Käesoleval ajal rekonstrueeritakse Maanteeameti tellimusel ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel selle riigimaantee Loo-Maardu lõiku, eraldi etapina lisandub sellele Väo eritasandiline liiklussõlm Tallinna piirimail.

Projekti järgi rekonstrueeritakse Tallinn-Narva maantee Loo-Maardu teelõik alates Pirita jõest kuni rekonstrueeritava Tallinna prügila eritasandilise liiklussõlmeni I klassi maanteeks. Tulevase maantee erinevus kõikidest madalama klassi maanteedest seisneb selles, et põhitee mõlema sõidusuuna sõiduradadel likvideeritakse kõik senised samatasandilised ristumised ja nende asendamiseks ehitatakse eritasandilised liiklussõlmed „Loo" ning „Maardu".

Ehitatava kolmetasandilise Loo liiklussõlme, kus ülemisel tasandil sõidavad rongid, maapealsele tasandile ehitatakse põhitee mõlema suuna sõidurajad ja tunneli kaudu ühendatakse Loo tee Saha-Loo teega. Mõlemale poole eritasandilist liiklussõlme rajatakse ringristmikud, mille kaudu ühendatakse ehitatavad kogujateed ja/või olemasolevad teed põhitee sõiduradadega.

Pärast eritasandiliste liiklussõlmede valmimist pääseb autoliiklus põhitee sõiduradadele ainult eritasandiliste liiklussõlmede kaudu, mis ühendatakse mõlemale poole põhiteed rajatavate kogujateede abil Maardu senise tänavavõrguga ja lähipiirkonna maanteedega. Samatasandiliste ristumiste likvideerimine põhitee sõiduradadel võimaldab tõsta kiiruspiirangu nendel kuni 110 kilomeetrini tunnis, kusjuures ohutuse tagamiseks kuuluvad sulgemisele ka jalakäijate ülekäigukohad - neid asendavad kolm ehitatavat tunnelit. Ühe kergliikluse tunneli kaudu pääsevad jalakäijad ja jalgratturid olemasolevalt Kroodi tänava kergliiklusteelt Maardu järve äärde ning teise kaudu põhitee põhjaservale rajatavalt kergliiklusteelt Maardu mõisa viivale teele. Kolmas kiirtee ületamise võimalus on ette nähtud „Loo" eritasandsõlme tunnelis, kuhu peale autoliikluse sõiduradade tuleb ka kergliiklustee. Nii on projektis ette nähtud kiirtee ohutu ületamise võimalus kohalikele elanikele ja seejuures tagatud transiitliiklusele kiire läbisõit põhitee sõiduradadel.

Lisaks riigimaantee rekonstrueerimisele on mõlemale poole põhiteed ette nähtud rööpselt kulgevad kogujateed, üks nendest rajatakse riigimaanteest lõuna ja teine põhja poole. Tulevane põhjapoolne kogujatee on Maardu üldplaneeringu järgi kavandatud välja arendada Vana-Narva maantee idasuunalise pikendusena kuni Kombinaadi tänavani ja sealt edasi kaarjal trassil kirdesse suunduvana kuni ühinemiseni Keemikute tänavaga Kööba bussipeatuse juures. Ka sellel kogujateel on ette nähtud eritasandilised ristumised - lõikumisel raudteedega ja osaliselt uuele trassile ümberehitatava riigimaanteega nr 94 ehk nn Muuga sadama teega, mis asendab sadama autotranspordile senist marsruuti Üleoru tänaval.

Kuna nimetatud põhjapoolne kogujatee on planeeritud Kallavere elamispiirkonna ühendamiseks linna põhiliste tööhõivepiirkondadega (Kroodi ja Kärmu) ning ka maardulaste kõige sagedasema sõidusihi - Tallinnaga, kujuneb sellest tänavast pärast kavandatu valmimist linna suurima liikluskoormusega põhitänav. Ka selle tulevase liiklusmagistraali servale on ette nähtud ehitada kergliiklustee.

Kavandatud põhjapoolse kogujatee realiseerimine on jaotatud etappideks. Läänepoolse lõigu ehitus on lülitatud projekti „Kroodi eritasandiline ristmik" esimese etapi mahtu ja selle ehitustöödega on alustatud. Selle etapi raames ehitatakse Vana- Narva maantee idasuunaline pikendus kuni Kombinaadi tänavani koos kahe viaduktiga. Esimesel nendest kulgeb rajatav kogujatee üle sadamatesse suunduvate raudteede ning teisel viaduktil ületab kogujatee uuele trassile ümberehitatavat Muuga sadama teed. Nimetatud teelõik peaks koos tee servale rajatava kergliiklusteega käiku antama 2012. aasta kevadel.

Kroodi eritasandilise ristmiku teise etappi jääb põhjapoolse kogujatee keskmise lõigu ehitus kuni ühinemiseni Keemikute tänavaga ja selle etapi mahus on ette nähtud ehitada veel kolmas viadukt, millel kogujatee kulgeb üle Maardu Raudtee AS-ile kuuluvate haruraudteede. Kuna selle raudteeviadukti ehitusele jäi ette aadressil Fosforiidi 7 paiknev kahekorruseline elamu, munitsipaliseeris Maardu Linnavalitsus kokkuleppel teedehituse tellija - Maanteeametiga - selle elamu ning lähiajal see lammutatakse.

Paraku ei ole praegu veel selge, millal alustatakse „Kroodi eritasandilise ristmiku" teise etapi elluviimisega ja nii peavad käesoleval ajal Kroodi tänava kaudu Peterburi teele siirduvad (ning vastassuunal sõitvad) Kallavere bussid ja autod kasutama lähiaastatel ajutist ümbersõitu Fosforiidi ning Kroodi tänava kaudu. Ajutise ümbersõidu kasutuselevõtu põhjus johtub sellest, et eelolevaks sügiseks valmiva Loo-Maardu kiirteelõigu käikuandmiseks kuuluvad eelpool kirjeldatud põhjustel senised samatasandilised ristumised Kroodi tänavaga ja Üleoru tänavaga sulgemisele ning Maardu linna ühendus kiirteega saab siis toimuda vaid eritasandiliste liiklussõlmede kaudu.

Lähiajal kavatseb Maanteeamet rekonstrueerida veel põhjapoolse kogujatee idapoolse lõigu fosforiidikarjääride kunagise ühendustee trassil, mis jääb valdavalt Jõelähtme valla maadele. Kuid tänu sellele teearendusele saavad maardulased kvaliteetse ühenduse Tallinna prügila eritasandilise liiklussõlmega, mille kaudu pääseb ka linnast maa poole suunduv transport rekonstrueeritavale kiirteele.