Sotsiaalameti juhataja Livia Kask. Foto: Ülar Mändmets

Alates suvest on hoolekandekeskuse juurde loodud toetatud elamise teenus eakatele või puuetega inimestele, kes siiski suudavad liikuda ja saavad elementaarse enese eest hoolitsemisega hakkama. Toetatud elamise teenuse pakkumiseks on hooldekodu juures nelja korteriga maja.

Tihe koostöö on olnud ka Eesti töötukassa Viljandimaa osakonnaga. 2012. aastal kohtusime kord kuus töötukassa töötajatega, et leida võimalusi töötute taassuunamiseks tööturule. Mais osalesime Eesti töötukassa väljakuulutatud hankel tööharjutuse läbiviimiseks Viljandi linnas.

Võitsime hanke ja tööharjutuses osales ligi 20 Viljandi linna pikaajalist töötut. Tööharjutus kohustas Viljandi linnavalitsust pakkuma töötutele 138 tundi koolitusi ja 132 tundi praktilisi töökogemusi. Töötud õppisid säästlikku majandamist, meeskonnatööd, iseenda ettevõtlikkuse tõstmist, tööotsinguga seonduvate dokumentide koostamist, tööturul kandideerimist, säästlikult tervislike toitude valmistamist jpm. Praktilise töökogemuse saamiseks aitasid töötud korrastada linna omandis olevaid kinnistuid ja lasteaedade haljasalasid, kus värvisid laste mängumaju ja aedu. Aprillis võõrustas sotsiaalamet külalisi Soomest, Viljandi sõpruslinnast Porvoost. Tutvustasime külla tulnud sotsiaaltöötajatele Viljandi sotsiaalteenuseid ja nende pakkujaid. Sügisel käisid linnavalitsuse sotsiaalameti, päevakeskuse ja SA Viljandimaa Hoolekandekeskuse töötajad tutvumas Porvoo sotsiaalasutustega. Maikuus külastasid meid Tallinna Nõmme linnaosavalitsuse sotsiaaltöötajad ja tutvusid meie linna sotsiaaltöö korraldusega.

Viljandi päevakeskuse koduhooldajatega aitasime ka rahvaloendajaid, kes vajasid abi eelkõige eakate inimestega kokkusaamisel. Kevadel saime hasartmängumaksu nõukogult rahastuse projektile «Kuidas aidata last?», mille kaasrahastajaks oli politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuur. Projekti avaüritusena korraldasime maikuus konverentsi, millel osales 60 inimest.

Konverentsi sihtgruppideks olid lasteaedade ja koolide õpetajad ning lastega perede tugiisikud. Suvel kogusime andmeid lastele, vanematele ja lastega tegelevatele spetsialistidele suunatud infovoldikusse «Kuidas aidata last?». Voldiku kujundamisele aitas kaasa Pärnu fotograaf Piret Aaslaid, kelle imeilusatest piltidest oli raske valikut teha. Voldik valmis sügiseks ning seda on jagatud kõikides Viljandi koolides ja lasteaedades.

Projektiga «Kuidas aidata last?» korraldasime sügisel koolitusi ka gruppidele. Koolitustel käsitleti laste kasvatamisega seonduvaid küsimusi ning ühiskonnast tulenevate ohtude äratundmist ja õiget käitumist laste abistamisel.

Lisaks koolitustele oleme sel aastal käinud lasteaedades lastevanemate koosolekutel tutvustamas sotsiaalameti tööd ja andnud sotsiaalameti vaatevinklist ülevaate lastega seonduvatest probleemidest.

Sügisel korraldasime koostöös Viljandi maavalitsusega konverentsid «Märka mind!» ja «Mina, elutark eakas!», millest esimene oli suunatud lastega töötavatele inimestele ja teine eakatele. Osalejatelt oleme saanud positiivset tagasisidet ja inimesed olid rahul, et need toimusid just Viljandis. Eriti vaimustuses olid eakad, sest varem ei ole neile pakutud nii palju teavet ealiste probleemide, haiguste, abivahendite ja juriidiliste küsimuste kohta.

Viljandi päevakeskus jätkab teenuste osutamist eakatele ja puuetega inimestele, mille tutvustamiseks andsime välja infovoldikud. Päevakeskus pakub uue koduteenuste korra põhjal teenuseid (koduhooldaja, soe söök) ka ajutisest terviserikkest või operatsioonist taastuvatele üksi elavatele linnakodanikele. Päevakeskuses jätkavad aktiivset tegevust mitmed klubid ja huviringid.

Traditsioonilise üritusena on kord igas kvartalis toimunud linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtt uutele linnakodanikele, kus ühtekokku on osalenud 170 linnakodanikku koos oma vanematega. Uutele linnakodanikele kingitakse valge roos, Viljandi linna vapiga hõbelusikas ja raamat laste kasvatamisest.

Sellel aastal on olnud suur au õnnitleda kolme eakat 100. sünnipäeval ja kolme eakat 102. eluaasta täitumisel. Auväärsed sünnipäevalapsed on hea tervise juures, kuid eriti jäi neist meelde üks, kes rõõmsas meeleolus ja täis elujõudu ise uksele vastu tuli.

Sotsiaalameti töötajad on korrastanud linnas pakutavaid teenuseid. Nii kehtib juba jaanuarist koduteenuste osutamise ja novembrist hooldekodusse paigutamise kord. Väljatöötamisel on linnaeelarvest antavate toetuste uus kord.

Alati leidub häid inimesi ja organisatsioone, kes abi pakuvad.

Loomulikult elavneb see enne jõule, kus soovitakse aidata lastega peresid, üksikuid eakaid ja puuetega inimesi. Näiteks annetab Janika Leiur fotonäitusega «Valgust püüdmas» kogutud raha vähekindlustatud perede vanematele teatripiletite ostmiseks. Sageli toovad linnakodanikud kaaskodanikele mööblit, rõivaid, mänguasju, jõulude eel pakutakse jõulurõõmu toidupakkide ja kommidega. On ka linnakodanikke, kes hooldekodusse elama asudes on kinkinud oma korterid linnale ja linnavalitsus on saanud need välja üürida elutingimuste parandamist vajavatele peredele.

Lisaks kirjeldatud tegemistele on sotsiaalameti töötajad teinud tavapärast tööd, kus pidevalt seistakse silmitsi inimeste murede ja toimetulemise probleemidega.

Kahjuks peab tõdema, et abivajajate hulk aasta-aastalt kasvab. Pisut rõõmu sotsiaaltöötajate igapäevaellu on toonud elektriautod, mis võimaldavad aega kokku hoida ja kiiremini klientideni jõuda.

Kui säästa saan üht surmavalu,
on elul mõte sees -
või trööstida ühtainust elu
ta vaevades.
Või nõrkend linnupoja
saan pessa tõsta taas -
on elul mõte sees.

Emily Dickinson, Doris Kareva tõlkes