksukohuslaseks ikkagi eelmine omanik.

Tasumisest:

Kuni 64 € maamaks tuleb tasuda 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 € tasutakse vähemalt pool (aga mitte vähem kui 64 €) 31. märtsiks ja ülejäänud 01. oktoobriks. Maamaksu ei määrata ja maamaksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 €.

Maksuteadete kättetoimetamisest:

Maksu- ja tolliameti e- teenuste kasutajale, kes on teatanud oma e- posti aadressi, toimetatakse maamaksuteade kätte elektrooniliselt e-maksuameti kaudu.

NB! E-postiaadressile saadetakse teade maamaksuteate e-maksuametis kättesaadavaks muutumise kohta. Lisatud on veel ka põhilised andmed maksu suuruse ja tasumistähtaegade kohta. Maksuteadet ennast näeb siiski vaid e-maksuametisse sisseregistreerimisel.