Keskkonnaameti kommunikatsioonijuhi Sille Aderi sõnul väljastas amet Tõramaa kinnistule lubava märkega metsateatise turbe-, harvendus- ja sanitaarraieks, mis on vastavalt Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjale piiranguvööndis teatud tingimustel lubatud. Üle 140-aastaste okaspuude, üle 120-aastaste kõvalehtpuude ja üle 80-aastaste pehmelehtpuude raiumine on eeskirja kohaselt keelatud. Metsaregistri andmete põhjal alal selliseid puid ei leidu.

EMA avalduses on välja toodud tõsised kahtlustused ja keskkonnainspektsioon (KKI) on alustanud oma pädevuse piires asjaolude kontrollimist, teatas KKI kommunikatsioonijuht Leili Tuul. KKI kontrollib metsateatise olemasolu ja selle nõuetest kinnipidamist. Kui metsateatis puudub, on võimalik raiet peatada, kuid praegusel juhul on kehtiv metsateatis koos täiendavate tingimustega olemas.

Mis puudutab metsateatisega lubatud raietingimustest kinnipidamist, siis on inspektorid teinud esialgseid mõõtmisi, kuid lumeolude tõttu ei saa lõplikku seisukohta raie kohta enne lume sulamist öelda. Kontrollimisel ilmnes, et suurem osa raiest on juba tehtud.

KKI on suhelnud raieõigust omava ettevõttega ja nende informatsiooni kohaselt tehakse praegu harvendusraieid eraldistel 35 ja 17. Teistel eraldistel peatatakse raietööd seoses 15. märtsist algava musträhni pesitsusaja piiranguga.

Täiendavalt on seadnud keskkonnaamet metsateatistele tingimuse, et raie on keelatud kolmanda kategooria kaitsealuste lindude händkaku ja musträhni pesitsusajal, mis on händkakul 15. veebruarist 30. juunini ning musträhnil 15. märtsist 30. juunini.