RMK oleks pidanud hindama enne majandustegevuse alustamist oma metsi, tuvastamaks märkimisväärset looduslikku mitmekesisust, puutumatutele metsamaastikele sarnanevaid kooslusi, Natura 2000 alasid või metsa vääriselupaiku, aga ka näiteks joogivee jaoks olulisi alasid ning kohalikele kogukondadele kultuuriliselt või ellujäämiseks vajalikke metsi.

Raportis on välja toodud 7 metsaeraldist, kus mõnda neist asjaolusidest pole arvestatud ja kus oli mets juba raiutud või kuhu oli raie planeeritud. Peamiselt oli eiratud vääriselupaiku.

Teine suurem mittevastavus puudutas nõuet selle kohta, et majandustegevus kaitsevööndis peab olema läbi viidud selliselt, et ei kahjustata ega seata ohtu ala või objekti kaitseväärtusi. Ka siinkohal on raportis välja toodud vääriselupaikades asuvad 6 metsaeraldist, kus raie oli juba toimunud või planeeritud. Lisaks toodi välja rikkumisi kolmes kvartalis, kus asuvad metsise mängualad.

Audiitorite tähelepanu pälvis juurepessu tõrjevahendi Rotstop kohatine puudulik kasutamine ja selle kohta tehti RMKle väiksem parandusnõue tähtajaga 12 kuud. Samuti sisaldus auditis jugapuude maharaiumise juhtum Saaremaal, mille kohta Keskkonnainspektsioon on algatanud kriminaalmenetluse ja mis leidis laialdast kajastamist ka meedias. Üksikjuhtumina tehti selle kohta samuti väiksem parandusnõue tähtajaga 12 kuud.

Mainitud olid ka liigniisketes oludes tekkinud lubatust suuremad pinnasekahjustused. Kuna enamuse auditi raames külastatud lankidest oli maapind raiejärgselt siiski korras, tehti ka selle kohta väiksem parandusnõue.

Lisaks eelmainitutele olid väiksemate puudustena RMK metsamajandamises välja toodud paigutine maastikusõidukitega sõitmine selleks mitte ettenähtud kohas ja võimalust viibida käimasoleva raiega langil ilma turvariietuse ta. Samuti soovitati lankidele rohkem alles jätta surnud puid, ristipuude selgemat esitamist kaartidel ja kuivendustööde planeerimise avalikustamise etapis samuti huvilistele selgema kaardimaterjali esitamist.

Eelmisest auditist oli RMKl üles jäänud kaks mittevastavust: kohati uuendamata metsamajanduskavad ja FSC tootegruppidsse mittekuuluva materjali (raiejäätmete) müük sertifitseerituna. Mõlemad puudused olid seekordseks auditiks tähtaegselt kõrvaldatud.

FSC (Forest Stewardship Council, eesti k Metsahoolekogu) on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis edendab metsade vastutustundlikku majandamist kogu maailmas. Metsamajandaja või -omanik, kes soovib saada FSC metsamajandamise sertifikaati, peab läbima hindamise, mille teostab FSC akrediteeritud sertifitseerija.