Foto on illustratiivne Foto: Marianne Kuusk

27. veebruaril sõlmis AS Rakvere Vesi lepingu AS-iga Viimsi Keevitus Rakvere linna piirkonna vee- ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööde jätkamiseks. Selle hanke koosseisu kuulus ka Sõmeru vallas asuv Roodevälja küla.

Käesolevaks ajaks on Roodevälja küla kohta valmis tööprojekt vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks Roo, Arkna tee ja Vahtra allee tänavatele.

Väljastatud on ehitusluba ja töödega on alustatud Roo ja Vahtra allee tänavate piirkonnas. Pärast torustike väljaehitamist ja tööde üleandmist AS-ile Rakvere Vesi on võimalik kinnistuomanikel liituda Rakvere linna vee- ja kanalisatsiooniga.

Tööde hilisem lõpetamise tähtaeg on 3. september 2013. aasta.

Uhtna alevik

24. aprillil sõlmis AS Rakvere Vesi lepingu ASga Terrat Uhtna aleviku vee- ja kanalisatsiooni rajatiste rekonstrueerimiseks hankes ettenähtud süsteemide projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Uhtna alevikus on plaanis rekonstrueerida ca 3 km joogiveetorustikku ja 3,02 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Samuti rekonstrueeritakse reoveepuhasti ja reoveepumpla ning ca 0,56 km survekanalisatsioonitorustikku.

Projekti raames rekonstrueeritakse aleviku puurkaev-pumpla ning rajatakse sinna veetöötlus. Pärast puurkaevu-pumpla rekonstrueerimist on võimalik tagada Uhtna aleviku ühisveetorustikes nõuetele vastav joogivesi.

Praegu käivad geodeetilised uuringud, et kaardistada olemasolevad trassid ning projekteerida uued. Peale projekteerimist ja ehitusloa väljastamist alustatakse kaevamistöödega, mis peaksid algama hiljemalt juulis 2012. a. Tööde lõpetamise tähtaeg lepingu järgi on 26. aprill 2013. a.