Scanpix
Käesolevaks ajaks on Roodevälja külas ehitatud valmis AS Viimsi Keevituse poolt vee- ja kanalisatsioonitorustikud Roo tänava, Arkna tee ja Vahtra allee ääres asuvatele kinnistutele.

Töödega jõuti lõpuni ennetähtaegselt ja kasutusluba väljastati AS-ile Rakvere Vesi 10.06.2013. a. Pärast liitumistaotluse esitamist AS-ile Rakvere Vesi ja kirjaliku nõusoleku saamist Sõmeru vallalt on võimalik kinnistu- ja hooneomanikel liituda Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikega.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumismaksu ei pea maksma, kuid ühenduse liitumispunktist hoone sisse peab teostama kinnistuomanik/ hooneomanik omavahenditega.

Torustike ehitamine tuleks teostada soovitavalt vastavat kompetentsi omava torustike fi rma abil ning enne kaeviku kinniajamist kutsuda kohale AS Rakvere Vesi esindaja (tel 322 3317). Pärast kliendilepingu sõlmimist paigaldab AS Rakvere Vesi igasse hoonesse omakuludega peaveemõõtja.

Kuna OÜ Roodevälja Uustalu lõpetab veepumpamise elanikele, siis tuleks kõigil kinnistutel/hoonetel liituda ühisveevärgiga hiljemalt 15. septembriks 2013. a.

Liitumistingimuste taotluse esitamiseks pöörduda AS-i Rakvere Vesi poole tel 322 3317 või e-mail: info@rakvesi. ee. Kirjaliku nõusoleku taotluse esitamiseks pöörduda Sõmeru valda ehitusjärelevalve inseneri Inge Liivaku poole tel 329 5947.