Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel osutatakse Eesti kindlustatutele Euroopa Liidus (lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis) vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega. Vajaminevaks arstiabiks loetakse teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või pärast õnnetust tekkinud vigastus.

Lisaks on veel üksikud plaanilised teenused, mida loetakse samuti vajaminevaks arstiabiks. Need on hapnik- ja dialüüsravi ning keemiaravi. Vajadus nende teenuste järele on inimesel teada juba enne teise liikmesriiki minemist, kuid ilma võimaluseta neid teenuseid kasutada ei saakski ta reisida. Nende raviliikide puhul tuleb enne teise riiki suundumist mõne sealse haiglaga kokku leppida, et selles oleks võimalik vajalikku teenust patsiendile sobival ajal osutada.

Miks on vaja ka erakindlustust?

Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omaosalustasud (visiidi-, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi. Omavastutustasusid ega riikidevahelise transpordi kulusid haigekassa ei korva. Lisaks tuleb Euroopa ravikindlustuskaardi alusel arstiabi saamiseks pöörduda riiklikku raviasutusse, mitte erakliinikusse, sest Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteeritakse ainult riiklikku süsteemi kuuluvates raviasutustes.

Seega ei kata kaart erahaiglas tekkinud kulutusi. Need kulud võivad aga ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Seetõttu soovitab haigekassa enne reisile minekut alati lisaks ka erakindlustuse vormistada. Erakindlustus, sõltuvalt kindlustusleppest, katab üldjuhul ka need kulud, mida haigekassa ei kata.

Erakindlustus tuleb kindlasti hankida ka reisides liikmesriikidest väljapoole, kus Euroopa ravikindlustuskaart ei kehti ning kus toimunud õnnetuse korral tuleks patsiendil ka ravikulude eest ise tasuda.

Jäta meelde!

Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti teel portaalist www.eesti.ee. Kaart saadetakse soovi korral kodusele aadressile. Kaart on tasuta.
Euroopa ravikindlustuskaart kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga.
Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud. Ravikindlustus ei võrdu kodakondsusega! Kui ravikindlustus ei kehti, aga kaarti siiski kasutatakse, on haigekassal tulenevalt ravikindlustuse seadusest ja võlaõigusseadusest õigus patsiendilt nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
Iga liikmesriik väljastab Euroopa ravikindlustuskaardi oma riigikeeles. Seega on info Eestis välja antavatel ravikindlustuskaartidel eesti keeles.
Haigekassa katab välisriigis saadud raviteenuste meditsiinilised kulud. Patsiendi enda kanda jäävad visiidi- ja omaosalustasud, sõidukulud jms.
Enne reisile asumist vormista reisikindlustus, seda ka Euroopa Liidus reisides.
Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630. Lisainfo ravivõimaluste kohta ning taotlusvormid on haigekassa kodulehel www.haigekassa.ee.