Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting
Vastavalt Eesti Standardile EVS 812-6-2012 „Ehitiste Tuleohutus Osa 6: Tuletõrjevee varustus" peab iga „...
hoonestatud kinnistu olema tulekahju kustutamiseks varustatud tuletõrjeveega. Tuletõrjeveevärk tuleb rajada kustutus- ja päästetööde kiirendamiseks ning tõhustamiseks nii ehitise sees kui selle ümbruses
." Lähtudes sellest nõudmisest koostas Kohila Maja OÜ (konsultant Entec Eesti AS abiga) käesoleva aasta kevadel „Prillimäe, Salutaguse, Hageri ja Sutlema asulate tuletõrjevee mahutite arendamise kava". Kava koostamisel lähtuti Eesti seadustest ja standarditest, päästeameti nõuetest ning Kohila valla vajadustest ja võimalustest.

Mahutite võrgustiku kavandamisel arvestati päästeameti tiheasustuspiirkonna mõiste tõlgendusega, st asulakeskustest kaugemate üksteisest üle 40 m kaugusel paiknevate hoonete/hoonegruppide juurde mahuteid üldjuhul ei kavandatud. Mahutite asukohtade määramisel lähtuti eelkõige elamute ja ühiskondlike hoonete tuletõrjevee tagamise vajadusest (tootmisettevõtete tuletõrjeveega varustatus ja tuletõrjevahendite nõuetele vastavuse tagamine on ettevõtete endi kohustus). Kava kooskõlastati päästeameti, Kohila vallavalitsuse ja OÜ-ga Kohila Maja.

Koostatud kava tulemiks oli kõigi nelja asula vajalike tuletõrjevee mahutite paiknemise skeem, mille kohaselt peab lõppkokkuvõttes paiknema Prillimäel 5, Salutagusel 1, Hageris 12 ning Sutlemas 3 mahutit. Kogu kava teostamise esialgne maksumuse hinnang on 1,65 miljonit eurot. Skeemi kavandamisel arvestati järgnevate standardite nõudmistega:

* TTM-st peab saama võtta teenindatavate hoonete tulekustutuseks vajaliku veekoguse, mis arvutatakse lähtuvalt tulekahju arvestuslikust kestusest ja kustutusvee normvooluhulgast

* TTM teenindusraadius, st vahemaa mahutist hoone sissepääsuni on 100 m

* TTM peab olema kasutatav olenemata ilmastikutingimustest aastaringselt

* TTM täitmine peab olema tagatud 72 h jooksul pärast veevõttu Põhinedes nimetatud arendamise kavale, valis Kohila Maja OÜ koostöös vallavalitsusega rekonstrueerimiseks välja viis olemasolevat väga halvas seisukorras mahutit.

Kohtades, kus mahuti rekonstrueerimine/ asendamine vanas asukohas ei ole otstarbekas (kaugus hoonetest oli ebapiisav, mahuti paiknes eramaal jms) taastatakse mahuti lähedal asuvas uues asukohas.

Kuigi mahutite paigutamisel on eelistatud avalikult kasutatavat maad, pole see igal pool võimalikuks osutunud. Sel juhul rajatakse mahuti eramaale, kuid seda ainult maaomaniku kirjalikul nõusolekul.

Mahutid on raudbetoonist ja maa-alused. Mahutite peale rajatakse umbes meetri kõrgune mulle, mis haljastatakse. Maikuus sõlmis Kohila Maja OÜ Tuletõrjevee mahutite rekonstrueerimise projekteerimise- ehituse lepingu AS-ga Viimsi Keevitus.

Töövõtja kontaktisikuks on Jaak Ritso (tel. 5050976, epost viimsikeevitus@viimsi keevitus.ee). Tööde lõpetamise tähtaeg on 14.10.2013.

Töödele teostab järelevalvet OÜ Infrainsenerid, kelle kontaktisikuks on Margus Sinimäe (tel 513 0919, e-post: margus@infrainsenerid.ee).