Nordplus projekt

Aastatel 2010-2012 juhtis Viimsi Kool projekti "Haridus ristteel" (Education at the Crossroads), mis on Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus Junior.

Projekti olid kaasatud 7.-9. klasside õpilased ja õpetajad. Lisaks Viimsi Koolile olid partnerid ka kolm Euroopa kooli: Läti Adazu Vidusskola, Taani Guldborgsund Ungdomsskole ja Soome Lyceiparken Skola.

Projekti käigus kohtuti partnerkoolidega, jagati kogemusi ning arutati, milliseid meetodeid kasutada õpilaste motiveerimiseks.

Projekti tulemusena valmis süsteemne abimaterjal ja tegevuskava klassijuhatajale, mis on kättesaadav veebiaadressil: http://planmaker.wordpress. com/.

Suur tänu projektis osalenud õpetajatele Lemme Randmale, Mart Feldingule, Riita Järvele, Katrin Kaljulale, Kersti Ojassalule, Lauri Pihlakule, Ülle Pinnonenile, Kätlin Puhmastele, Jana Saksingule, Külli Tähele ja Aime Veikesaarele!

Comeniuse projekt "Salt & Sugar"

Selle projekti partnerkoolideks olid Ylivieska keskkool Soomest, Törnströmska keskkool Rootsist ja Merleau-Ponty lütseum Prantsusmaalt. Projekti käigus uuriti olemasolevate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendite kasutamist õppetöös eesmärgiga leida huvitavamaid ja efektiivsemaid lahendusi sotsiaalseteks haridusuuendusteks.

Kas ja mis muutub, kui IKT-vahendeid tundides kasutatakse. Samuti oli eesmärgiks projektis osalenud õpilastel leida uusi kontakte ja sõpru partnerkoolides. Räägiti ka IKT ohtudest, interneti turvalisest ja vastutustundlikust kasutamisest.

Comeniuse meeskonnas osalesid õpetajatest Vilve Roosioks, Merike Kaus, Lemme Randma, Ülle Pinnonen, Jana Saksing, Ivi Rammul, Kirsi Rannaste ja Edda Jõgi. Õpirändes osalesid 15 Viimsi Kooli gümnaasiumi õpilast. Projekt toimus tänu Euroopa elukestva õppe programmile.

Mõlema projekti eestvedajaks oli Karmen Paul. Kindlasti osaleb Viimsi Kool ka edaspidi rahvusvahelistes projektides, sest tagasiside õpilastelt ja õpetajatelt on väga positiivne.