Õnneks töötavad vallas väga toredad ametnikud, kes vajadusel on suutnud alati pakkuda lahendusi ka kõige keerulisemate probleemide puhul.

Meie kesiste võimaluste juures on päris palju saavutatud, võiksime sellest üheskoos rõõmu tunda ja mitte nii palju viriseda.

Ma ei saa öelda, et kõik meie vallas ideaalne oleks, aga kes ainult teistes vigu otsivad, kelle pilk enda ninaotsast kaugemale ei ulatu, need jäävadki kurtma, kui halb kõik on. Olgem enam positiivse mõtlemisega ja võtkem eeskuju nendest, kes lihtsalt ei oota, millal keegi kusagil midagi otsustab ja ära teeb, vaid otsivad ise võimalusi valla elu edendada. Selle nelja kuu jooksul on vallavalitsuse istungitel võetud vastu kokku 152 korraldust.

Päris palju aega on kulunud valla 2012. aasta eelarve koostamisele, milles tuli teha väga raskeid otsuseid ja kärpida kulusid ka mõnelt selliselt realt, kust seda kuidagi ei oleks tahtnud teha. Need puudutasid nii haridust, sotsiaalhoolet kui ka noorte ja lastega seonduvat.

Loomulikult on need valdkonnad kõige tähtsamal kohal valla eelarves, kus meil ei tohiks olla kahju ühestki eurost, aga teisest küljest - me ei tohi eraldatud raha ka lihtlabaselt raisata ja ebaefektiivselt kasutada. Raha peab minema maksimaalselt kvaliteetsesse teenusesse ning tuleb arvestada, et seda on täpselt nii palju, kui on.

Talvisel koolivaheajal remonditi Laulasmaa kooli koridore ja loodan, et nii õpilastele kui ka koolitöötajatele selline lahendus meeldib.

Lehola kooli õuealal asuvate mänguplatside varikatuste rekonstrueerimiseks sõlmiti leping Nurmak OÜ-ga, kes kohustub nimetatud varikatused korda tegema. Antud ehitised olid muutunud lastele ohtlikuks. Lehola kooli õppealajuhataja Jana Hinno eestvedamisel saadi nendeks töödeks raha Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, tingimusel, et vald kannab omafinantseeringu osa. Selleks vald ka raha leidis.

Keila linnaga sõlmisime lepingu, et Keila linnaliini bussid jätkavad oma marsruute ka sellel aastal valla territooriumil Karjaküla surnuaiani, Karjaküla alevikku ja Tammermaa elamurajoonini. Teenuse osutamise leping sõlmiti kuni MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt korraldatava uue avaliku bussiliini veoteenuse hanketulemuste kinnitamiseni, pärast mida hakkaks ühistransporti koordineerima Ühistranspordikeskus. Vallaelanikele läheks ühistransporditeenus sellega palju paremaks.

Samuti sõlmiti leping MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse, Paldiski linna ja PKC Eesti AS-ga, et bussiliin nr 145 jätkaks endiselt oma sõite.

Eelmise aasta lõpus valmisid vallas kolm uut puurkaev-pumpla-veetöötlusjaama Lohusalus, Leholas ja Karjakülas. Lõplikult need veel vastu võetud ei ole, kuna teha on jäänud mõned vaegtööd, nagu haljastus ja kohati ka pinnase planeerimine, ning vaja on veel likvideerida mõned pisipuudused, mis aga ei takista tarbijatele kvaliteetse vee andmist. Vaegtööd peavad olema lõpetatud käesoleva aasta maikuus. Töid rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), kuid vald pidi tasuma omafinantseeringu, mis ei olnud sugugi väike, võrreldes valla eelarveliste vahenditega.

Lehola reoveepuhasti ja kanalisatsioonipumbajaamade ehitustööd on natukene takerdunud seoses ehitustööde olulise kallinemisega. Hetkel on valminud juba tööprojektid ning praegu tegeleme aktiivselt tööde teostamiseks rahaliste võimaluste otsimisega.

Üheks suuremaks projektiks võib praegu nimetada kindlasti Türisalu reoveekogumisala veemajandusprojekti. Hetkel on toimunud ehituseplaneerimishanked puurkaev-pumplaveetöötlusjaama, Keila-Joa aleviku ja suvilate piirkonna ning I etapis planeeritud Harku valla vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks.

Kuna need hinnad osutusid samuti plaanitust oluliselt kallimaks, tuleb muuta ka selle projekti taotlust ning esijalgu jäetakse välja suvilate piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine. Viimane tuleb uuesti päevakorda, kui on selgunud reoveepuhasti ehitusmaksumus. Seoses projekti mahukuse ja Keila valla eelarvelise olukorraga tuleb vallal ilmselt omaosaluse katteks võtta SA-lt KIK laenu, peale mida saaks töödega alustada.

Harku valla osas olid kahe valla vee-ettevõtted pikemat aega väga erinevatel arvamustel, kuid nii nende kui mõlema valla esindajate ja vallavanemate ühistel nõupidamistel suudeti leida üksmeelne ja vägagi mõistlik lahendus.

Seoses AS Nordkalk sooviga laiendada Vasalemma karjääri mäeeraldise pindala meie valla territooriumile ilmus minu esimestel päevadel vallavanemana lauale kiri, milles eelmine vallavalitsus soovis anda nõusolekut karjääri laiendamiseks. Kuna ühestki dokumendist ei selgunud, et vallavalitsus oleks antud teemat eelnevalt kohalike elanikega arutanud, rändas see paber prügikasti ja kuulutasime välja selleteemalise avaliku arutelu. Kokku osales arutelul 33 inimest, kellest enamus olid pärit Ohtu külast. Esindatud olid ka Nahkjala küla ja Keila Jahiselts.

AS Nordkalk esindajad üritasid koosviibijaile igati selgitada karjääri laiendamise kasulikkust ning selle ohutust. Arutelule kogunejatele näidati kaarti, mille mõõtkava ei võimaldanud laiendamise piiridest midagi aru saada, mis tekitaski kohe küsimuse, kas see on spetsiaalselt niisugune valitud, et rahvas ei saaks aru laiendamise tegelikust ulatusest.

Kokkuvõtteks leidis külarahvas üheselt, et kuigi selline tegevus võib olla kasulik AS-ile Nordkalk ja ümbruskonna arengule laiemas mõttes, on see ikkagi nende endi elukoht. Seejuures oldi nõus edaspidi AS-iga Nordkalk suhtlema ning ära kuulama nende uusi paremaid lahendusi.

Vallaelanike soove arvestades ei andnud Keila Vallavalitsus AS-ile Nordkalk kooskõlastust Vasalemma karjääri laiendamiseks meie valla territooriumile.

Soovin meeldivat ja päikselist kevadet kõigile lugejaile! Püüdke teha vähemalt üks heategu päevas, sest kui me kõik seda suudame, siis üheskoos oleme võimelised igasugused takistused ületama.