Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kehtestatud püügipiirangute pikendamine viie päeva võrra mõjub positiivselt eelkõige koha ja latikavaru olukorrale neis järvedes ja võimaldab tulevikus püügivõimaluste ja saakide suurenemisel ning püügihooaja pikenemisel ka sissetulekuid suurendada.

Kaluritele toob kevadel kudema siirduva kala püügikeelu pikendamine kaasa vähesel määral sissetulekute vähenemise.

Jõgede keelualade nimekirja lisamine ja püügikeeluala laiendamine on vajalik lõhe- ja meriforelli kaitseks nende liikide varude suhteliselt halva olukorra tõttu. Teatud määral piirab see nii kutseliste kui harrastuskalurite püügivõimalusi jõgede suudmetes ja merre suubuvates veekogudes.

Keskkonnaministeerium on vastava valitsuse määruse "Kalapüügieeskiri" eelnõu põllumajandusministeeriumile kooskõlastamiseks esitanud.