Allpool mõningad arutusel olnud punktid minu valikul.

Vallavalitsus tegi ettepaneku muuta teenistujate koosseisu 1 aastaks ja moodustada töökeskkonna spetsialisti ametikoht koormusega 0,125. Vajadus selleks ilmnes pärast Tööinspektsiooni poolt läbiviidud kontrollimist, mille käigus tehti ettekirjutus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonda kuuluvates küsimustes ning kohustati vallavalitsust neid likvideerima. Volikogus ei leidnud piisavat toetust ametikoha moodustamine, leiti et need probleemid tuleb lahendada täiendavat ametikohta moodustamata.

Vallavalitsuse infos käsitleti põgusalt Mammaste Tervisespordikeskuse rendilepinguga seonduvat ning rajatava jäätmejaama majandamise teemat. Mammaste TSK rendileping lõpeb ning vallal kui omanikul tuleb lahendada küsimus, kas sõlmida uus rendileping ning millistel tingimustel. Juhul kui volikogu liikmetel on konkreetseid ettepanekuid, oodatakse neid 38. nädala algul.

Jäätmejaama majandamise võimalikkust on kavas arutada järgmisel volikogu istungil, probleemiks kuidas saab jaam töötamiseks vajaliku raha , st kas ülalpidamiskulud sisalduvad prügiveo hinnas ja jäätmejaama kulusid katavad solidaarselt kõik, kelle juurest prügivedu toimub või maksavad omavalitsused jaama majandamiskulud kinni.

MTÜ Postitee oli esitanud volikogule taotluse, milles palub toetust skulptuuri Rändaja tarbeks.

Skulptuur on paigaldatud Kõlleste valda Ihamaru ristmikule ja Põlva vald on MTÜ Postitee liikmeks seetõttu, et tee läbib Põlva valla territooriumi Puskaru piirkonnas. Raha eraldamise ettepanekut keegi kohalviibijatest ei teinud ning volikogu andis taotluse vallavalitsusele lahendamiseks.