Kiusamisest vaba lasteaia ja kooli metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale ja klassile tervikuna. Eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. Lasteaias loodud head suhted aitavad lapsel toime tulla ka suhetega koolis. Sõbralikuma ja positiivsema koolikeskkonna saavutamiseks on vajalik probleemi ennetamisega tegeleda varases koolieas.

Programmil „Kiusamisest vaba kool” on kolm sihtrühma : õpilased, lapsevanemad ja õpetajad. Kiusamise ennetamiseks on nende sihtgruppide koostöö vajalik, et luua klassis kõikide laste vahel head suhted. Metoodika pakub lastele vahendeid, kuidas lahendada kiusamisolukordi ja kuidas seista enda või teiste eest, kui kogetakse narrimist.

Lastevaheliste heade suhete loomisel on oluline ka õpetajate ja teiste spetsialistide tegevus, sest nemad on iga päev koos õpilastega nii tunnis, huviringides kui ka mujal. Kiusamisest vaba kooli metoodiliste materjalide abil saavad õpetajad algatada ettevõtmisi, mis suurendavad laste ühtsustunnet.

Samuti on metoodikas tähtis osa lastevanemate panusel, sest kiusamise ennetamise eest vastutavad ka nemad. Lapsevanemad saavad toetada laste hakkamasaamist ja lastevahelist head läbisaamist, nii et keegi ei tunneks end eemaletõrjutuna.

Tallinna koolidest osalevad pilootprojektis Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Rahumäe Põhikool, Tallinna Õismäe Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Kalamaja Põhikool, Pirita Majandusgümnaasium. Lisaks Tallinna koolidele käivitub pilootprojekt veel 17 koolis üle Eesti.