Oma kommentaari lisas artiklile ka reservpäästerühm. Reservpäästerühma kommentaarist loeb, et kõnealuse voldiku kaasajastamine sõltub paljuski infovahetusest ja koostööst kohalikega. Viimane aga olevat puudu. Miks juba 10 aastat suveti saarel viibiv reservpäästerühm pole siiani saare asjadega kursis ja kuidas kohalikel on võimalik teha ettepanekuid trükisele, mida pole eelnevalt neile tutvustatud, kommentaar ei selgita.

Samas võib ühes asjas reservpäästerühma väljaöelduga siiski nõustuda, nimelt ka Aegna portaali artiklis on viidatud (organisatsiooni) puudulikule infovahetusele ja sellest tulenevale jätkuvale pealiskaudsusele.

Vähesed, peale reservpäästerühma ja kohalike, teavad, et organisatsiooni eksitavate infovoldikute saaga alged ulatuvad juba 2010.aastasse. Ka siis trükiti voldikuid, kohalike arvamusest huvitumata. Ka siis palusid kohalikud valvevahetusi vildakaid voldikuid mitte levitada. Kuna voldikute levitamist jätkati, pöörduti reservpäästerühma juhatuse poole 21.06.2010 juba kirjalikus vormis.

Pöördumises märgiti:

"Pööran Teie tähelepanu Aegna sadamas Vabatahtliku Reservpäästerühma liikmete jagatavate reklaamvoldikutele "Aegna õige käitumise käsiraamat".

Voldiku kaardil on ära märgitud Talneeme juures asuv telkimis-lõkkekoht. Samas ei ole seda märgitud Aegna neljal üldkaardil. Tegemist on üksiku telkimis-lõkkekohaga, kuhu suundudes ei pruugi see erinevalt supelrandadest vaba olla, mistõttu on piisavalt näiteid, kus sinna voldiku saamisel suundunud telkijad teevad seetõttu lubamatu lõkkekoha maa-ala lähedusse. Sellega suurendatakse tuleohtu, propageeritakse omavoli ja prügistatakse prügikonteinerite puudumise tõttu ka ümbrust.

Voldikus reklaamitakse ühe majutuskohana ka Flora puhkemaja. Käesolevast aastast seal aga majutust ja toidlustust ei pakuta.

Lisaks, reklaamitakse majutuskohana Maardu Kaluriküla, mis asub kaitsealusel riigimaal, kus tehakse tegevusloata majutustegevust ja kus üheselt majandustegevus keelatud. Maardu maja ise, aadressil Külaniidu tee 8, pole kunagi majutuseks kasutatud, kuna selle uksed-aknad on kiledega kaetud ja maja remontimata.

Seoses eelöelduga palun desinformeerivaid voldikuid saare külastajatele mitte jagada ja täita Vabatahtlikule Reservpäästerühmale pandud ülesandeid, ja mitte vastupidi."

Reservpäästerühmalt saadud kirjavastus oli kõike muud kui konstruktiivne:

"No mis Sa norid. Meil ei ole nii palju finantse, et igal ajal uut materjali välja anda. Kõige olulisem on seal ju kirjas - et tuleb hoida puhtust ja mitte kahjustada Aegna loodust, on õpetatud, et tuld tohib teha vaid kindlates kohtades."

Kohaliku kirjavastus:

"Ei tohiks olla keeruline mõista, et tegemist ei ole kaugeltki norimisega, vaid elementaarse ennetava tegevusega, mis lähtub kehtivatest seadustest, sh avaliku korra ja maastikukaitseala kaitse-eeskirjast. Tundub, et viimasega ei ole vabatahtlikud veel kursis. Aga, info on edastatud ja edasine sõltub juba teie organisatsiooni suhtumisest. Piltlikult öeldes võib ju lastel tuletikkudega mängimise keelata, mis aga ei õigusta välgumihkli kasutamise propageerimist."

Vaatamata pöördumisele jätkati voldikute levitamist.

Tänavu, kui Vabatahtlik reservpäästerühm on uute voldikute trükkimiseks raha leidnud ja need taaskord kohalikega konsulteerimata trükkinud, on info jätkuvalt eksitav, seda nii olematu toitlustuskoha, majutuskoha, kui ka üksiku telkimis-lõkkekoha suhtes. Ja süüdi, nagu ikka, on saart tundvad kohalikud.