, Foto: Ester Vaitmaa

Üldplaneeringu kaardile on sisse viidud vahepealsel ajal kehtestatud õigusaktidega (sh riiklikud otsustused, valla arengukava muudatused jm) ning koostatud planeeringutega (sh maakonna teemaplaneeringud, naaberomavalitsuste üldplaneeringud, Saue valla üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud) ette nähtud maakasutuse ja ehitusõiguse, loodus- ja muinsuskaitsealuste objektide, mitut omavalitsust läbivate joonobjektide jms üldplaneeringu kaardil kajastatud info uuendused või täpsustused. Üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud maakasutuse muutmise ning ehitusõiguse andmise reeglid on muudetud selgemaks ja konkreetsemaks, seletuskiri on üles ehitatud planeerimisseaduse kohase struktuuri alusel.

Saue Vallavalitsus kaasas üldplaneeringu koostamisse erinevaid huvigruppe, samuti naaberomavalitsusi, riigiasutusi ning suuri infrastruktuuriettevõtteid, küsides neilt planeeringu koostamisel ettepanekuid. Üldplaneeringu avalikul väljapanekul ning Laagris, Ääsmäel ja Vanamõisas toimunud avalikel aruteludel esitati planeeringule mitmeid ettepanekuid ja vastuväiteid, osaliselt on nendega arvestatud ning planeeringulahendust täpsustatud.

Arvestamata jäetud vastuväidete osas teostas Harju maavanem järelevalvemenetluse ning selle tulemusena andis planeeringu kehtestamiseks heakskiidu. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne oli Keskkonnaameti poolt juba varem heaks kiidetud. Üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad valla veebilehel http:// www.sauevald.ee/ehitus_planeerimine/ yldplaneering/yp_uuendamine.

Uus üldplaneering jõustub uue aasta 1. jaanuarist ning vastavalt planeerimisseadusele muutub sellest hetkest kehtetuks Saue Vallavolikogu poolt 2005. aastal kehtestatud Saue valla eelmine üldplaneering. Üldplaneering on koostatud arvestusega, et pärast kehtestamist on seda võimalik kasutada nii paberkandjal kui eelkõige digikujul.

Saue vald osaleb Siseministeeriumi pilootprojektis, mille tulemusel 2012. aasta lõpuks valmib kohaliku omavalitsuse ruumilise planeerimise infosüsteem, mis muuhulgas võimaldab kõigile huvilistele internetipõhise juurdepääsu planeeringutele (sh üldplaneeringule).