„Metsamajandamise hea tava peaks aitama tagada ühiskonna mõistva ja lugupidava suhtumise metsa majandamisse, puidu kasutamisse ning andma maa- ja metsaomanikule suurema kindlustunde ja loomingurõõmu,“ kommenteeris kohtumisel osalenud Eesti Metsaseltsi president Hardi Tullus.

Kohtumisel arutati valmivat metsaseaduse eelnõu, mis aitab muuta metsatööd avalikkusele paremini jälgitavaks ja loodussõbralikumaks. Tulevikus oleks kõik planeeritavate ja tehtavate metsatööde andmed hõlpsasti kättesaadavad metsaregistri vahendusel. Nii saab igaüks infot kas ja milliseid metsatöid tema kodu või suvila ümbruses metsas plaanitakse. Eelnõu lisab seadusesse ka metsa püsimetsana majandamise võimaluse, mis pakub metsaomanikule alternatiivi lageraiele.

Keit Pentus-Rosimannus ja Hardi Tullus vestlesid veel metsaomanike ühistegevuse teemal ning elanike teadlikkusest metsandusest ja loodusest. Ühiselt leiti, et metsaressursi mõistlik kasutamine aitab kaasa Eesti majanduskasvule, loob töökohti ning parandab kõigi elukvaliteeti. Sama oluliseks peeti väärtuskasvatust ja terviklike teadmiste jagamist ümbritseva looduskeskkonna kohta.

MTÜ Eesti Metsaseltsi eesmärk on ühendada metsandusliku mõttelaadiga metsandustöötajaid ning metsa- ja loodushuvilisi, kel on ühised aated Eesti metsanduse arendamisel, metsa kasutamisel ja kaitsel.