Loodus ja matkaringi juhendab lapsevanem Margit Düüna. Fotod kooli kogust Raikküla Valla Leht

Dokumendiga on võimalik tutvuda nii valla kui ka kooli kodulehel. Siin soovin aga lugejale detailsemalt lahti kirjutada, kuidas koolipere oma arengut näeb ning millised plaanid on tulevikuks.

Suured koolid määravad sammu pikkuse

Kõikvõimalikud reformide, maaelu jätkusuutlikkuse ja laste arvu vähenemise tõttu tekkinud pinged on koolipidaja ette seadnud küsimused, kuidas ja kui palju suudetakse investeerida hariduse andmise tulevikku Raikküla valla ainukeses munitsipaalkoolis.

Enam kui kunagi varem on vaja tõestada oma eksistentsi olulisust. Väike kool peab end suuremate ees alati rohkem tõestama, mis ei tähenda, et suured ei pingutagi, vaid et suured seavad ette sammu pikkuse! Ikka tahetakse võrrelda, kuid kriteeriumid on igaühel erinevad: kellel euroremont, kellel eksamitulemused ja nii ei saagi objektiivset tõde tegelikult teada!

Kool on oma olemuselt väga keerukas organisatsioon ja ühiskonna ootused on väga erinevad. Kõik on ju seotud haridusega ja kõik justkui teavad, mis ja kuidas on õige!

Meie suunad

Mis on siis meie asutuses oluline järgnevate aastate jooksul, millega tahame silma paista ning ,,publiku" poolehoidu võita?

Tahan rõhutada, et oleme oma arengu üles ehitanud põhjalikule analüüsile ehk siis vaadelnud oma tugevusi ja nõrkusi. Vaieldamatult on munitsipaalkooli arengukava alusdokumendiks valla arengukava, millele tugineda: oluline on, et kool ja kooli pidaja näeksid kooli arengut üheselt ja püstitaksid arengueesmärke ühiselt.

Sedakorda oleme jõudnud konsensusele, et Kabala Lasteaia-Põhikooli hoone vajab jätkuvalt renoveerimist.

Mullu suvel alustati katusevahetust, mis vajab jätkutöid ilmselt selgi suvel. Siiski on suur samm edasi astutud ja elektri- ning ventilatsioonitööde teostamiseks on laenuvõttki otsustatud.

Pidevalt tuleb investeerida õpikeskkonna kaasajastamiseks.

2012. a sügiseks sai arvutiklass Tiigrihüppe Sihtasutuse kaasfinantseerimisel uued arvutid, mis võimaldavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil õpet mitmekesistada.

Oluliseks peab lähiaastatel saama mänguväljakute ja sportimistingimuste parendamine ja kaasajastamine. Kavas on hankida lisaraha erinevatest projektidest, kaasates kogukonda. Hea näide on koostöö MTÜga Purculi, kellega koos esitasime Leader-meetmesse projekti Purku küla mänguväljaku rajamiseks summas 4999 eurot.

Et mitte üle tähtsustada füüsilise keskkonna muutusi, tahan lugejale edastada pigem seda head, mis meie asutuses toimub, mida koos kogukonnaga teeme selle nimel, et kool säiliks, et hariduse kvaliteet oleks heal tasemel, oleks tagatud õppija areng ning et ka lapsevanemad õpiksid ja oleksid kaasatud ning kogukond toetaks oma kooli.

Loodusharidus

Minu väljend „kool" käsiteb meie asutust tervikuna koos lasteaiaga, sest oleme ju liitasutus, kuid sisu on haridusasutusel ikka sarnane. Õppetöö aluseks on riiklik õppekava ning kooli ja lasteaia õppekava, mille ainekavasid täiendame järjepidevalt. Oma õppekavas oleme suunaks määranud loodushariduse süvendatud õpetamise, mida toetavad erinevad keskkonnainvesteeringute keskuse rahastatud keskkonnaharidusprojektid.

Lasteaiaosas keskendume koolivalmiduse toetamisele. Kooliosas on oluline tõhustada keeleõpet, toetada õppija individuaalset arengut ainekonsultatsioonide ja individuaalsete õppekavade koostamise abil.

Arengukava näeb ette õppija sihipärast ettevalmistust ka väljaspool kooli aineolümpaadidel ja võistlustel osalemiseks. Seda tegevust peab toetama ringi- ja huvitöö, mistõttu tuleb tulevikus suunata nii ideid kui raha andekate õpilaste arengu toetamisse ning õpetajate sellekohase töö suuremasse väärtustamisse.

Kogu õppetööd toetavad erinevad huvitegevused, tunni- ja klassivälised üritused. Üha suuremat populaarsust on saavutanud meie veerandilõpu viktoriinid, kus segavõistkonnad panevad oma teadmised proovile kogu õppeveerandi temaatika ulatuses.

Mitmed tunnid ja üritused on lõimitud erinevate õppeainetega ja toetavad õpitu kinnistamist. Aineõpetajad teevad omavahel pidevalt koostööd selle nimel, et õpilane võimetekohaselt omandaks õppekavast tulenevad nõuded.

