Õppetöös andekate õpilastega teevad õpetajad pidevalt tööd, andes neile tundides lisaülesandeid ja valmistades sel moel neid ette aineolümpiaadidel osalema. Reaalainetes tugevamaid õpilasi on õpetaja suunanud osalema Tartu Ülikooli teaduskooli tegevusse ja on valmis aitama sealt antud ülesannete lahendamisel konsultatsioonides. Õppetöös edukatele õpilastele korraldab kool kevaditi õppekäigu Eestimaa erinevatesse paikadesse silmaringi avardamise eesmärgil. Kool on olnud heaks stardipakuks ka õpilastele, kes on meie koolist lahkunud Tallinna mainekatesse koolidesse, et oma andeid süvendatult arendada.

Huvitöös selguvad andekad õpilased peamiselt ringides osalemisel tehtud töös ja samuti huvikoolis käies. Õpilaste väljund on meie kooli kontsertidel/ näitustel esinemised ja maakondlikest ning piirkondlikest konkurssidest osavõtmistel.

Heade juhendajate käe all meie koolis edu saavutanud noori andekaid näitlejaid, tantsijaid, lauljaid ja kunstnikke on märgatud: Eesti Panga poolt korraldatud koomiksikonkursil "Mina ja raha" osales Denis Dragin ja sai 2. koha; kooli tantsutrupi ühine hea esinemine koolitantsufestivalil; näitlejate ja etlejate äramärkimine vabariiklikel ja maakondlikel konkurssidel.

Sporditegevuses andekad õpilased osalevad nii kooli kui ka väljaspool kooli spordiringides ja -klubides. Kool on leidnud võimalusi kutsuda oma ala tipptegijaid treeninguid läbi viima, mis omakorda innustab õpilasi tõsiselt end arendama hea eeskuju toel. Innustust annab ka naaberkoolidega võistluste korraldamine ja neil võistlustel osalemine.

Sportliku andekuse arendamisel käib koostöö ka kooli ja lapsevanemaga väljaspool kooli õpilase ande arendamiseks võimalusi otsides.

Silmapaistvaid tulemusi spordis on saavutanud korvpallis Victoria Ida Vähi, tulles 2012.a T C2-klassis parimaks noorkorvpalluriks vabariigis.

Samuti mitmete auhindade võitjad Leemet Loik ja Angelina Odintsova (kergejõustik, korvpall).

Eve Möls
Vaida Põhikooli õppealajuhataja


Lagedi Kool

Lagedi kool on väike kool. Selle taga peitub aga suur potentsiaal märgata neid õpilasi, kes on teistest mingil moel erilisemad.

Andekus on „kingitus", mis võib avalduda erinevates valdkondades - teaduses, spordis, muusikas, kunstis. Andekuse määramisel ei saa lähtuda ainult juba ilmutatud saavutustest, vaid peamine on oskus hinnata, milles on laps võimekas, millised on tema huvid ja kuidas neid tugevaid külgi edasi arendada.

Kui tavaliselt on koolis probleemiks õpilaste väike arv, siis andekusest, õpilase märkamisest, arendamisest ja individuaalsest lähenemisest rääkides, on just see meie kooli suureks eeliseks paljude teiste, eelkõige suure õpilastearvuga koolide ees.

Lagedi Koolis õppivatel lastel on võimalik enda teadmisi, oskusi ja huve väljendada ainetunnis, huviringis, koolisisestel üritustel ja ettevõtmistel, samuti ka koolivälistel üritustel, võistlustel, olümpiaadidel. Kõigil õpetajatel on ülevaade õpilaste võimekusest olgu see seotud siis otseselt ainetundidega või hoopiski muude huvidega. Samal ajal on õpilastel võimalus oma andeid ja võimeid vabalt väljendada, proovile panna ja arendada.

Paljud huviringid on seotud ainetundidega, mis annab õpilasele võimaluse oma kodukoha koolis täiendada oskusi ja teadmisi, mis talle huvi pakuvad, samas on see lisaväärtus ka õpetajale, kes saab õpilasega teha tööd mõne kindla eesmärgi suunas olgu selleks võistlus, olümpiaad või üritus.

