Pika veerandi kestel jõudsid alg­klassid osaleda suusa- ja vastla­võistlustel, võistelda Ellen Niidu luuletuste lugemises, külastada teatri­etendusi, pajatada kohalikke legende. Veebruaris toimus algklassides matemaatika ainenädal, kus võis­teldi peastarvutamises, nuputa­mises ja matemaatikaolümpiaadil.Tublimad peastarvutajad olid: Frode Hallik I b,Maarja-Liis Nir­gi II a, Kaspar Kukk III b, Geiri Suur IV b ja Liselle Kaldaru IV a.Olümpiaadivõitjad olid: Brita Ran­namets I b, Maarja Kõiv II b, Argo Neeme III a, Karmen Freienthal IV b.Nupukamad nuputajad olid: Jaanus Laidus I a, Frode Hallik I b, Kirke Suur II a, Mari- Liis Freienthal II b, Annika Õunapuu III a, Kaspar Kukk III b, Lis­elle Kaldaru IV a, Roger Kaegas IV b.

Märtsis toimunud eesti keele ainenä­dalal selgusid olümpiaadil parimad ainetundjad, kaunimad käekirjad ja taibukamad mõistatuste lahendajad.Olümpiaadivõitjad olid: Jaanus Lai­dus I a, Maarja-Liis Nirgi II a, Kas­par Kukk III b, Liselle Kaldaru IV b.Kõige kaunima käekirjaga kir­jutasid: Annabel Aalpere I a, Laura Olde II a, Annika Õuna­puu III a, Cärolin Rattasepp IV b.Nutikamad mõistatajad olid: Lilit-Lydia Raudvee I a, Brita Rannamets I b, Maarja-Liis Nirgi II a, Mari-Liis Freienthal II b, Maret Lande III a, Rutt Valdok III b, Erik Legkov IV a, Geiri Suur IV b

Eesti keele ja kirjanduse ainekomis­joni juht Mare Viks

Sel õppeaastal toimus Tamsalu Gümnaasiumi eesti keele ja kirjan­duse ainenädal 14.-20. veebruarini. Sõbrapäeva, 14. veebruari hommi­kuks olid õpetajad Kaja Klaasimäe ja Hannele Valdok koostanud esime­sele ja teisele korrusele seinalehed abielupaaridest eesti kirjanduses. Oleme püüdnud eesti keele ja kirjanduse ainenädalal endale ka mõne keele või kirjandusega seotud külalise kutsuda. Sel aas­tal palusime õpilastega kohtu­ma Tamsaluga seotud kirjanikud. 15. veebruari koolipäeva alustasid 7.-12. klasside õpilased aulas. Meil oli külas kirjanik Vahur Talv, kes rää­kis, kuidas ja miks temast kirjanik sai. Vahur Talv rääkis ka oma elust ja romaanist „Karmid üheksakümnen­dad". Õpetaja Mare Viks luges ni­metatud teosest ette ühe katkendi. 20. veebruaril kohtus 9.-12. klas­side õpilastega vilistlane Triin Ta­suja, kes rääkis, kuidas temast luuletaja sai, millest ta kirjutab, kuidas suhtub kriitikasse, mis­sugused on edasised plaanid. 16. veebruaril toimus eesti keele ja kirjanduse kooliolümpiaad 5.-12. klasside õpilastele. Kuna sel aastal on eesti filmi 100. sünnipäev ja Oskar Lutsu „Kevade" ilmumisest möödus ka sada aastat, oli olümpiaaditöödes palju küsimusi just nendel teemadel. Olümpiaadist osavõtjaid oli rohkelt. Klasside parimad olid Tuule Laansoo, Kauri Suur, Ricco-Karol Klemmer, Ket­ter Kõre, Merike Järvamägi, Eva Jä­nes, Marleen Kippar, Chris Proomet. Eesti filmi sajanda sünnipäeva puhul oli õpilastel võimalik 19. jaanuaril au­las vaadata „Kevadet" ja 30. jaanuaril „Suve". Kalendriaasta sees plaanime vaadata teisigi tuntud eesti filme. Tähistasime ka emakeelepäeva. 14. märtsi hommikul said õpilased koolikella-süsteemi kaudu kuulata väikest ülevaadet selle kohta, miks ja millal emakeelepäeva tähistama hakati, Kristjan Jaak Petersoni luu­letust „Laulja" ning Eestimaa-tee­malisi laule. Vahetundides mängisid koolikella-süsteemis Juhan Viidingu tekstidele kirjutatud laulud, mida esitasid Jaagup Kreem, Tiit Kikas ja Taavi Langi.

Võõrkeelte ainekomisjoni juht Anne Kraubner

Võõrkeelte nädal toimus 12.-16. märtsini. Nädal keskendus kultuuri­teadlikkuse arendamisele ja keeleõp­pe lõimingule teiste õppeainetega. 3.-9. klassi õpilased kujunda­sid erinevatel kultuuriteema­del plakateid, mis pandi kogu koolile vaatamiseks ja tutvumi­seks välja koridoride stendidel.11. klass tegi kokkuvõtte USA ja Su­urbritannia muusikast ajavahemi­kus 1950-2010. Vahetundidel kõ­las õpilaste poolt valitud muusika.Nädala lõpetas 10.-12. klassi õpilaste kultuurikonverents, kus kõlasid ette­kanded inglise, vene ja soome keeles.Ettekannete, plakatite ja stendi­de valmimisel olid toeks aine­õpetajad Anne Kraubner, Mai­liis Meitsar, Valentina Viilver, Veronika Popova ja Kaja Klaasimäe.Irish Travellers (Tõnis Ka­sekamp, Pärt Rohtmets)The Cornflower - the National Flower of Estonia (Kaidi Piiskoppel)Canadian Artillery in WW II (Anton Malkovski)British traditions: Rememb­rance Day (Eva Jänes, Paul Luik) Cornish pasty

(Caroli Lanno, Marleen Kippar)Cемь чудес России ( Liis Järvamägi)Русские праздники (Priit Põldmaa, Sergei Makejev)Sunrise Avenue - näyte nykyaikai­sesta suomalaisesta popmusiikista (Marian Roop, Kauri Piiskoppel)

Muusika ainekomisjoni juht Heidi Mägi

Muusikanädala ettevõtmi­sed lähtusid uuest ainekavast, kus pööratakse suurt tähelepa­nu praktilisele musitseerimisele.4. klassis olid paremad muusikatead­mised ja oskused Geiri Suurel ja Li­selle Kaldarul. (õpetaja Kaja Raudla)5.-9. klasside võistkonnad võist­lesid olümpiaadil kuulamise järgi rahvalaulude äratundmi­ses, kandsid ette noodi järgi leitud rahvalaulu, mängisid meloo­diaid plaatpillidel või kelladega.Vanuserühmade parimad olid 5.a klas­si, 6. klassi ja 9.b klassi võistkonnad. Õpilastel oli võimalus jälgida muu­sikali „Oklahoma" salvestust.Nädala jooksul oli võimalus lüüa kaasa erinevates õpitubades. Väi­kekandle mängijatele jagas õpetusi Sirje Luik. Abiks olid ka endised õpi­lased: kitarrihuvilisi juhendas Tarmo Kesküll ja X-BOXi (mäng kitarridel ja

trummidel) Harles Mägi. Traditsioo­nikohaselt toimus kolmanda veeran­di viimasel päeval kogu õppeaasta jooksul toimunud kooliolümpiaadide parimate autasustamine.