Tallinna Halduskohus märkis, et arvestades edasikaebe võimalusi ja -tähtaegu, ei ole tõenäoline kohtumenetluse lõppemine enne käesoleva aasta 31. augustit. Lisaks näeb põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ette, et kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini. Seetõttu ei oleks tõenäoliselt võimalik kohtumenetluse ajal saavutada kaebajate eesmärki tagada lastele sobiva hariduse omandamise võimalus Virtsu Koolis ning pärast 5.–9. klassides õppetegevuse lõpetamist oleks selle tagasipööramine äärmiselt keeruline või võimatu. Kokkuvõtvalt pidas kohus praegusel hetkel ja antud asjas põhjendatuks esialgse õiguskaitse kohaldamist ja seeläbi olemasoleva olukorra säilitamist kohtumenetluse ajaks.

Lõpe Kooli otsustas Lääneranna vallavolikogu oma märtsikuisel istungil täielikult sulgeda. Kuid eile, 18.mail, sai ka Lõpe kogukond kohtust positiivse sõnumi.

Tallinna Halduskohus võttis ka selle kooli poolt esitatud kaebuse menetlusse ja andis vallale kaebuse osas seisukohtade esitamiseks tähtajaks 21. juuni.

Kohus leidis, et ärakuulamis- ja uurimispõhimõtte puudused on viinud selleni, kus vastustaja ei ole otsuses analüüsinud mitmeid asjaolusid, mis seonduvad transpordi korraldamisega ning on hariduse kättesaadavuse tagamisel olulised.

Kohus märkis, et majanduslike kaalutluste kõrval on samuti avalikuks huviks koolilaste turvalisus ning hariduse kvaliteet. Seetõttu ei saa vastustaja poolseid transpordi korralduse puudujääke alahinnata.

Seega kohus rahuldas esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas vaidlustatud korralduse kehtivuse haldusasjas tehtava lõpplahendi jõustumiseni.

Sama määrusega kohus ka rahuldas esialgse õiguskaitse taotluse. Ja peatas Lääneranna Vallavolikogu 24.03 langetatud koolide ümberkorraldust käsitlenud otsuse kehtivuse kuni käesolevas haldusasjas tehtava lõpplahendi jõustumiseni.

Metsküla kooli asjas toimus samuti 18. mail kohtuistung, kus kohus arutas esialgse õiguskaitsega seonduvat. Kohus lahendab esialgse õiguskaitse määrusega järgmise nädala jooksul.

Kohtusse on pöördunud ka Koonga ja Varbla koolid, kuid nemad muutuksid volikogu otsusega kuueklassiliseks alles järgmise aasta sügisest- seega on nende otsustega veel aega.

Lääneranna vallavanema Ingvar Saare kommentaar Maalehele on lakooniline. „Arvestades kohtumäärustes toodud argumente esialgse õiguskaitse määramisel, kaalume vaidlustamist ja täiendavate tingimuste täitmist. Üldiselt peavad kohtud meie hinnangul kaebuseid perspektiivituks,“ märkis Saare.