Huviringid, mis ei ole otseselt seotud kindla ainega, näiteks teatriring või programmeerimine, annavad õpilastele võimaluse hoopis uues valguses arendada oma oskusi, paista silma sellega, mis tuleb hästi välja ja tegeleda endale huvitava tegevusega, mis võib olla nii mõnegi õpilase jaoks aluspind, millele toetuda edasistes õpingutes ja tegemistes.

Paljudes õppeainetes (reaal- ja loodusained, keeled, ajalugu) teevad õpetajad andekate õpilastega lisatööd ja ettevalmistust kooli esindamiseks nii valla siseselt, Harjumaal kui vabariigis.

Merilyn Saarkoppel, õppejuht


Kuidas Peetri kool märkab andekat last?

Peetri kooli moto on „Igaühes on päike, laskem tal särada" - ja just selle järgi me oma koolis ka tegutseme. Arenguvestluste kaudu leiame üheskoos perega lapse tugeva külje, toetame ja tunnustame seda, arutame lapse andekuse arendamiseks võimaluste leidmist.

Me ei ole pelgalt õppeainekesksed - andekas ja erakordselt tubli võib laps olla hoopis muus valdkonnas kui näiteks matemaatikas või võõrkeeltes.

Algklassides, kus klassiõpetaja annab enamik tunde, teab ja tunneb ta kõiki lapsi, märkab tugevaid külgi ning saab lapse vajadusest lähtuvalt neid edasi arendada.

Tunnis saadav kirjeldav tagasiside ei võrdle lapsi mitte omavahel, vaid last iseendaga ja innustab maksimaalselt pingutama. Lapsed õpivad ennast ja teisi analüüsima, oma tugevaid külgi ära tundma ning ära kasutama.

Põhikoolis eneseanalüüs jätkub, suurem roll on aineõpetaja soovitustel ja tagasisidel. Iga õpetaja viib vajadusel ellu diferentseeritud õppekava ja õpet, ei arvusta õpilase ideid ja ettepanekuid, tunnustab alternatiivseid lahendusi, lähtub õpilase tugevatest külgedest ja huvist, laseb teha valikuid.

Andekate laste arengu toetamine õppeja kasvatustegevuses on õpe kiirendatud tempos, individuaalne õppekava mõnes aines või mingil perioodil, lisaülesanded, uurimistööd, esitluste-esinemise võimaldamine koolis ja väljaspool kooli.

Oleme käivitanud mitmeid erinevaid huviringe, kus lapsed oma huvisid saaksid edasi arendada. Lisaks tavapärastele laulu,- kunsti- ja spordiringidele tegutseb meil ajalooring, draamaring, avastusõppering, mõttemängude ringid, grossing jt. Uuest veerandist töötab meie koolis õpetaja Jaan Urgas, kes korraldab vanematele õpilastele reaal- ja loodusteadustes lisaõpet.

Me anname lastele võimalikult palju võimalusi ise aktiivselt tegutseda ja oma tegemistega ka välja paista: teemanädalad ja -päevad. Uus ettevõtmine on vahetundide sisustamiseks aktsioon „..laskem tal särada" - kus klassid ise valmistavad ette mingi esinemisnumbri ja vahetunnis näitavad seda ka koolikaaslastele.

Üks asi on märgata ja tunnustada lapsi selliste saavutuste eest, mida on kerge mõõta: näiteks suurepärased õppe- või sporditulemused.

Meie üritame lisaks sellele tunnustada lapsi ka selliste saavutuste või pingutuse eest, mida nii üheselt mõõta ei saa, aga mis pole sugugi vähemolulised. Järjepidevalt anname lastele tänukirju. Näiteks ettevõtlikkuse eest poisile, kes korraldab omal initsiatiivil ülekoolilisi võistlusi või klassile, kes on aasta jooksul silma torganud aktiivse ja mõistliku suhtumise poolest või noormehele, kes spordipäeval paistab aktiivsuse ja heade tulemustega silma vaatamata valutavale jalale, või lapsele, kes on alati abivalmis. Nimekirja võiks jätkata, sest igaühes on päike...

Kaia Roots, sotsiaalpedagoog