Heategevusfondi Nutikad Lapsed nõukogu on viieliik­meline, kelle pädevusse kuu­lub annetuste kogumine ja toetuste väljamaksmine vas­tavalt fondi eesmärgile. Aval­dusi võivad esitada kõik era­õiguslikud juriidilised - ning füüsilised isikud aastaringselt. Stipendium antakse kätte üld­juhul Vabariigi aastapäeval.

2012 aasta jooksul on fondile laekunud 18 annetaja poolt 906 eurot, esitati neli taotlust.

Esimene stipendium 300 € anti välja Carl Heinrich Pruunile. Taotlused esitanud Tario-Raimond Meerbach ja Lauri Reinpõld saavad sti­pendiumid kätte 22.02.2013 Vabariigi sünnipäevale pü­hendatud aktusel Imavere Rahvamajas. Üks taotlus on menetluses.

Heategevusfondi nõuko­gu tänab kõiki annetajaid. Kogukonnakaaslastena soo­vime, et jätkuks toetajaid Imavere andekate laste toeta­miseks.