Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb positiivse tulemusega sooritada eesti keele, matemaatika ja inglise keele riigieksamid, koolieksam ja praktiline töö või uurimus. 

Riiklik õppekava lubab valikkursuse rühma moodustada, kui õpilasi on 12. Kui õpilasi ongi klassis 12, siis jagunemine alagruppidesse on loomulikult võimalik, aga ilma riigi haridustoetusrahata. Riigipoolse täissumma arvutamisel loetakse gümnaasiumiosa õpilaste arvuks 252. Kui õpilasi vähem, väheneb ka toetussumma. 

Lisaks sellele sätestas riiklik õppekava alates 2011. aastast kolm õppesuunda, millest 2013. aastal siiski loobuti. Lähtudes reaalsetest võimalustest ja eesmärgist suurendada meie kooli gümnaasiumiosa atraktiivsust, sõlmisime kolm aastat tagasi lepingu Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži, Pärnu-Jaagupi ja Pärnu Ühisgümnaasiumiga majanduse- ja ettevõtlikkuse õppimiseks
kolledžis sealsete õppejõudude baasil 15 EAP tasemel. 

Õpilased läbivad 8 erinevat valikkursust, sooritavad gümnaasiumi lõpetamiseks vajaliku koolieksami ja praktilise töö. XII klassis lisanduvad kolm riigieksamit. Tänaseks on kaks lendu edukalt lõpetanud, kolmas lend tulevalaastal jääb viimaseks seoses ühe lepingupartneri gümnaasiumiosa sulgemisega.

Lähtudes eelnevast, muudame sel aastal X klassi õppekava. Õpilasel on jätkuvalt õigus valida lisaks riiklikule kitsa matemaatika programmile juurde 6 kursust nn laia matemaatikat. Riigieksami võib sooritada mõlemal juhul endale sobiva variandi järgi. Jätkuvalt on kooli poolt valitavate ainete osas 7 kursust lisatud inglise keelele, 1 kirjandusele, 1 vene keelele, 1 keemiale, 1 füüsikale ja 1 kehalisele kasvatusele.

Ülejäänud valikkursusi võttes tuleb arvestada, et 96 kursust on miinimumnõue. Koolipoolselt on meil ette valmistatud valikained järgmiselt (sulgudes olev arv näitab kursuste arvu): uurimustöö 
alused (1), joonestamine (1), majandus- ja ettevõtlusõpetus (2), tekstiõpetus (4), riigikaitse (1), riigikaitselaager (1), kultuurilugu/ usundiõpetus (2), matemaatika valikkursus (1), saksa keel (4), jätkusuutlik loodusharidus (2), karjääriõpetus (1), arvuti kasutamine uurimustöös (1). 

Päris uue variandina pakume valikuvõimalust gümnaasiumiosaülestes valikainegruppides – draama ja teater (2), giidid (2), kodumajandus (1), soome keel suhtluskeelena (1), kehalised võimed ja liikumisoskused (1). Kui õpilase poolt valitud kursuste maht ületab 96, tuleb küsimust arutada ka koolipidajaga ülemahuliste kursuste õpetamise osas. 

Siinkohal loodan nii vallavalitsuse kui ka volikogu heatahtlikkusele oma valla õpilaste haridusvalikuid
igati toetada. 

Raimu Pruul
Häädemeeste KK direktor