Kujundav hindamine

Õppimist ja õpetamist toetab meie koolis juba mitmendat aastat kujundava hindamise metoodika kasutamine. Valdavalt on kasutusel õppijate eneste koostatud hindamismudelid ja mõistekaardid.

Õpetajad viivad läbi teadmiste eelhindamisi, teste ning annavad õppijale tema saavutustest tagasisidet.

Kujundav hindamine juurdub meie koolis jõudumööda, nii kuidas erinevad pooled sellest teadlikuks saavad. Alates sellest aastast on kujundava hindamise õpikogukond loodud ka lastevanematele, et ka nemad saaksid oma last õppimisel õigesti ja oskuslikult toetada. Põhiprobleemiks on ajapikku tõusnud asjaolu, et lapsevanem teeb õppija eest ära selle, millega laps ise peaks hakkama saama.

Siit tulenevadki hilisemad otsustamise ja vastutuse võtmise sügavamad konfliktid. Loodan väga, et õpetajate ja lastevanemate ühine eesmärk - vastutustunde kujundamine õppijas -, viib ajapikku sihile ning õpilane võtab täiel määral vastutuse oma õppimise eest.

Uudne lähenemine õppija arengu toetamiseks on e-arenguvestlused, kus ettevalmistava küsimustiku arenguvestlusel osalemiseks täidavad õpilane, õpetaja ja lapsevanem ja selle abil on võimalik poolte ootusi lihtsalt välja selgitada. Earenguvestluse keskkond on mugavalt kättesaadav e-kooli veebilehel ja ka sisu haldamine on lihtsam, kui kaustadesse säilitatud paberipakkides orienteeruda. Lisaks on tagatud turvalisus ja anonüümsus. 

Eesti Vabariigi aastapäeva eel korraldatud viktoriini võitjad.
Raikküla Valla Leht

Uued huviringid

Uued huviringid on koolielu rikastamas. Sellest õppeaastast on taas meediaring nende huviliste päralt, keda huvitab tekstide loomine, misläbi valmib koolileht. Loodetavasti õpilasesinduse tegevuse kajastamine just meediaringi kaasabil toimibki.

Samuti on saanud hoo sisse poiste käsitöö ja meisterdusring, mis toetab poiste käelist arengut ja tegutsemissoovi. Sellel poolaastal on uus matka- ja loodusring, mida viib läbi lapsevanem Margit Düüna, kellega koostöös plaanime lastele ka ratsutamistunde pakkuda. Rahastajaks on Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Loodushariduse läbivat suunda õppekavas kinnitavad meie õpilaste rohked õppekäigud erinevatesse RMK loodushariduskeskustesse.

Kõik see mitmekesistab ja kinnistab õppija jaoks teadmiste omandamist. Ka nõuab õppekava piisaval hulgal klassiväliseid õppetundide ennekõike selleks, et õpitu võimalikult elulähedane oleks.

Heaks näiteks koostööst kogukonnaga oli isadepäeva raames läbiviidud perepäev, mille üllas idee oli eri paikade kokkusobitamine. Õnnestus see nii nagu õnnestus, aga kohaletulnud olid kõik õnnelikud ja soovisid, et sellised sündmused korduksid. 
Punase Risti Seltsi koolituspäev lasteaias
Raikküla vald

Edendame tervist

Tervist edendava haridusasutusena oleme oma vastavad plaanid meeskonnaga paika pannud ja ellu viinud. Lõpplahendust ootab uue huvitoa sisustamine koos lastega, kus saab harrastada sportmänge, maandada pingeid kõigile vastuvõetaval moel ja tunda rõõmu koostegemisest. Laste tervise ja turvalisusega tegeleme pidevalt. Regulaarselt käime ujumistundides Märjamaal, neid rahastab Raikküla vallavalitsus. Eesmärgiks on seatud ujumisoskuse 100% omandamine I kooliastmes.

Sportlikud saavutused on meie koolil märkimisväärsed suusatamises ja pallimängudes, millest uusim ala on käsipall, kus meie lapsed on osavad. Õpetaja aktiivsel eestvedamisel osaletakse maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel - kõik see treenib, karastab ja rikastab õpilasi ning toob talendid esile. Käesolevast õppeaastast treenib ATO spordiklubi 2.-3. klassi õpilasi lisaks olemasolevatele spordiringidele, kasvatades sel moel väärilist järelekasvu uutele talentidele.

Vaadates tulevikku, otsime välisprojektide kaudu kontakte väljaspool Eestit, et toetada õpilaste keelelist arengut, arendada sõprussuhteid ja olla igati maailmale avatud.

Õpilaste hulgas läbiviidud veebiküsitlus andis meile tagasisidet, et kolm kõige enam levinud emotsiooni seoses kooliga on neil rõõm, hea tuju ja põnevus.

Igasugust arengut toetab positiivne emotsioon, seega liigume õiges suunas ning täitub meie visioon lapsesõbralikust lasteasutusest, kus kõikide jaoks on loodud arengusoodne keskkond ning igaüks saab areneda vastavalt oma võimetele.

Ma soovin, et selle nimel pigutavad kõik õpilased, õpetajaskond ja lapsevanemad ning loomulikult ka kooli pidaja ehk siis Raikküla vallavolikogu ja vallavalitsus.

Head arengukava täitmist meile kõigile!