Sisulisemast tegevusest - novembri alul külas­ta­si­me vallavalitsuse töötajatega Värska valla ameti­ven­di ja –õdesid. Vallavanem Raul Kudre andis üle­­vaate Värska valla tegevustest ning seejärel tut­vus­tasid ametnikud oma vastutusvaldkonna ette­võt­mi­­si. Seejärel külastasime valla ametiruume ning meie ametnikud said vestelda võõrustajatega per­so­naal­­­­selt. Päev jät­kus samas juba o­ma­­­­keskis, kus arut­lu­se all oli Misso Val­la­valit­su­se Te­ge­­vuskava 2011. Pea­le einet ühes Ees­ti tasemel tun­nus­tatud res­to­ra­nis, Tsäimajas, külas­ta­si­me Värs­ka Vee­kes­­kust. Ar­van, et sel­lised vä­lis­vi­sii­did anna­vad val­­­la­a­­met­­ni­ke­le või­­­­ma­lu­se end ta­va­­­ru­ti­in­ist välja rebida, va­hetada töömuljeid oma ame­ti­kaas­lastega ning tut­vu­da nendega. Seeläbi kas­va­ta­me oma sotsiaalset kapi­tali ja oleme tu­le­vi­kus val­mis sisulisemaks koos­tööks oma naabritega. Tao­lisi väl­jasõite on plaanis ka tulevikus jätkata.

Oktoobri alguses alustas Misso valla heaks tööd Kai­­­dar Palojärve asemel uus konstaabel – Antti Pen­­sa (tel 527 1593).

Rahvamaja avati alates 8. oktoobrist vallarahvale re­­­gu­laarseks sportimiseks reedeti (18:00-22:00) ja lau­­päeviti (15:00-20:00). Teil on võimalus kasutada spor­­di- ja jõusaali ning veeta aega noortetoas. Nen­del päevadel korraldatakse ka võistlusi ning noor­te­le pidusid. Jälgige reklaami!

Det­sembri volikokku on Vallavalitsuse poolt esi­ta­­­tud MTÜ-de rahastamise määruse muudatus. Täp­se­­­mat informatsiooni määruse muudatustest saate lu­­­geda juba peale volikogu istungit (16.12) valla ko­­­dulehelt. Muudatuste arutellu on olnud kaasatud kõik MTÜ-d.

Suurim murrang Misso valla vaatevinklist on toi­mu­­nud Piiriveere Liidrisse projektitaotluste esi­ta­mise osas. Kolmekümnest esitatud projektist seits­me valla kohta olid üksteist pärit Misso Valla et­te­võ­te­telt ja organisatsioonidelt. Misso vald esitas taot­­lused Misso Laululava 2. etapi elluviimiseks ning projekti “Kultuurimaraton” ellukutsumiseks. Vii­­mase projekti abil soovime tuua Misso valda ne­li ansamblit, kaks DJ-d ning neli teatrietendust. Mõ­le­mad projektid said ka PVL volinike kogult po­si­­tiivse kinnituse.

Lumetõrje hange on tänaseks välja kuulutatud ning erinevus eelnevatest aastatest on see, et leping sõl­­mitakse korraga kolmeks aastaks ning arvestus toi­­mub mitte enam tundide vaid kilomeetrite alusel. See annab teenuse pakkujale kindluse ning või­ma­lu­se investeerida lumetõrje tehnikasse.

Aastavahetuse eel, jõuluajal, on paslik vaadata ta­ga­s­i möödunud aastale ja koguda end tulevaks aas­taks. Aidake ja toetage nõrgemaid, usaldage eest­võt­jaid, austage vanemaid ja Teie heaolu heaks pin­gu­tajaid – usaldage ennast! Vähem vaenu ja pa­ha­taht­likkust – rohkem rõõmu ja optimismi!

Kutsun Teid kõiki üles osalema Misso Valla suu­rel aastavahetuspeol 25. detsembril, et jagada koos mul­­jeid möödunud aastast ning võtta vastu uus, ja kind­­lasti parem, 2011. aasta.

Ilu­sat jõuluaega, rõõmsat aastavahetust ning te­gu­sat uut aastat soovides.