AppleMark Foto: Marko Mumm

Tapa kohaliku omavalitsuse poolt läbiviidud tehnilise hindamise tulemusel sai selgeks, et vallakeskuse soojamajandus vajab olulist parendamist põhjusel, et seniajani kasutuses olnud, Nõukogude ajal ehitatud, torustikud on amortiseerunud ning väga suurte soojakadudega. Vajalikuks osutus kütttorustike väljavahetus kuni tarbijate soojasõlmedeni. Perspektiivis tuleb ühendada linna põhjapoolne küttesüsteem lõunapoolse küttesüsteemiga.

Samaaegselt on üha aktuaalsemaks muutumas vajadus keskkatlamaja kaasajastamiseks, eelkõige silmas pidades erinevate kütuseliikide kasutamise võimalust.

Tapa vald taotles rahalist toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ning pärast taotluse rahuldamist võisid tööd alata. Tööde algus käesoleva aasta kevadel nihkus veidi põhjusel, et ei olnud lõplikult selge ehituse rahastamise küsimus ning tuli oodata vastust. Oma osa ajakulus nõudis ka täpsete ning nõudlike protseduurireeglitega riigihanke läbiviimine.

Tööde maksumus kokku on ligikaudu 1,5 miljonit eurot, millest 50% finantseerib Tapa vald ja 50% KIK (Eesti riigi poolt saastekvoote müües teenitud vahenditest). Ehitustööde lõpptähtaeg on juuni 2013. a. Vallakeskuses rajatakse kokku 4,2 km uusi küttetrasse ning tööd kulgevad plaanipäraselt. Uued paigaldatud torud on kaetud kaasaegse isolatsioonimaterjaliga, mis viib soojakaod miinimumini. See aga omakorda aitab tagasi hoida toasooja hinna kallinemist!

Niisuguse suure projekti realiseerimisel on võimalik, et uute süsteemide töösselülitamisel tuleb ette tehnilisi probleeme. Tehniliste probleemide väljaselgitamine ja kõrvaldamine ehituse valmimise hetkel annab kindluse, et süsteemide hilisemal ekspluateerimisel viiakse uute tehniliste probleemide tekkimise võimalus miinimumini.

Kütteperioodi nihutamine oktoobri algusest kuu keskpaika oli tingitud sellest, et uute küttetrasside ehitaja lõpetas mitmete oluliste trassilõikude ühendamist peatrassidega. Tapa vallavalitsus nõustus Tapa Vesi OÜ (tööde tellija) ja Termoring Grupp OÜ (soojatootja) ettepanekuga kütteperioodi alguse nihutamiseks põhjusel, et anda Magma AS-ile (ehitaja) lisaaega mitmete suuremahuliste trassiühenduste teostamiseks enne suurte külmade saabumist. Sellise otsuse tegemiseks andis kindlust ka põhjalik tutvumine ilmaprognoosidega, mis ei ennustanud madalaid välisõhu temperatuure.

18. oktoobriks oli üldjoontes tarbijate varustamine toasoojaga korraldatud. Pärast 20. oktoobrit ilmnesid mõningad probleemid soojavarustuses, mis olid põhjustatud üheaegselt uute torustike (käesoleval aastal ehitatud) katsetamise ja ümberühendamisega ning Tapa gümnaasiumi varustavas vanas küttetrassis avastatud lekke kõrvaldamisega.

Novembrikuu esimese poole probleemid soojavarustuses olid tingitud keskkatlamaja katelde remondi-ehitustöödest. Küttetrasside ehituseks ajastatud ehitus-remonditööd katlamajas lõpetati novembri algul ning seejärel kontrollis katlamaja seadmeid riiklik tehniline komisjon. Kontrolli käigus väljaselgitatud tehniliste pisiprobleemide kõrvaldamine võttis lisaaega.

12. novembriks olid probleemid kõrvaldatud, toimus katlamaja seadmete teistkordne kontroll ning seejärel alustas Eha tänava keskkatlamaja tarbijate varustamist soojaga (14. novembri õhtul). Katlamaja remont viibis kahel põhjusel: remonditööde läbiviija oli hõivatud mitmel objektil (suvi on parim aeg niisugusteks töödeks) ning seadmete välismaine tarnija hilines ligi ühe kuu võrra.

Samas, Tapa vallavalitsus rõhutab, tarbijate varustamine soojaga ei katkenud Eha tänava keskkatlamaja remondi ajal. Sooja tootsid Rohelise ja Kooli tänava reservkatlamajad, kuid nende võimsus oli ebapiisav. Tänaseks on soojatootmine ja tarbijate varustamine soojaga stabiliseerunud (15.11.2012.). Samas Tapa vallavalitsus rõhutab, et küttetrasside ehitusega seotud lühiajalisi soojakatkestusi tuleb ette kogu järgneva ehitusperioodi jooksul (praktiliselt kogu kütteperioodi jooksul). Kõiki küttekatkestusi planeeritakse ette, arvestades ilmastikuolusid ja välisõhu temperatuure, ning sellest teavitatakse õigeaegselt kõiki soojatarbijaid.

Korteriomanike operatiivse informeerimise eest vastutavad korteriühistute juhatuste esimehed või palgatud tegevjuhid. Seepärast on Tapa kõikide korteriühistute juhatuste esimehed kohustatud omama soojatootja (Termoring Grupp OÜ) kontaktandmeid ja vajadusel nõutama soojatootjalt vajalikku informatsiooni ning edastama selle oma korteriühistu liikmetele. Loomulikult edastab Tapa vallavalitsus kogu vajaliku operatiivtehnilise informatsiooni.

Hetkel käivad ehitustööd Turu, Kesk ja Kooli tänavate piirkonnas. Mitmed elamud, kultuurikoda ja gümnaasiumid on juba ühendatud uute süsteemidega.

Jõuludeks paigaldatakse selle piirkonna kõik peatorustikud ning kaevikud suletakse. Linna põhjaosas on torustike kaevikud suletud. Pärast uut aastat jätkuvad tööd harutorustikega.

Taastamistöid teostatakse sügisperioodil niipalju, kui see osutub võimalikuks, kuid suur osa taastamistest jääb kevadperioodile.

Vallavalitsuse kohtumisel rahvaga Tapal esitati küsimus selle kohta, missugusel põhjusel hoitakse küttetorustike kaevikuid kaua lahti. See on tingitud küttetrasside ehitamise tehnoloogiast ja nõuetest. Tuleb rajada piisavalt kaevikuid ja paigaldada torustikke.

Seejärel keevitatakse torustike lõigud ühtseks süsteemiks. Seejärel torustikud katsetatakse. Pärast seda suletakse keevitus- ja ühenduskohad ning alles seejärel saab kaevikud sulgeda.

Kõik tööd toimuvad vastavuses Eestis kehtivate sellealaste tehniliste normidega ning ehitaja omab kõik vastavad pädevustunnistused. Juhul, kui tekib probleeme toasoojaga, tuleb tarbijatel eelkõige kontakteeruda soojatootjaga: Termoring Grupp OÜ (5646 6595).

Tapa vallavalitsus vabandab elanike ees tekkinud ajutiste ebamugavuste ja teavitamisel esinenud kommunikatsioonihäirete pärast! Samas, tuleb rõhutada, et küttetrasside renoveerimistööd on ette võetud selleks, et kaasajastada Tapa linna soojamajandus ning tagada selle jätkusuutlikkus paljudeks aastateks. Tapa vald katab 50% ehituse kuludest selle nimel, et soojatarbijatel oleks ruumides soojus ka järgnevatel talvedel!